ارزیابی نقش و تأثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه‌ی موردی: شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستانh

چکیده

پژوهشحاضر با هدف پی بردن به نقش شورایاران محله­ای در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری محله محور بهارزیابینقش شورایاران محلیدر افزایش مشارکت شهروندان شهر گرگان پرداخته است. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت پیمایشی می­باشد که به منظور بررسی و تدوین مبانی تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق از دو روش کتابخانه­ای و میدانی و به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش Enter با استفاده از نرم‌افزار­ آماری Spss بهره گرفته شده است. جامعه‌یآماریموردمطالعهدراینپژوهش شهروندانشهرگرگان می­باشدکهمتناسبباحجم جامعه  تعداد330نمونه برای جامعه‌ی شهروندان به روش نمونه‌گیری احتمالی از نوع منظم یا سیستماتیک تکمیل شده است. جمع­بندی نتایج به دست آمده در خصوص بررسی رابطه بین عملکرد شورایاران محلی و مشارکت شهروندان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می­دهد که بین این دو متغیّر با ضریب همبستگی 579/0 و سطح معناداری 000/0 رابطه­ای مستقیم و معنادار وجود دارد و می­توان در سطح اطمینان 99 درصد مطرح نمود که با افزایش و تقویت عملکرد شورایاران محلی، میزان مشارکت شهروندان در فعالیّت­های مرتبط با مدیریت شهری نیز افزایش خواهد یافت. بررسی میزان تأثیر متغیّر مستقل بر متغیّر وابسته با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه توأم نیز نشان می­دهد که حدود 52% تغییرات واریانس متغیّر وابسته (مشارکت شهروندان) از متغیّرهای مستقل مختلف (شاخص­های ارزیابی عملکرد شورایاری­های محله­ای) تبیین و توجیه می­شود که بر اساس نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نسبت متوسط واریانس رگرسیون به متوسط واریانس باقیمانده (F) برابر 46/68 و دارای سطح معنی­داری
(
sig = 0.000) است و معنی دار بودن رگرسیون را در سطح 99 درصد تأیید می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Role and Effect of Local Councils on the Improvement of the Citizen's Cooperation for Urban Management of the Local District Case study: Gorgan city

نویسندگان [English]

  • Khodarahm Bazi 1
  • Jafar Mirkatoli 1
  • Haji Soltan Zaidali 2
چکیده [English]

The current study  with the aim of identifying the role of local councils in the urban local based management and planning , has evaluated the role of local councils in the increase of the citizens partnership of Gorgan city. The research method is of descriptive – analytical one and the data and information were collected by surveying method, and for the purpose of  reviewing and development of the theoretical bases relevant with the research subject, two methods of library and field surveying were used and  , Pierson correlation coefficient tests and multiple- factors regression of Enter method by  using SPSS software  were used for the data analysis . Statistical population of this study are the citizens of Gorgan city that  in appropriate with the society volume, 330 samples  has been completed for citizens' society by random sampling of regular or systematic type . The obtained  results  about  reviewing the relationships between local consular's and cooperation of citizens by using  Pierson correlation coefficient test showed that between these two variables with correlation coefficient 0.579 and significant level of 0.000, there is a direct and significant relationship. And  can  indicated at 0.99 of  accuracy level , that by the increase and strengthening the function of local councils , the partnership of the citizens in the activities relevant with the urban management will increase .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local consolers'
  • Urban Management
  • Town auxiliary
  • Cooperation
  • Gorgan
-   اسدیان، مرتضی؛ علی واعظ‌طبسی؛ وحید یاری قلی (1392). ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‎پذیری اهداف توسعه‌ی شهری توسط شورای شهر؛ مطالعه موردی: شهر زاهدان، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. مشهد.
-   اسماعیلی، رسول؛ مسعود منشی‌زاده؛غلامعباس شکاری (1392). بررسی و رتبه‎بندی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مشارکت‌شوراهای اجتماعی محلات در مدیریت شهری، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. مشهد.
-   برک‌پور، ناصر؛ ایرج اسدی (1388). مدیریت و حکمروایی شهری، تهران. انتشارات دانشگاه هنر.
-   پرهیزکار، اکبر؛ غلامرضا کاظمیان (1384). رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلان شهری تهران، پژوهش‌های اقتصادی. شماره 16. صفحات 50-29.
-   جمشیدزاده، ابراهیم (1382). مدیریت شهری؛ اهداف و راهبردها، ماهنامه تدبیر. سال سیزدهم. شماره 120. صفحات 89-86.
-   حاجی‌پور، خلیل (1385). برنامه‎ریزی محله مبنا، رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار. نشریه هنرهای زیبا. شماره 26. صفحات 46-37.
-   حسینلو، معصومه؛ عادله آقایی (1392). نقش شورایاران در جلب مشارکت شهروندی (نمونه موردی: منطقه 4 شهر تهران)، مشهد. پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری.
-   رفیعیان، مجتبی؛ وحید تاجدار (1387). سنجش وضعیت سلامت با رویکرد منطقه‎ای در مجموعه شهری مشهد، جغرافیا و توسعه‌ناحیه­ای. شماره 10. صفحات 184-163.
-   رمضانی‌فرخد، احمد؛ جمال گزلان‌طوسی (1391). مدیریت محله­ای در ایران: برگزیده تجارب مشارکت محله­ای در ایران، مشهد. انتشارات بوی شهر بهشت.
-   روابط عمومی شورای اسلامی شهر گرگان (1394). مصاحبه با مدیر روابط عمومی.
-   صارمی، فرید (1386). توسعه محلّه ای در کلانشهر تهران مورد: محلّه مسکونی بهار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
-   طالبی‌نژاد، محمدرضا (1391). مشارکت شهروندی مهمترین مؤلفه تغییر رویکرد شهرداری از سازمانی- خدماتی به‌نهادی اجتماعی براساس تحلیل دستاوردهای دو الگو شورایاری و مدیریت محله، مجموعه مقالات شهرداری به منزله نهاد اجتماعی. جلد چهارم. انتشارات تیسا.
-    عبداله‌پور، جمال؛ حسن مختارپور؛ رجبعلی مختارپور (1392). مشارکت‎پذیری شهروندان تهرانی در حوزه وظایف شهرداری (مطالعه‌موردی: شهروندان منطقه 4 شهرداری تهران)، فصلنامه مدیریت شهری. شماره 31. صفحات 173-157.
-   عبداله­زاده‌طرف، اکبر؛ مصطفی بهزادفر؛ محمد نقی­زاده (1389). بسط مفهوم محله با آناتومی مفهوم اجتماع، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی. سال دوم. شماره 17. صفحات 104-89.
-   غفاری،غلامرضا؛ابراهیم ‌جمشید‎زاده(1390).مشارکت‎های مردمی و امور شهری؛بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعه مشارکت‎های مردمی، انتشارات جامعه و فرهنگ. چاپ اول.
-   فنی، زهره؛ فرید صارمی (1387). چالش­های پیش‎روی نظام مدیریتی محله محور در توسعه‌ی پایدار کلان‌شهر تهران، نشریه صفه. شماره 47. صفحات 108-91.
-   مدنی­پور، علی (1383). آیا می­توان مدیریت و توسعه شهرها را بر پایه محله­ها بنا نهاد؟، مجموعه مقالات همایش توسعه محله‎ای، چشم‎انداز توسعه پایدار شهر تهران. شهرداری تهران.
-   معصومی، سلمان (1389). توسعه محله­ای در راستای پایداری‌کلانشهر تهران،تهران.انتشارات جامعه و فرهنگ.
-   مهندسین مشاور معمار و شهرساز پارت (1392). طرح جامع شهر گرگان.
-   میرموسوی، سیدعلی (1375). مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی، فصلنامه نقد و نظر. شماره 7 و 8. صفحات 111- 86.
-   نادری‌بوانلو، محمد؛ پروین پرتوی (1389). تدوین الگوی محله محوری در مدیریت شهری، با توجه به ویژگی­های شهر مشهد، نامه معماری و شهرسازی. شماره  5. صفحات 80-63.
-   نوریان، فرشاد؛ نجمه مظفری­پور (1392). ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأکید بر شاخصه­های سرمایه اجتماعی(موردپژوهی:محلات‌هفت­گانه ناحیه یک‌منطقه‌ی 21 شهرداری تهران)، نشریه هنرهای زیبا. معماری و شهرسازی.دوره 18.شماره 4.صفحات56-47.
-        Aiello, A, Ardone, Rita Grazia, Scopelliti Massimiliano (2010) .“Neighbourhood planning improvement: physical attributes, cognitive and affective evaluation and activities in two neighbourhoods in Rome”, evaluation and program planning, Vol. 33, 264-275. 
-        Bryant, S.L (2006). “Community foudations the asset- based development of an Australian commnnity organization as a foundation source ford sustainable community development. Phd. Thesis Australia: Rmtt University.
-        Campbell, E. J. R., henly, D., Elliott, S., Irwin, K (2009). “Subjective constructionsof neighborhood boundaries: lessonsfrom a qualitative study of fourneighborhoods”, journal of urban affairs, Vol.31, 461-490.
-        Chakraberty B. K (2001). “Urban Management: Concepts, Principles, Techniques and Education”, Cities, Vol 21, No 5.
-        Diyanah, I., Abdul karim, H (2012). “Implications of walkability towards promoting sustainable urban neighbourhood”, journal of social and behavioral sciences,Vol.50,204-213.
-        Freestone, R (2000). Urban planning in changing world, e & FN spod.
-        Fridman, John (1993).“Toward a Non-Euclidian Mode of Planning”, APA Journal, autumn.
-        Hutching, K (1999).Cosmopolitan Citizenship,  McMillan.
-        Lenzi, Michela, Vieno Alessio, Pastor, Massimiliano, Santinello, Massimo (2013). “Neighborhood social connectedness and adolescent civic engagement: an integrative model”, journal of environmental psychology, Vol.34, 45-54.
-        McGill, R (1998). Urban Management In Developing Countries, Cities”, Vol.15, No6.
-        Pinnegar,S (2012). “Neighbourhood planning”, International Encyclopedia of Housing Rome, evaluation&program planning,Vol.33,264-275.
-        Stern, Richard. E  (2007). “Urban Govermance in Developing Countries: Experiences and Challenges (in: Governing Cities in a Global Era”, Edited by Robin Hambelton and Jill Simone Cross,NewYork: Palgarave Macmillan.
-        Van Dijk, M Pieter (2006). “Managing cities in developing countries: the theory and practice, of urban management”,Edward Elgar publishing, UK.