دوره و شماره: دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 1-247 
5. تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

صفحه 27-44

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان