تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت اجتماعی مطالعه‌ی موردی: استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امنیت، رکن تداوم زندگی اجتماعی است و یکی از مهمترین ابعاد آن امنیت اجتماعی می‌باشد. امنیت اجتماعی در هر کشور یا منطقه‌ی جغرافیایی متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان، قاچاق مواد مخدر یکی از عواملی است که تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت امنیت اجتماعی در جامعه دارد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت اجتماعی در استان کرمان است که به روش توصیفی و تحلیل‌فضایی انجام شده است. داده‌های مورد نیاز تحقیق به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و از دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، مرکز آمار ایران، پلیس آگاهی و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان جمع‌آوری شده است. شاخص‌های ناامنی اجتماعی یعنی میزان سرقت مسلحانه، سرقت به عنف (زورگیری)، آدم‌ربایی و قتل با مقدار مواد مخدر کشف و ضبط شده و قلمروهای قاچاق مواد مخدر در فاصله‌ی سال‌های 1390 – 1386 به تفکیک شهرستان‌های استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی رابطه میان متغیّر مستقل و متغیّر وابسته تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS و برای تحلیل فضایی داده‌ها و تعیین پهنه‌بندی امنیت اجتماعی استان کرمان از روش درون‌یابی معکوس فاصله و مدل ترکیب خطی بدون وزن در نرم‌افزار  Arc GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مناطقی که قاچاق مواد مخدر بیشتری در آنها صورت می‌گیرد دارای جرائم امنیتی بیشتری نیز می‌باشند. به گونه‌ای که شهرستان‌های نیمه‌ی شرقی استان کرمان که مناطق تحت نفوذ قاچاقچیان و درگاه ورود مواد مخدر به داخل استان و کشور است، نسبت به شهرستان‌های نیمه‌ی غربی از وضعیت امنیت اجتماعی نامناسب‌تری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Impact of Drug Smuggling on Societal Security Case Study: Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Hadi Veisi
  • Shahnaz Mohamadinejad
چکیده [English]

The most fundamental concept of social life is security and societal security is the most important aspect of security. One factor that has a negative impact on societal security is drug smuggling  in the community. This study sought to examine the impact of drug smuggling on societal security in Kerman province, which performed by descriptive and spatial analysis methods. The required data collected by library method. They gathered from United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Statistics Center of Iran and Kerman Province’s Applied Research Office of police commander. Societal insecurity indicators such as the rate of armed robbery, robbery rape, kidnapping and murder with the amount of drugs seized and drug smuggling territory between 2007-2011 according to Kerman province is studied. It is used to analyze data from SPSS software for computing coefficient Of correlation of research variables and Arc GIS software for computing and spatial analysis by method of Inverse Distance Weighted (IDW) interpolation and without weighted linear Combination (WLC). The results show that the townships of eastern half of Kerman province that are the areas under the influence of drug smuggling to smuggle drugs into the province and the country are more untoward than townships of the western half of the state societal security. This means that areas of drug smuggling have  more societal insecurity and security crimes than other areas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Societal Security
  • Societal Insecurity
  • Drug Trafficking