دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، دی 1398، صفحه 1-244 
چرایی تحقق‌پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی

صفحه 111-132

10.22111/gdij.2019.5011

فاطمه عسکری‌بزایه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتح‌الله‌ طالقانی


تحلیل روند سامانه‌‌های بندالی نیمکرۀ شمالی

صفحه 233-244

10.22111/gdij.2019.5049

فاطمه عابدی؛ داریوش رحیمی؛ ابوالفضل مسعودیان