پایش تغییرات پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده‌ مودیس در منطقه‌ی شمال‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

مطالعه و اندازه­گیری تغییرات سطوح برف به عنوان یکی از منابع مهم تأمین آب، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به شرایط سخت فیزیکی محیط‌های کوهستانی امکان اندازه­گیری دائم زمینی جهت تخمین منابع برفابی و تشکیل پایگاه داده‌ها وجود ندارد. به همین جهت استفاده از تصاویر ماهواره­ای در شناسایی مناطق برفگیر و ارزیابی تغییرات آن بسیار مهم می‌باشد.
داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، تصاویر ماهواره­ای سنجنده مودیس منطقه‌ی شمال غرب ایران مربوط به سال‌های 2000 تا 2009 میلادی می‌باشد. روش مورد استفاده در این مطالعه شاخص NDSI، طبقه‌بندی‌های نظارت نشده و نظارت شده می‌باشد که پس از مقایسه بین روش‌ها، طبقه‌بندی نظارت شده به عنوان روش مناسب انتخاب گردید. بررسی نقشه‌های مربوط به تغییرات پوشش برفی در ماه آوریل نشان داد که در طول دوره‌ی مورد مطالعه، کمترین مقدار پوشش برف مربوط به سال 2008 با 01/1040 کیلومتر مربع و بیشترین مساحت مربوط به سال 2007 با 78/10471 کیلومتر مربع می‌باشد. این موضوع، نشان‌دهنده‌ی تغییرات 1000 درصدی در طول یک دهه در میزان پوشش برف منطقه شمال غرب ایران بوده و آسیب‌پذیری منابع آب وابسته به ذوب برف را در این منطقه نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان داد در سال‌هایی که میانگین دمای فصل سرد پایین‌تر می‌باشد، سطح پوشش برف در بهار همان سال بیشتر از سال‌های دیگر می‌باشد به‌طوری که در سال 2007 کمترین میانگین دما را در طول ده سال داشته (6/2 در جه سانتیگراد) در حالی که بیشترین سطح پوشش برفی در طول ده سال نیز مربوط به همین سال می‌باشد (78/10471 کیلومتر مربع).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring the Changes of Snow Cover by Using MODIS Sensing Images at North West of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed hossein Mirmousavi
  • Leyla Saboor
چکیده [English]

The study and measure of   snow level changes as one of the main sources of water supply, is so important. Due to the harsh physical conditions of mountainous environment, it is not possible to conduct the earth measuring continuously to estimate the snow water resources and forming the database. So, using satellite images to identify snowy areas and assess its changes has a great importance. 
The data used in this study are TERRA/ MODIS sensing satellite images of Iran’s North West region related to years 2000 up to 2009. The method used in this study is NDSI index, and Supervised and Unsupervised classifications, after comparing between the methods, the Supervised classification was selected  as the appropriate method. Review of the maps related to  changes of  snow cover in April showed that  during the study period , the lowest amount of snow is related to year 2008 with an area of about 1040.01square kilometer and the highest area  is for year 2007   with about 10471.78 square kilometer.
This represents a 1000 percent changes in snow cover during one decade at the north west of Iran and shows vulnerable of water resources depending on melting snow. Also the results showed that in the years which the average of cold season temperature is lower, the area covered by snow is more than the other years, so that in year 2007, it had the lowest amount of snow coverage during the last 10 years (2.6 c◦) while the highest amount of snow cover during the last ten years is related to this year.(10471.78 km2)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow Terra/ MODIS ERRA/ MODIS sensing index
  • NDSI index
  • Supervised classification
  • Northwest of Iran