دوره و شماره: دوره 14، شماره 45، دی 1395، صفحه 1-285 
برآورد شدت فرسایش و رسوب حوزه‌ی‌ آبخیز ایور با استفاده از روش تجربی MPSIAC

صفحه 243-268

10.22111/gdij.2016.2931

حمید علی پور؛ آرش ملکیان؛ میرمسعود خیرخواه‌زرکش؛ سعید قره‌چلو