تحلیلی بر الگوی پراکنش فضایی- مکانی فضای سبز و مکان‌یابی بهینه‌ی پارک‌های شهری با بهره‌گیری از مدل ANP ‌و تحلیل شبکه ‌مطالعه‌ی موردی: شهر پیرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    امروزه به دنبال گسترش شهرنشینی و رشد فزاینده‌ی جمعیّت، شهرها با مشکلات متعددی از جمله عدم بهره مندی متناسب تمامی شهروندان از خدمات شهری مواجه می‌باشند. پارک‌ها و فضاهای سبز شهری به عنوان یکی از کاربری‌های مهم که جمعیّت قابل توجهی با آن سروکار دارند و سطوح قابل توجهی از فضای شهری را نیز به خود اختصاص می‌دهند، با مشکلاتی چون کمبود، توزیع نامتناسب با نیازهای جمعیّتی، عدم رعایت همجواری‌ها و غیره روبه‌رو می‌باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی با تأکید بر جنبه کاربردی انجام پذیرفته است، چگونگی توزیع کاربری فضای سبز شهر پیرانشهر بررسی و تحلیل شده و ضمن ترسیم وضع موجود، مکان‌های مناسب جهت ایجاد پارک‌های جدید در راستای دستیابی به وضع مطلوب ارائه گردیده است. این پژوهش با ارائه‌ی الگوی مناسب به دنبال استقرار و توزیع بهینه فضای سبز در شهر پیرانشهر می‌باشد. بدین منظور پس از بررسی وضع موجود و شعاع عملکرد پارک‌ها با استفاده از مدل تحلیل شبکه، معیارهای تأثیرگذار در مکان‌یابی شناسایی، سپس معیارها را تبدیل به لایه‌های اطلاعاتی قابل خواندن برای نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی نموده و وزن نهایی هریک از معیارها باتوجه به میزان تأثیرگذاری توسط نرم‌افزار SuperDecisions و مدل ANPمحاسبه گردید. در نهایت با بهره‌گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه‌های اطلاعاتی زمین‌های شهری برای انتخاب مکان بهینه جهت ایجاد پارک در 5 دسته مناسب تا نامناسب تقسیم‌بندی شد. نتایج حاصل از نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها بیانگر آن است که فضای سبز موجود در شهر پیرانشهر از نظر سازگاری با سایر کاربری‌ها و همچنین از نظر  دسترسی، نامتناسب و در رابطه با وسعت شهر به صورت مناسب توزیع نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Spatial-Location Distribution of Green Spaces and Optimal Location of City Parks Using ANP Model and Network Analysis (Case Study: Piranshahr)

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghadermarzi
  • Sheyda Kashefidust
  • Jamil Ghadermarzi
  • Diman Kashefidust
چکیده [English]

Green spaces and parks are one of recreational services and in particular as one of the important uses that deal with large urban populations which include significant levels of city area are facing problems such as shortage, Inappropriate distribution of the population needs and so on. Now the purpose of this study is to analyze the distribution of green spaces and parks in the city of Piranshahr and how to organize appropriately. The research method is Cross-sectional. To analyze and classify information ANP, AHP models and network analysis model is used and to perform this operation ARC/GIS, Super Decisions software are used. The result of the analysis indicates that green space in the city of Piranshahr in terms of compatibility with other users and also in terms of access, is inappropriate. Then with combination of different effective layers, the final map of the optimal areas for construction of urban parks were developed and recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial-location distribution
  • location
  • green spaces
  • Network Analysis
  • ANP
  • Piranshahr city