تحلیلی بر جایگاه مبلمان ورزشی در افزایش سرزندگی فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر نورآباد ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

شهر و فضاهای آن بستر یا ظرفی برای وقوع انواع فعالیّت­های فردی یا گروهی شهروندان است که پذیرای فعالیّت­های گوناگون می‌باشد. فعالیّت شهروندان در فضاهای شهری باعث پدید آمدن ارتباطات و تعاملات انسانی گشته و حس مکان را به­وجود می­آورند. از طرفی حضور شهروندان در فضاهای شهری باعث افزایش سرزندگی آن می­گردد. یکی از عوامل مؤثر در ترغیب حضور شهروندان در فضاهای شهری و افزایش سرزندگی در آن ایجاد مبلمان ورزشی در این فضاها می­باشد. از این­رو، هدف این پژوهش بررسی نقش مبلمان ورزشی در افزایش سرزندگی فضاهای شهری در شهر نورآباد ممسنی می­باشد. نوع پژوهش "کاربردی" و روش آن "توصیفی- تحلیلی" است. شیوه‌ی جمع­آوری اطلاعات نیز "اسنادی پیمایشی" و "قیاسی استقرایی" است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین شاخص­ها و معیارهای مورد بررسی، بیشترین تأثیر مبلمان ورزشی بر سرزندگی شهری بر روی مؤلفه­های افزایش سلامتی روحی- جسمی در بین افراد، ایجاد تعامل اجتماعی و حس تعلق به مکان در بین افراد، و برخورداری از لوازم ورزشی در ساعات مختلف می­باشد که به ترتیب میانگین آنها عبارت است از: 27/4، 13/4 و 07/4. همچنین نتایج آزمون تی نشان می­دهد که در بین مؤلفه­های مورد بررسی به جز دو معیار تنوع فعالیّت­ها در پارک و شکل­گیری عناصر مختلف زیبایی در آن و در دسترس بودن لوازم ورزشی و کاهش موارد انحرافی در بین جوانان با ارزش تی 81/1- و 65/0، مبلمان ورزشی توانسته باعث افزایش در 11 معیار سرزندگی فضاهای شهری مورد بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Status of Sport's Furniture in Increasing the Vitality of Urban Spaces Case study: Norabad of Mamasani

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Rakhshaninasab 1
  • Maryam Rashidian 2
چکیده [English]

The city and its spaces are  a bed for the individual or group activities of citizens who receive various activities. Citizens' activity in urban spaces cause the communications and human interactions and creates the sense of place. On the other hand, the presence of civilians in urban areas will increase its vitality. One of the effective factors for encouraging the citizens' participation in urban areas and increasing their vitality is the sport's furniture in these areas. Hence, the purpose of this study is investigating the role of sport's furniture in increasing the vitality of urban spaces in Norabad city of Mamasani. Type of the research is descriptive– analytical one. The method for gathering data is documentary- surveying and deductive and inductive one. The research results suggest that among the under study indicators and criteria, the greatest effect of sport's furniture on the urban vitality   is on the increase of mental- physical health  the of people; social interactions and create a sense of belonging to place among the people; and enjoyment of the sport facilities  at different times, that their  average is 4.27; 4.13 and 4.07. Respectively.  T -test results also showed that among the studied components except of  the two criteria of diversity of activities in the park and forming different elements of beauty in it and availability of sport facilities and goods and reduce the incidence of diversionary among youth with T values of 1.81 and 0.65, the sport furniture has caused the increase of 11criteria of vitality in urban spaces.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitality
  • Viability
  • Furniture
  • urban space
-   پاکزاد، جهانشاه (1382). معیارهای سنجش کیفیت فضا، فصلنامه آبادی، شماره 39، صفحات 103-94.
-   پاکزاد، جهانشاه (1389). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، تهران. انتشارات شهیدی. صفحات 151-42.
-   پوراحمد، احمد؛ جواد زارعی (1394). سنجش کیفیت زندگی در قلمرو بافت‌فرسوده شهری (منطقه 9 تهران)، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی شهری. سال 6. شماره 21. صفحات 18-1.
-   تیمر ونسا؛ نیکلا کیت‌سیمور (1389). پیش‌درآمدی بر ویژگی­های شهر سرزنده، ترجمه: لینا طاهری، فصلنامه جستارهای شهرسازی. سال نهم. شماره 32. صفحات 39-35.
-   جیکوبز، جین (1388). مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا، تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
-   حبیب­پور، کرم؛ رضا صفری (1388). راهنمای جامع کاربردSPSS در پژوهش­های پیمایشی، تهران. انتشارات لویه. متفکران.
-   حسینی‌مفرد،محمدحسین؛پویا دولابی (1392). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش حس سرزندگی در بازار (نمونه موردی: بازار قدیم بندرعباس)، همایش ملی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار. مشهد. مؤسسه آموزش عالی خاوران.
-   حمیدی،حسین؛ نعیمه اسماعیل‌زادگان (1394). عوامل مؤثر بر کارآیی پارک شهری با تأکید بر عملکرد و سرزندگی آن (نمونه موردی: پارک ائللر باغی ارومیه)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. سال 17. شماره 1. صفحات 102-91.
-   خستو، مریم؛ نوید سعیدی‌رضوانی (1389). عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری، نشریه هویّت شهر. سال چهارم. شماره 6. صفحات 74-63.
-   راست‌بین، ساجد؛یاسر جعفری؛ یاسمن دارم؛ امیرمحمد معزی‌مهر (1391). رابطه همبستگی بین کیفیت­های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه­های عمومی (نمونه موردی: جلفای اصفهان)، فصلنامه باغ نظر. سال نهم. شماره 21. صفحات 46- 35.
-   زنگی­آبادی، علی؛ زینب تاجیک؛ یونس غلامی (1388). تحلیل پراکنش فضایی مبلمان ورزشی در پارک­های شهری و تأثیر آن بر رضایت و استقبال شهروندان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی. سال اول. پیش شماره 2.  34- 15.
-   علی­پور، روجا؛ مسعود  خادمی؛ محمد مهدی سنماری؛ مجتبی رفیعیان (1391). بررسی شاخصه­های کیفیت محیطی در شناسایی اولویّت­های مداخله در محدوده‌ی بافت فرسوده شهر بندر لنگه، فصلنامه باغ نظر. سال نهم. شماره 20. صفحات 22-13.
-   فرازمند، راحله؛ مهشید صحی­زاده (1392). بررسی و تحلیل مؤلفه­های تأثیرگذار بر سرزندگی از دیدگاه تعاملات اجتماعی در ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: محدوده‌ی پارکینگ شهرداری کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش­های شهری هفت حصار. سال دوم. شماره 6. صفحات 42-29.
-   کرلینجر، فرد ان (1377). مبانی پژوهشی علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و حسین نجفی زند، جلد اول. چاپ دوم. تهران. انتشارات آوای نور.
-   گلکار، کوروش (1386). مفهوم کیفیت و سرزندگی در طراحی شهری، فصلنامه صفه. سال 16. شماره 44.
-   لنارد، سوزانکروهرست؛ هنری لنارد (1377). طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی، ترجمه رسول مجتبی­پور. نشریه معماری و شهرسازی. شماره 44 و 45. صفحات 87-82.
-   لینچ، کوین (1376). شکل خوب شهر، تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
-   مهندسین مشاور امکو (1379). طرح تفصیلی شهر نورآباد ممسنی، سازمان راه و شهرسازی استان فارس.
-   نصرتی­فر، زهره (1387). بدن­سازهای پارک­ها استاندارد شود، صفحه اجتماعی روزنامه ایران. سال چهاردهم. شماره 4055. صفحه 1.
-   Balsas,J.L.Carlos (2004).Measuring theLivability of an Urban Centre: An Exploratory Study of Key Performance Indicators, Planning, Practice and Research, Vol. 19, No. 1.
-   Carmona, Matthew (2010). Contemporary Public Space: Critique and Classification, Part One: Critique. Journal of Urba Design Vol 15:1. PP:123-148.
-   Chiesura, Anna (2004). The role of urban parks for the sustainable city, Landscape and urban planning, Vol 68, PP:129-138.
-   Collins, M.F (2002). Sport for all as a multifaceted product of domestic and international influence, Iboro. Ac. Uk.
-   Cowan, Robert (2005). The dictionary of urbanism, streetwise press PP:121 & 280.
-   Lüder Bach (1993). Sports without Facilities: The Use of Urban Spaces by Informal Sports, International Review for the Sociology of Sport 28(2-3):281-296.
-   Madanipour, A (1996). Design of Urban Spaces: an inquiry into a Socio-spatial Process. Conducted by University of Newcastle. New York: John Wiley & Sons.
-   Paumier, Cy (2007). “Creating a Vibrant City Center”,(ULI)Urban Land Institute, Washington, D.C.
-   Thierry Terret, Sandra Heck (2012). Prologue: Sport and Urban Space in Europe: Facilities, Industries, Identities, International Journal of the History of Sport 29 (14).
-   Tibbalds, F (1992). Making People Friendly Towns: Improving the Public Environments in Towns and Cities. Harlow: Longman Press.