دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، دی 1396، صفحه 1-291 
تحلیل رابطۀ بین سطح توقعات روستاییان و توسعۀ روستایی مطالعۀ موردی : روستاهای منطقۀ سیستان

صفحه 143-162

10.22111/gdij.2017.3457

محمودرضا میرلطفی؛ سیدامیرمحمد علوی‌زاده؛ میثم بندانی؛ اعظم شیبانی شاد؛ معصومه کمان‌باز