بررسی آثار اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی مطالعه موردی : دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه تهران

3 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

مکاتب مختلف توسعه، سرمایه‌گذاری را از اصول بنیادین خود قلمداد می‌کنند. وجود سرمایه امکان بهره‌برداری و بهره‌وری از محیط پیرامون را فراهم می‌کند و  به خصوص در نواحی روستایی، می‌تواند توسعه‌ی پایدار را به همراه داشته باشد. امروزه جهت دستیابی به پارادایم توسعه‌ی پایدار روستایی، برنامه‌ریزان روستایی بیش از هر چیز بر توانمندسازی گروه‌های هدف (فقیران، زنان بی‌سرپرست، کارگران بی‌زمین و کشاورزان خرده‌پا و غیره) تاکید و اعتقاد دارند فقر در حال حاضر مهم‌ترین تهدیدکننده‌ی محیط زیست می‌باشد. در طیّ سه دهه اخیر رویکرد اعتبارات خرد با هدف دسترسی فقرای روستایی به منابع مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا و نتایج موفقیت‌آمیزی را به همراه داشته است. مقاله‌ی حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که اعطای این اعتبارات تا چه میزان بر توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی مؤثر بوده است. شناسایی میزان تأثیرات این راهبرد بر توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی هدف مقاله‌ی حاضر می‌باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه) می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر شامل روستاهای دهستان غنی بیگلو می‌باشد که از بین 33 روستای این دهستان 4 روستا با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌بندی و ساده انتخاب و پرسشنامه‌ها از میان تمام خانوارهای دریافت‌کننده اعتبارات تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آماره t تک‌نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیّره) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، این اعتبارات نتوانسته است توانمندسازی اقتصادی فقرای روستایی را در پی داشته باشد، اما رابطه‌ی معناداری میان افزایش میزان اعتبارات و بهبود شاخص‌های توانمندسازی اقتصادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Effects of Micro-Credit on Economic Empowerment of the Rural Poor Case study: Ghani Begloo Village, Zanjan City

نویسندگان [English]

  • Behrooz Mohammadiyeganeh 1
  • Mehdi Cheraghi 2
  • Kobra Ahmadi 3
چکیده [English]

 
Different schools of development considers investment as their fundamental principle. The existence of investment enables the operation and efficiency of the surrounding area, especially in rural areas which can lead to sustainable development.
Today for achieving the paradigm of rural sustainable development, rural planners has emphasized more on empowerment of target groups (the poor, widowed women, landless laborers and small farmers) and believed that at the present, poverty is the most threatening factor of the environment. Over the last three decades, microcredit approach with the aim of accessing rural poor to financial resources in a lot of developing countries was conducted and has had successful results.
This paper seeks to answer this question that to what extent, granting such credits can affect on the economic empowerment of rural poor.  Identifying the extent of this strategy effects on the economic empowerment of the rural poor is the purpose of this paper. The research method is descriptive – analytical method and the method for collecting data is field and library method (questionnaire and interview). The statistical society of the present study includes Ganiabad Bigloo village. Among 33 villages of this area, 4 villages were selected and classified by using probable sampling method and questionnaires were prepared from all the families received the credits.
To analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (one- sample t test, Pearson correlation and multivariable regression) were used. The results showed that such credits has not lead to economic empowerment of the rural poor but there is an outstanding relation between the increase of credit amount and improvement of economic empowerment indices.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • poverty
  • Microcredit
  • Economic empowerment
  • Ganiabad bigloo village
  • Zanjan city