دوره و شماره: دوره 15، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 1-261 
معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش‌بینی حساسیت زمین‌لغزش‌های سطحی اطراف شهر بیجار

صفحه 225-246

10.22111/gdij.2017.3076

عطااله شیرزادی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب‌ نژاد روشن‌بها؛ عطااله کاویان؛ کامران چپی