دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، مهر 1398، صفحه 1-232 
انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری در استان خراسان جنوبی با استفاده از تکنیک ANP

صفحه 139-158

10.22111/gdij.2019.4890

اکبر نجفی؛ یونس گراوند؛ علی قومی اویلی؛ ابوطالب قاسمی وسمه‌‌ جانی