ارزیابی الگوی مدیریت محلی روستایی مبتنی‌بر شاخص‌‌های حکمروایی خوب مطالعۀ موردی: شهرستان مشگین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

چکیده

حکمروایی خوب روستایی همانا فرآیند تاثیرگذاری همه ارکان دخیل روستایی بر مدیریت روستایی، باتمام سازوکارهایی که بتوان با آن‌ها به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت کرد. تحقیق حاضر با هدف سنجش و ارزیابی الگوی مدیریت محلی مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی خوب در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر انجام شده است. این پژوهش به لحاظ روش پیمایشی، و از نظر هدف کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان شهرستان مشگین شهر می‌باشد (90359N=)، که از این میان تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS ، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 72/0 الی 94/0 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داد که شاخص‌های مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری از کارکرد بیش‌تری در شکل‌گیری الگوی مطلوب مدیریت محلی روستایی شهرستان مشگین شهر تاثیر دارد و مدیریت محلی روستایی شهرستان مشگین شهر از لحاظ شاخص‌های حکمروایی مطلوب روستایی در وضعیت خوبی قرار دارد. افزون بر این، مطابق یافته‌های پژوهش تمامی شاخص‌های حکمروایی خوب (مشارکت اجتماعی، پاسخ‌گویی، کارآیی و اثربخشی، قانون‌مندی، عدالت و برابری، اجماع‌محوری، مسئولیت‌پذیری و شفافیت)، در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rural Local Management Pattern Regarding of Good Governance Indexes, Case Study: Ardabil County.

نویسنده [English]

  • Vakil Heidari Sareban
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate of rural local management patterns related to indexes of good governance in the rural areas of Meshginshahr County. His study is descriptive - analytical in terms of research methods, practical in terms of nature and is a library and field kind of research in terms of the type of data collection. The tool used in measuring the questionnaire was made by the researcher. Statistical society of research included all of villagers residing in the rural areas of Meshginshahr County (N=90359). In addition for determining sample size the villagers of residing in the rural areas of Meshginshahr county was used Cochran formula. Finally, the sample size of villagers 383 was determined. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.72-0.94). For data analysis, SPSS software was used the results of statistical tests showed that the indexes of social participation and responsibility has a higher function at establishments of local management suitable pattern in the rural areas of Meshginshahr County. And results of statistical tests showed that the rural local management from standpoint of rural good governances is good situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Good Governance
  • Rural management
  • Sustainable Management
  • Civic Society
  • private sector
-    احتشامی، لطف‌الله (1384). نقش کلانتران و کدخدایان در مدیریت شهر و روستا از دورۀ صفویه تا انقلاب اسلامی، نشر مهر قائم. تهران.
-    امیدیان؛ محسن، غلامرضا طالقانی؛ فرشته محمدی؛  جمال فیروزی؛ حمزه خواستار (1394). تحلیل نقش حکمروایی خوب در ارتقای توسعۀ انسانی: بررسی بین‌‎المللی. فصلنامۀ مدیریت دولتی. دورۀ 7. شمارۀ 3. صفحات 436-413.
-    بدری، سیدعلی (1390). چالش‌های مدیریت روستایی در ایران و ارائۀ سیاست‌های راهبردی، فصلنامۀ ره‌نامۀ سیاستگذاری. سال 2. شمارۀ 3. صفحات 179-148.
-    حیدریساربان، وکیل (1394). بررسی اثرات گردشگری در توسعه اجتماعی مناطق روستایی، مورد مطالعه: شهرستان مشگین‌شهر، سال 7. شماره 25. صفحات 186- 171.
-    جاسبی، جواد؛ ندا نفری (1387). الگوی حکمرانی خوب: رهیافتی فرایندی- سیستمی، فصلنامۀ مدیریت و توسعه. سال دهم. شمارۀ 38. صفحات 49-36.
-    جهانشاهی، محمدحسین (1386). نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمروایی، جستارهای شهرسازی، شمارۀ 20. صفحات 56-42.
-    دباغ، سروش؛ ندا نفری (1388). تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب، نشریۀ مدیریت دولتی. دورۀ 1. شمارۀ 3. صفحات 32-1.
-    دربانآستانه؛ علیرضا؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدحسن مطیعی؛ سیدعلی بدری (1388)، سنجش و عوامل موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی (مطالعه موردی:شهرستان قزوین)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. شماره 73. صفحات 119-99.
-    رضوانی، محمدرضا (1383). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعۀ روستایی در ایران، انتشارات قومس.
 
-    رحمانی‌فضلی، عبدالرضا؛ رحمت‌الله منشی‌زاده؛ بیژن رحمانی؛ جهانبخش علیپوریان (1396). تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی‌بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعۀ پایدار روستایی، مطالعۀ موردی: مقایسۀ بخش مرکزی‌کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی. سال 6. شمارۀ 1. صفحات 152-133.
-    رکن‌الدین‌افتخاری؛ عبدالرضا (1386). مدیریت توسعۀ روستایی، تهران. انتشارات سمت.
-    رکن‌الدین افتخاری؛ عبدالرضا، حمدالله سجاسی‌قیداری؛ جمشید عینالی (1386). نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار، فصلنامۀ روستا و توسعه. سال 10. شمارۀ 2. صفحات 31-1.
-    رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ جلال عظیمی‌آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی‌‌پور (1390). تبیین رابطۀ رهیافت حکمروایی خوب و توسعۀ پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران، فصلنامۀ پژوهش‌‌های روستایی. سال دوم. شمارۀ چهارم. صفحات 24-18.
-    سردارنیا، خلیل (1390). اثر سرمایۀ اجتماعی بر حکمرایی خوب، ماهنامۀ اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شمارۀ 260.  145-132.
-    سروستانی، صدیق (1386). تحلیل مدل‌های حکمروایی شهری در انتخاب سومین دورۀ شوراهای اسلامی شهر، فصلنامۀ رفاه اجتماعی. شمارۀ 26. 26-12.
-    شاه‌‌‌آبادی، ابوالفضل؛ عبدالله پورجوان (1391). رابطۀ حکمرانی با شاخص‌‌های توسعۀ اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده، مجلۀ علوم اجتماعی. سال نهم. شمارۀ دوم. صفحات 56-41.
-    شریف‌‌‌زاده، فتاح؛ رحمت‌الله قلی‌‌پور (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، سال اول. شمارۀ چهارم. صفحات 105-91.
 
-    قدیری‌معصوم، مجتبی؛ وحید ریاحی (1383). بررسی محورها و چالش‌های مدیریت روستایی در ایران، فصلنامۀ پژوهش‌های جغرافیایی. سال 36. شمارۀ 50. صفحات 112-93.
-    کلارک، باری (1948). اقتصادی سیاسی تطبیقی، ترجمه عباس حاتمی. انتشارات کویر.
-    میدری، احمد (1385). مقدمه‌‌ای بر نظریۀ حکمرانی خوب، فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال ششم. شمارۀ 22. صفحات 275-260.
-    نادری‌مهدیی، کریم (1394). واکاوی عوامل بازدارندۀ مدیریت نوین روستایی در ایران، فصلنامۀ پژوهش‌های روستایی. دورۀ 6. شمارۀ 1. صفحات 208-187.
-    ودیعی، کاظم (1348). مقدمه‌ای بر روستاشناسی ایران، نشر دهخدا.
-     Atkinson, R (2004). The new urban governance and urban regeneration: managing community participation, Journal of Rural Management, 5(8), 29-55.
-     Barry, N (1979). Hayek’s social and economic philosophy. London: Macmillan.  
-     Bemile, R. & Boateng, R (2015). Promoting good governance through information and communication technology in resource-poor contexts. Conference Paper- Proceedings of the Africa Digital Week, July 25-29.
-     Esty, D (2006). Good governance at the supranational scale: globalizing administrative law, The Yale Law Journal, 1 (5), 122-145.
-     Goodwin, M (2006). The governance of rural areas: Some emerging research issues and agendas, Jurnal of Rural Studies, 14(1), 5-12.
-     Hernes, G & Selvik, A (1983). Locale corporatism" in organizing interested in Western Europe. New york: Times Books
 
-     Kardos, M (2013). The reflection of good governance in sustainable development strategies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5 (8), 1166-1173.
-     Meehan, E (2004). "From government to governance, civic participation & new politics; the context of potential opportunities for the better representation of women", Queen's University Belfast, School of Politics & International Studies. Access in:
-     Murdoch, J., & Abram, S (1998). Defining the limits of community governance, Journal of ural Nkum, J. 2002. Local governance for rural poverty reduction, European Forum on Rural Development Cooperation, Policies & approaches for rural poverty reduction:What works in practice?[online],
-     Oksana, P(2013). Good governance and policy addressing poverty alleviation in Ukraine, MSc-Public Administration.
-     Pagano, M & Bowman, A (1997).  Cityscapes and capital: the politics of urban development, Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press.
-     Rosenblum, R (1989). The resurgent liberal, New york: Times Books.
-     Rothbard, M (1978). For a new liberty. New York: Collier- Macmilan.
-     Rowley, Ch (1993). Liberty and the state, Brookfield, VT: Edward Elgar.
-     Sherman, H (1995). Foundation of radical political economy, Armonk, NY:M.E.Sharpe.
-     Studies, 14(1), 41-50.
-     UNDP (2008). UNDP, Human development report. .Available on Line: http://hdr.undp.org.
-     Vaghun, K (1994). Austrian economics in Arica. NewYork: Cambridge University Press.
-     World Bank (2012). World development report. New York: Oxford University Press.
-     Xia, M (2012). Social capital and rural grassroots governance in China. Journal of Current Chinese Affairs, 40(2): 135-163.