بررسی آثار نوسازی بر تغییر و تحولات سبک‌ زندگی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

فرایند نوسازی آثار مختلفی بر زندگی انسانی داشته و این آثار در جوامع روستایی ملموس­تر از شهرها بوده است. هدف این مقاله نیز بررسی آثار نوسازی در تغییر و تحولات سبک­زندگی خانوارهای روستایی در بخش مرکزی شهرستان پلدختر می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، شیوه و ابزار جمع­آوری داده­ها در مطالعات نظری به صورت کتابخانه­ای و در مطالعه‌ی میدانی از طریق پرسش­نامه می­باشد.
   جامعه‌ی آماری تحقیق شامل سرپرستان خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان پلدختر می­باشد (6874N=). 360 سرپرست خانوار از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کای­دو، برازش رگرسیونی و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج یافته­های تحقیق در مورد نگرش خانوارهای روستایی نسبت به مؤلفه­های نوسازی از طریق آزمون خی­دو نشان می‌دهد که آثار مدرنیته و نوسازی در مورد همه گویه­های مورد بررسی از دیدگاه پاسخگویان مورد تأیید می­باشد. همچنین بررسی تأثیرات نوسازی بر سبک­زندگی روستاییان از طریق رگرسیون نشان می­دهد که نوسازی تغییرات زیادی در سبک­زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانوارهای روستایی و گرایش آنها به سبک و زندگی شهری داشته است. در بین مؤلفه­های سبک­زندگی، نوسازی بیشترین تأثیر را در تغییر سبک­زندگی فرهنگی داشته است؛ بطوری که باعث تغییر الگوهای فرهنگی و زبانی، الگوهای رفتاری، نوع پوشش و لباس محلی مخصوصا در بین قشر جوان شده است. لذا می­توان گفت که بهترین راه برای رسیدن به توسعه‌ی روستایی توجه کافی به فرهنگ محلی می­باشد که مناسب­ترین سازگاری با اوضاع هر منطقه را دارد و به دلیل انطباق آن با جوامع محلی، برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار بسیار ساده­تر از کاربرد فناوری و تکنولوژی مدرن و پیشرفته می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effects of Renovation on the Transformation and Change of Life Style in Rural Households at Central Part of Poldokhtar City

نویسندگان [English]

  • Javad Bazrafshan 1
  • Mehrshad Tuolabi nejad 2
چکیده [English]

Modernization and renovation  process has had different effects on human life and These effects are more tangible in rural communities than the cities. The purpose of this study is to  investigate the effects of  renovation and modernization on the life style changes of rural households in the central part of  Poldokhtar city. The research method is descriptive-analytical type and the date gathering method in theoretical studies  is  library and filed studies and also through questionnaire. The statistical population of the research includes the heads of households at the central part of  Poldokhtar (N= 6874). 360 heads of households were selected  through Cochran formula and simple random sampling method as the community. For the analysis of the data, chi-square tests, regression and linear regression were used. The results of the research findings about attitudes towards the modernization of rural households through chi-square test shows that Modernization and renovation effects of all the studied items is approvable from the view point of respondents.
Also the study of renovation effects on the life style of rural people by regression shows that renovation has had great changes on the social, cultural and economical life style of rural households and their tendency toward the style of urban life. Among the components of lifestyle, modernization had  had the greatest impact on the change of cultural life style; So that has changed  the cultural and linguistic patterns, ,behavior patterns, type of clothing  and national costumes, especially between young people. It can be said that the best way to achieve rural development is paying enough attention to local culture that has the most appropriate compatibility with situation of each region and Due to its compatibility with local communities to achieve the sustainable development is much easier than the use of modern and advanced technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernization
  • lifestyle
  • social and economic developments
  • rural development
  • Poldokhtar city
-      ازکیا، مصطفی؛ غلامرضا غفاری (1377). جامعه‌شناسی توسعه، تهران. نشر کلمه.
-      بنوعزیزی، علی (1374). جایگاه سنت و تجدد در مطالعات توسعه، ترجمه محمد عبادی اردکانی. ماه­نامه فرهنگ و توسعه. شماره 18.خرداد و تیر 74. صفحات 22-12.
-      حبیب­پورگتایی،کرم؛رضا صفری­شالی (1390). بازخوانی تجربه مدرنیته روستایی در ایران، مطالعه موردی: روستاهای استان مرکزی، فصلنامه رفاه اجتماعی. سال 11. شماره 41. صفحات 37-7.
-      ذکایی، محمدسعید (1386). فرهنگ مطالعات جوانان، تهران. نشر آگه.
-      سجاسی­قیداری، حمدلله؛ طاهره صادقلو؛ علی شهدادی (1394). آثار جهانی شدن بر تغییرات سبک­زندگی در نواحی روستایی، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی.دوره 7. شماره 4. صفحات 188-153.
-      شادی­طلب، ژاله؛ مجتبی بیات (1390). نوسازی فرهنگی در روستاهای در حال گذار، فصلنامه رفاه اجتماعی. سال 11. شماره 43. صفحات 179-157.
-      شکربیگی،عالیه (1390).مدرن­گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده، تهران. انتشارات جامعه‌شناسان.
-      نازک­تبار، حسین؛ شهرام ملانیا­جلودار؛ زهرا حسینی درونکلائی (1394). تحلیلی بر نوسازی و کارکرد خانواده در استان مازندران، مجله مطالعات زن و خانواده. دوره 3. شماره 2. صفحات 149-121.
-      نوذری، حسین علی (1388). نقد و بررسی: تأملی در روند پارادیم نوسازی و مطالعات توسعه، نظریه وابستگی و پدیده جهانی شدن، مجله علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج. شماره 8. صفحات 312-291.
-      وودز، مایکل (1390)، جغرافیای روستایی، فرایندها، واکنش­ها و تجربه­های بازساخت روستایی، ترجمه محمدرضا رضوانی و هادی صامت­فر. چاپ اول. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
-  Alpermann. B (2016). Fukuyama and the Chinese middle class: modernizing theory 1.5, Journal of Chinese Governance,Volume 1,Issue 3,PP:441- 456.
-  Drukker. J. W, Tassenaar. V (1997). Paradoxes of modernization and material well-being in the Netherlands during the nineteenth century, In Health and welfare during industrialization, Publisher: University of Chicago Press, Volume 3, PP:331-378
-  Efendiev.A, Sorokin. P and  Maria Kozlova (2014). Transformations in the Rural Life in Russian Belgorod Region in 2000-2013 Through 'Modernization' Theoretical Perspective: Increasing Material Well-Being, Growing Individualism and Persisting Pessimism, Social scienc reserarch network, Issue 56, PP:1- 26.
-  Efendiev. A, Sorokin. P (2013). Rural Social Organization & Farmer Cooperatives Development in Russia and other Emerging Economies: Comparative Analysis, Developing Country Studies,Volume3,Issue14, PP:106- 115.
-  Gavrov.S (2004). Modernization of the Empire, Social and cultural aspects of modernization processes in Russia. Moscow: URSS.
-  Gentle. P, Maraseni. T. N (2012). Climate change, poverty and livelihoods: adaptation practices by rural mountain communities in Nepal,Environmental Science& Policy21 (2012). Volume 15, lssue1, PP:24-34.
-  Goodwin‐Hawkins. B (2014). Mobilities and the English Village: Moving Beyond Fixity in Rural West Yorkshire, Sociologia Ruralis, Volume 55, Issue 2, PP:167–181.
-  Hencoski.P(2016).Planning for an Incremental Approach to Modernization, Policy & Practice, Volume 74 Issue 4, PP:26-50. 
-  Inglehart. R, Welzel. C (2005). Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, New York: Cambridge University Press.
-  Inkeles, A (1993). Industrialization, modernization and the quality of life, International Journal of Comparative Sociology,Volume34,Issue 1-2,PP:1-2.
-  Isserman. A. M, Feser. E, Warren. D. E (2009). Why some rural places prosper and others do not, International regional science review, Volume 32, Issue 3. PP:300- 342.
-  Jayakody. R, Thornton. A and W. Axinn (2007). International Family Change:Ideational Perspectives, NewYork:Taylor&FrancisGroup,LLC.
-  Jun. H, Xiang. H (2011). Development of Circular Economy Is A Fundamental Way to Achieve Agriculture Sustainable Development in China, Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of RIUDS, Energy Procedia, Volume 5, Issue2. PP:1530-1534.
-  Kifle.S, Teferi. B, Kebedom. A and Abiyot Legesse, (2016). Factors Influencing Farmers Decision on the Use of Introduced Soil and Water Conservation Practices in the Lowland’s of Wenago Woreda, Gedeo Zone, Ethiopia, American Journal of Rural Development, Volume 4, Issue 1. PP:24-30.
-  Kumar. D. P, Bhavani R.V & M. S. Swaminathan (2014). A Farming System Model to Leverage Agriculture for Nutritional Outcomes, Agricultural Research, September 2014, Volume 3, Issue 3, PP:193-203.
-  Lemprière.M(2016).Using‌ecological modernisation theory to account for the evolution of the zero-carbon homes agenda in England, Academic Journal EnvironmentalPolitics,Volume25 Issue 4PP:690-708.
-  Lin. X (2013). Gender, Modernity and Male Migrant Workers in China: Becoming a'modern'Man, London,  Publisher London: Routledge, 4 Apr 2013, PP : 150.
-  Meijerink. G, Roza. P (2007). The role of agriculture in development: focusing on linkages beyond agriculture strategy and policy, PP:238.
-  Meyer. J. W (2010). World society, institutional theories, and the actor. Annual Review of Sociology, Issue 36, PP:1-20.
-  Olszowy. K. M, Pomer. A, Dancaus. K. N, Sun. Ch, Silverman. H, Lee. G,  Chan. Ch. W, Tarivonda. L, Regenvanu. R, Kaneko. A, Weitz. Ch. A, Lum. J. K and Ralph M. Garruto (2015). Impact of modernization on adult body composition on five islands of varying economic development in Vanuatu, American Journal of Human Biology, Volume 27, Issue 6, PP:832–844.
-  Ray. S. N (2006). Modern Comparative Politics: Approaches, Methods and Issues (New Delhi: Prentice- Hall, 2006.
-  Schwarzer. S (2011). Political socialization as the driving factor for political engagement and political participation,March20-24,Amsterdam.
-  Seltzer.J. A, Christine.A.B,Suzanne. M. B, Caroline. H. B, Lynne.M. C, Lindsay Chase-Lansdale. P, Thomas.A.D,Joseph Hotz. V, Morgan. S. P, Sanders. S.G, and Duncan Thomas (2005). Explaining Family Change & Variation:Challenges for Family Demographers, Journal of Marriage & Family, Volume 67, Issue 4, PP:908-925.
-  Steele. L. G, Lynch. S. M (2013). The pursuit of happiness in China: Individualism, collectivism, & subjective well-being during China’s economic and social transformation, Social indicators research, Volume 114, Issue 2,PP:441-451.
-  Stockemer. D&Sundstrom. A (2016). Modernization Theory: How to Measure and Operationalize it When Gauging Variation in Women’s Representation? Social Indicators Research, Volume 125, Issue 2, PP: 695-712.
-  Tolentino. L (2000).Modernity and its representation in rural sociology, Philippine Agricultural Scientist, Volume 83, Issue 3, PP:311-318.
-  Vadivelu, A, Kiran, B.R (2013). Problems and Prospects of Agricultural Marketing in  India: an Overview, International Journal of Agricultural and Food Science, Volume 3, Issue 3, PP:108-118.
-  Van der Ploeg. J. D, Renting. H, Brunori. G, Knickel. K, Mannion. J, Marsden. T and Ventura. F, (2000). Rural development: from practices and policies towards theory, Sociologia ruralis, Volume 40, Issue 4, PP:391- 408.
-  Visser. O, Spoor. M (2011). Land grabbing in post- Soviet Eurasia: the world’s largest agricultural land reserves at stake, The Journal of Peasant Studies, Vol 38, Issue 2, PP: 299-323.
-  Visser.O, Mamonova. N and Spoor. M (2012). Oligarchs, megafarms and land reserves: understanding land grabbing in Russia, Journal of Peasant Studies, Volume 39,Issue 3-4,PP:899-931.
-  Weeks. J. R (2002). Population: An Introduction to Concepts and Issues, Eighth Edition, Wadworth. Printed in the United States of America Tenth Edition, 637 p.
-  Yazawa.A, Inoue.Y,Li. D, Du. J, Jin. Y, Chen.Y, Nishitani. M, Watanabe. Ch and Masahiro Umezaki (2014). Impact of lifestyle changes on stress in a modernizing rural population in Hainan Island, China, American Journal of Human Biology, Vol 26, Issue 1, PP:36-42.