شناسایی عوامل مزیت‌ساز در گردشگری بافت تاریخی شهر یزد با رویکرد تخریب خلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایر

10.22111/j10.22111.2022.6727

چکیده

مزیت رقابتی، رویکردی مبتنی بر استراتژی بازاریابی است. دیدگاه شومپیتری در مزیت رقابتی، مبتنی بر خلاقیت و نوآوری می‌باشد. براین اساس می‌توان با ایجاد تغییرات خلاقانه و به کارگیری پارادایم تخریب خلاق، ایده‌های جدید را خلق و مورد بهره برداری قرار داده و آنها را به عنوان مهمترین عناصر در مزیت رقابتی مطرح نمود. با این وجود، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با رویکرد تخریب خلاق به شناسایی عوامل مزیت ساز در بافت تاریخی شهر یزد بپردازد. لذا محققان از روش پژوهش کیفی با استراتژی تحلیل مضمونی استقرایی استفاده کرده‌اند. جامعه مورد مطالعه، افرادی با اطلاعات و تجارب مرتبط در زمینه گردشگری در محدوه مورد مطالعه بوده که با استفاده از روش غیراحتمالی و نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه کیفی انفرادی و رسیدن به نقطه اشباع، 12 نفر از افراد واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس کدهای استخراجی با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی‌ای در مقوله‌های چهارگانه منابع و جاذبه‌ها، عوامل و منابع پشتیبان، مدیریت مقصد و عوامل تقویت کننده مورد دستبه بندی قرار گرفتند. براساس ارجاعت صورت گرفته عواملی چون شرایط موجود جهت جذب طبقه خلاق، وجود جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و حفظ هویت آنها، صنایع خلاق و تعامل و هم آفرینی در خلق ارزش‌ها، توجه به خلاقیت و نوآوری و توجه به تحقیق و توسعه به عنوان برترین مزایای رقابتی محدوده مورد مطالعه در مقایسه با رقبا تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the advantage factors in tourism of the historical texture of Yazd city with the approach of creative destruction

نویسندگان [English]

  • Alireza Asgari Savadjani 1
  • Mohamadreza Rezaei 2
  • mohahmmad hossein saraei 3
3 s
چکیده [English]

Today, the tourism industry is changing rapidly, and as a result, the needs of tourists have also changed. In this age, creativity and innovation are considered as an important feature and the main need of service and tourism centers. The importance of employing creative manpower for tourism centers and organizations is not hidden and can play an important role in their success. Creative workforce leads to new ideas and solutions and improves the performance of goals. As a result, given the issues and problems facing the industry, the need for a creativity-based paradigm, along with the replacement of new products, processes, markets and methods, monopoly interests and the created competitive advantage seems necessary. In this paradigm of "creative destruction", Joseph Schumpeter, as the driving force of economic development, uses resources, knowledge and skills in new ways to solve existing problems or obstacles and by forming new types of demand and support resources to meet them. Promotes opportunities for creativity and entrepreneurship. Therefore, creative destruction can facilitate the transition from old and inefficient tourism systems to new paradigms and be used as a need of the tourism industry or a tool to meet its needs. This can occur in a variety of ways and can change the performance of tourism and related organizations. Accordingly, according to Schumpeter theory, the role of creative and entrepreneurial force is not limited to creating new job opportunities, but with the existing structure, thinking, mobility and culture, engage in creative destruction to prepare the ground for

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Competitive Advantage
  • creative destruction
  • Historical Texture
  • Yazd
- اکبری، مرتضی (1397). اعتبارسنجی و سنجش کیفیت درپژوهش‌های کمّی،کیفی‌و‌آمیخته.روش‌شناسی علوم انسانی. سال بیست‌و‌چهارم. شمارۀ نود‌ و‌ چهارم. صفحات 45-23.
DOI: 10.30471/mssh.2018.1448
- بقایی، سعید؛هادی دادخواه (1398). بررسی رابطۀ بین عوامل مزیت‌رقابتی پایدار با رضایت و وفاداری‌گردشگران (نمونۀ موردی: گردشگری روستایی استان گلستان)، پژوهش‌های روستایی. دورۀ دهم. شمارۀ سوم. صفحات 487-470. 
DOI: 10.22059/jrur.2019.279360.1352
- خواستار، حمزه؛ محمدرضا شیخ‌عطار؛ محمد قربانی‌فر (1396). اولویت‌بندی گزینه‌های سرمایۀ نامشهود در تدوین مزیت رقابتی از‌طریق فرایند تحلیل شبکه‌ای (مطالعۀ موردی: شرکت‌های خصوصی در حوزۀ فناوری اطلاعات)، مدیریت فناوری اطلاعات. دورۀ نهم. شمارۀ سوم. صفحات 476- 449.
magiran.com/p1738983
- خوش‌طینت، بهناز؛ ابوالفضل شاه‌آبادی (1397). تأثیر هوش بازاریابی و هوش کسب‌و‌کار بر کسب مزیت رقابتی در صنعت توزیع دارو با در‌نظر‌داشتن نقش تعدیلگر هوش رقابتی، راهبردهای بازرگانی. دورۀ بیست‌و‌پنجم. شمارۀ یازدهم. صفحات 133-120.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=481686
- سید امیری، نادر و مرتضی، هندیجانی‌فرد (1396). تأثیر شایستگی تجاری‌سازی فناوری بر مزیت رقابتی: نقش تعدیلگر متغیر بازارگرایی. تحقیقات بازاریابی نوین، سال هفتم. شمارۀ اول. شمارۀ پیاپی بیست‌ و ‌چهارم. صفحات 74-59.
DOI: 10.22108/nmrj.2017.21451
- شیرازی، حسین؛ غلامرضا، هاشم‌زاده خوراسگانی؛ رضا، رادفر و تقی، ترابی (1397). نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا با تعدیلگری عملکرد تجاری‌سازی فناوری، مدیریت نوآوری. دورۀ هفتم. شمارۀ چهارم. صفحات  134- 115.  
http://www.nowavari.ir/article_90187.html
- شهرداری یزد (1399). تاریخچۀ یزد.
https://yazd.ir/en/%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87
- صالحی، سارا و معصومه، اولادیان (1393). تاثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی. مطالعات منابع انسانی، شماره 13، صفحات 93-114.
- فتحی، محمدرضا؛ فاطمه حسین‌زاده‌نجار؛ فریبا عزیزی (1395).طراحی‌مدلی‌جهت‌ارزیابی‌مزیت‌‌رقابتی‌مقصدهای گردشگری با استفاده ازفنون  LFPP و  FCOPRAS،فضای ‌گردشگری، دورۀ پنجم، شمارۀ نوزدهم، صفحات 75-59.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=276206
- کیاکجوری، حکیمه؛ محمدعلی نسیمی؛ محمدجواد تقی‌پوریان؛ قیدر قنبرزاده (1399). واکاوی عوامل مرتبط بر خلق مزیت رقابتی در کسب‌و‌کار گردشگری سلامت، نمونۀ موردی: استان مازندران، مدیریت سلامت. دورۀ بیست ‌و ‌سوم. شمارۀ اول. صفحات 57-46.  
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=533616   
- محیط، رضا (1396). تدوین سناریوهای شرکت پالایش گاز سرخون و قشم در شرایط کاهش خوراک، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت‌صنعتی. دانشکدۀ علوم انسانی. دانشگاه هرمزگان.
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a498f722c43c224843aa227f71ddc5f4
- مختاریان‌پور، مجید (1391). طراحی مدل اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی‌بر برنامه‌های توسعۀ کشور، رسالۀ دکتری رشتۀ مدیریت‌دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی عمومی. دانشکدۀ مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبائی.
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/55d1cc2d96ca12001329add0794f3e2d
- نظری، محسن؛ مسعود کیماسی؛ احمد قدس‌الهی (1398). مدلسازی کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی با رویکرد مفهوم‌سازی بنیادی، مدیریت بازرگانی. دورۀ یازدهم. شمارۀ اول.62-45.  
DOI: 10.22059/jibm.2017.236608.2660
- Bäckström, I.; Bengtsson, L. A mapping study of employee innovation: Proposing a research agenda. Eur.J.Innov. Manag (2019), 22, 468-492. DOI:10.1108/EJIM-05-2018-0101
- Bakas, F. E., Duxbury, N., & de Castro, T. V. (2019). Creative tourism: catalysing artisan entrepreneur networks in rural Portugal.  International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
DOI: 10.1108/IJEBR-03-2018-0177
- Bani-Melhem, S.; Zeffane, R.; Albaity, M (2018). Determinants of employees’ innovative behavior. Int. J. Contemp. Hosp. Manag. 2018, 30, 1601-1620. 
DOI:10.1108/IJCHM-02-2017-0079
- Bleoca, L. (2014). Knowledge Management, Innovation and Intellectual Capital for Corporate Value in the United States. Journal of Business and Economics, 5(9), 1614-1636. 
DOI: 10.15341/jbe(2155-7950)/09.05.2014/016
- Bloch, H., & Metcalfe, S. (2018). Innovation, creative destruction, and price theory. Industrial and Corporate Change, 27(1), 1-13. 
DOI:10.1093/icc/dtx020
- Borsekova, K., Vaňová, A., & Vitálišová, K. (2017). Smart specialization for smart spatial development: innovative strategies for building competitive advantages in tourism in Slovakia. Socio-economic planning sciences, 58, 39-50. 
DOI:10.1016/j.seps.2016.10.004
- Chang, S.; Gong, Y.; Way, S.A.; Jia, L (2013). Flexibility-Oriented HRM Systems, Absorptive Capacity, and Market Responsiveness and Firm Innovativeness. J. Manag. 2013, 39, 1924–1951. 
DOI:10.1177/0149206312466145
- Debbage, K. (2019). Geographies of tourism entrepreneurship and innovation: an evolving research agenda. In A Research Agenda for Tourism Geographies. Edward Elgar Publishing. 
DOI:10.4337/9781786439314
- Duxbury, N., Silva, S., & Castro, T. V. D. (2019). Creative tourism development in small cities and rural areas in Portugal: Insights from start-up activities. Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism. Singapore: World Scientific Publishing. 
DOI:10.1142/9789813233683_0018
- Ei, T., & Karamanis, K. (2017). The evolution of alternative forms of Tourism: a theoretical background. Business & Entrepreneurship Journal, 6(1), 1-4. 
https://www.researchgate.net/publication/327112363_The_evolution_of_alternative_forms_of_Tourism_a_theoretical_background
- Florida, R. (2005). Cities and the creative class. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/9780203997673:10.1080/14631377.2016.1164436
- Ham,J,Koo,C,&Chung,N(2019).Configurational patterns of competitive advantage factors for smart tourism:an equifinality perspective. Current Issues in Tourism, 23(9), 1066-1072. 
DOI:10.1080/13683500.2019.1566303
- Hetemaki, Lauri. (2014). Creative destruction and bio economy, EFI news, 2, 22, 6-7. 
https://www.researchgate.net/publication/297970602_Creative_destruction_and_bioeconomy
- Huang, H. Y. B., Wall, G., & Mitchell, C. J. (2007). Creative destruction Zhu Jia Jiao, China. Annals of Tourism Research, 34(4),1033-1055.
http://www.apdr.pt/siterper/numeros/RPER48/RPER48.pdf
- Kandampully, J., & Solnet, D. (2019). Competitive advantage through service in hospitality and tourism: a perspective article. Tourism Review. 
DOI:10.1108/TR-05-2019-0175
- Lu, V. N.; Wirtz, J.; Kunz, W.H.; Paluch, S.; Gruber, T.; Martins, A.; Patterson, P.G. Service robots, customers, and service employees (2020) What can we learn from the academic literature and where are the gaps? J. Serv. Theory Pract. 2020, 1-47. DOI:10.1108/JSTP-04-2019-0088
- Mitchell, C. J. (2013). Creative destruction or creative enhancement? Understanding the transformation of rural spaces. Journal of rural studies, 32, 375-387. 
DOI:10.1016/j.jrurstud.2013.09.005
- Nasifoglu Elidemir, S., Ozturen, A., & Bayighomog, S. W. (2020). Innovative Behaviors, Employee Creativity, and Sustainable Competitive Advantage: A Moderated Mediation. Sustainability, 12(8), 3295. 
DOI:10.3390/su12083295
- Navickiene, R. (2013). Entrepreneurship and Needs of Tourism Service Users. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2329261. DOI: 10.2139/ssrn.2329261.
- Nelson, R. R. (2013), ‘Demand, supply and their interaction on markets, as seen from the perspective of evolutionary economic theory, ’Journal of Evolutionary Economics, 23(1), 17-38. DOI: 10.1007/s00191-012-0274-4
- Pitsuwan, S. (2014). “Creative Destruction” and the Political Transition in Thailand. Asian Politics & Policy, 6(3), 471-473. 
DOI:10.1111/aspp.12119
- Schumpeter, J. A. (1943). Capitalism, Socialism and Democracy, First Publishing, British Library.
https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/ original/Schumpeter,%20Capitalism,% 20Socialism%20and%20Democracy.pdf
- Sleuwaegen, L. and Boiardi, P. (2014). Creativity and regional innovation: Evidence from EU regions, Research Policy, 43(9): 1508-1522. DOI:10.1016/j.respol.2014.03.014
- Stechemesser, K,.Endrikat, J,.Grasshoff, N &,.Guenther, E. (2015) Insurance Companies Responses to Climate Change: Adaptation, Dynamic Capabilities and Competitive Advantage. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 557-584. 
DOI:10.1057/gpp.2015.1
- Wardhani,W.N., & Widodo, W. (2020, August). Destination Innovativeness towards Tourism Competitive Advantage. In 3rd Asia Pacific Management Research Conference (APMRC 2019) (PP. 39-45). Atlantis Press.
DOI:10.2991/aebmr.k.200812.008
- West, D.,Ford, J., & Ibrahim, E. (2015). Strategic marketing: creating competitive advantage. Oxford University Press. 
https://books.google.com/books?id=CpueBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=West,+D.,+Ford,+J.,+%26+Ibrahim,+E.+(2015).+Strategic+marketing:+creating+competitive+advantage.+Oxford+University+Press&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjspuKmsrfsAhWmct8KHUKlBUAQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=West%2C%20D.%2C%20Ford%2C%20J.%2C%20%26%20Ibrahim%2C%20E.%20(2015).%20Strategic%20marketing%3A%20creating%20competitive%20advantage.%20Oxford%20University%20Press&f=false
- Yang, X., Xu, H., & Wall, G. (2019). Creative destruction: the commodification of industrial heritage in Nanfeng Kiln District, China. Tourism Geographies, 21(1), 54-77. 
DOI: 10.1080/14616688.2017.1388436
- Ye, Z., & Nurse, K. (2013). Creative Industries for Youth: Unleashing Potential and Growth, UNIDO. 
https://ssrn.com/abstract=2207469
- Zhang, M. & Hartley, J. L (2018). Guanxi, IT systems, and innovation capability: The moderating role of proactiveness. Journal of Business Research, Volume (90), pp. 75-86. DOI:10.1016/j.jbusres.2018.04.036