دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 1-279 
2. پیشنهاد روشی جهت برآورد درجه ساعت‌های سرمایش ایران و شبیه‌سازی آن در آینده

صفحه 19-38

کمال امیدوار؛ رضا ا ابراهیمی؛ تیمور علیزاده؛ کاستس مویستریس