امکان‌سنجی شکل‌گیری منطقه‌ی خلاق با تئوری گردشگری صنعتی مطالعه موردی: شهرستان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری،واحد علوم و تحقیقات،‌دانشگاه آزاداسلامی‌تهران

2 استاد دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

شهرستان یزد با مشکلات زیست محیطی در بُعد طبیعی و با مشکلات اقتصادی و کمبود اشتغال و کار در بُعد اقتصادی مواجه است. مشکلات زیست محیطی در شهرستان یزد به کارخانجات قدیمی و فرسوده مرتبط می‌شود که در زمینه‌های مصالح ساختمانی فعالیّت داشته‌اند و در حال حاضر به دلیل متروک شدن آنها به عنوان یک مشکل زیست محیطی و از کار افتادن این کارخانجات به عنوان یک مشکل اقتصادی تلقی می‌شوند. هدف آرمانی پژوهش شکل‌گیری منطقه‌ی خلاق با گردشگری صنعتی و هدف کاربردی: ارائه‌ی راهکارهای پیشنهادی مورد نیاز جهت تدوین برنامه و طرح ابتکاری با تأکید بر شکل‌گیری منطقه‌ی خلاق با گردشگری صنعتی، می‌باشد. در این پژوهش برای پیشبرد هریک از اهداف مدّ نظر تحقیق، از روش‌های گوناگونی استفاده شده است؛ بطور کلی، می‌توان روش ارزیابی پژوهش را این گونه بیان کرد: پس از شناخت وضع موجود شهرستان یزد و شکل‌گیری اطلاعات و داده پایه، با استفاده از نرم‌افزار GIS در تجزیه و تحلیل اطلاعات شهرستان، داده‌های کمّی به صورت خروجی‌های کیفی در قالب نقشه‌های تحلیلی با استفاده از منطق فازی شکل می‌گیرند. سپس نقشه‌های به‌دست آمده‌ی فوق به دلیل کیفی بودن از روش گراندد تئوری استفاده شده و با کدگذاری اطلاعات به‌دست آمده از نقشه‌های تحلیلی اقدام به تهیه‌ی مدل تلفیق و تعیین امکان‌سنجی شکل‌گیری منطقه‌ی خلاق در شهرستان یزد با توجه به استراتژی تلفیق پرداخته می‌شود. نتایج بیانگر تئوری گردشگری صنعتی به عنوان گزینه مناسب شکل‌گیری منطقه‌ی خلاق مطرح می‌باشد. چرخه‌ی منطقه‌ی خلاق شامل: نوآوری، سرمایه‌ی اجتماعی، کیفیت زندگی، سرمایه‌ی انسانی خلاق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Formation Creative Region According to Tourism Industry (Case study: Yazd City)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Dorostkar 1
  • Farah Habib 2
  • Hamid Majedi 3
چکیده [English]

 
Yazd city is faced with environment problems in natural dimension and economic problems, lack of employment and work opportunities  in economical aspect. The environmental problems of Yazd city is related to the old and foreworn factories which were active in the field of construction materials. At the present time, due to their abandon, are considered as  one of the environmental problems and due to their failure and being out of service  are considered as one of the economical problems. The  ideal aim of this research is formation of a creative region with industrial tourism and its functional aim is presenting the required proposed guidelines for development of program and creative plan with emphasis on formation of creative region with industrial tourism.   
In this research, for advancing each one of the considered aims of this research, different methods have been used. As general, it is possible to define the evaluation method in GIS as the following: after recognizing the current conditions of Yazd city and forming the basic data and information, by using the software for analyzing the city information, the quantitative data will be formed as quality outputs in the form of analytical maps and by using Fuzzy Logic.  Then the  above obtained maps , due to being qualitative have been used by grounded theory method and by coding the obtained information from the analytical maps, the integration model is prepared and  the  feasibility of forming creative region in Yazd city with respect to integration strategies is determined. The results indicate the theory of industrial tourism as the appropriate option for forming creative region. The cycle of creative region includes innovation, social capital, life quality and creative human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative region
  • Industrial tourism
  • Creative
  • Tourism
  • Yazd City
تابش،یحیی؛محمد مروتی؛ محمد اکبرپور (1394). شناخت دره سیلیکون، کالیفرنیا، دانشگاه استنفورد.
درستکار، احسان (1394). امکان‌سنجی شکلگیری منطقه خلاق درشهرستان یزد با رویکرد پایداری،پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .
سازمان زمین‌شناسی کشور (1394). اطلاعات دریافتی به صورت فایل‌های اطلاعاتی.
سازمان هواشناسی کل کشور (1394). اطلاعات دریافتی به صورت فایل‌های اطلاعاتی.
کریمی، محمود؛ محمد سعدی مسگری؛ محمدعلی شریفی (1388). مدل‌سازی توان اکولوژیکی سرزمین، با استفاده از منطق فازی (منطقه‌ی مورد مطالعه: شهرستان برخوار و میمه)، نشریه سنجش از راه دور و GIS ایران. سال اول. شماره اول. صفحات 38-17.
مرکز آمار ایران. (1394) بازنگری اطلاعات توسط سایت مرکز شهریور ماه.
Aldiabat, Khaldoun and Navenec Carol-Lynne Le. (2011). Clarification of the Blurred Boundaries between Grounded Theory and Ethnography: Differences & Similarities.Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry.
Berg, P., Magilavy, B. & Zuckerman, S (1990). A green city program for the San Francisco Bay Area and beyond, San Francisco: Planet Drum Foundation and Wingbow Press.
Carbondale Creative District (2015). Authored by Jessie Alba and Wendell Pruor- Wendell Pryor- Wendell Pryor- Wendell Pryor and Associates.
Caves, Richard E (2000). Creative industries: Contracts between art and commerce. Harvard University Press.
Charmaz, K (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dorostkar, E, Habib, F, Majedi, H (2016). Formation Cycle of Creative Region, open Journal of Geology, (Vol 6, No. 7).
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Nova Iorque: Basic Books.
Florida, Richard (2005). “Cities and creative class”. Routladge. UAS.
Landry, Charles (2008). The Creative City.A Toolkit for Urban Innovators. 2nd. Edition. Near Stroud: Comedia.
Musturd, Sako (2001). “Amesterdam Az Creative Cultural Knowledge City: Some Conditions”.
Neuman, W.I (1997). Interpreting Qualitive Data, SAGE Publication, London, UK.
Reckwitz, Andereas (2009). Die Selbstkultivierung der Stadt. Zur Transformation moderner Urbanitat in der “creative city”. In: Mittelweg 36, 18, 2-34.
Scott, Allen (2006). “creative cities”. Conceptual issues and policy questions, university of California, Los Angeles.
UNDP (2013). UNESCO, Creative Economy Report, Spatial Edition, P:10.
VisitBritain (2006). Cultural Tourism Advisory Guide, London: VisitBritain.