تحلیل جایگاه و تدوین برنامه‌ی استراتژیک حکمروایی خوب مطالعه‌ی موردی: شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تجربه‌ی کشورهای تمرکزگرا نشان داده است نگاه یکسونگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. رفع چنین مشکلاتی از طریق نظارت عموم (پاسخ‌گویی)، عمل مشارکتی و ارتقای سطح کارایی کارکردهای شهری ممکن است. حکمروایی خوب شهری به­عنوان رویکرد نوین نظام تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور شهری مطرح می­باشد و در واقع فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان‌ها و نهادهای رسمی اداره‌ی شهر از یکسو و سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های جامعه‌ی مدنی، از طرف دیگر شکل می‌گیرد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر؛ سنجش وضعیت شاخص­های حکمروایی خوب شهری و نشان دادن نقش تسهیل‌کننده‌ی شهروندان در دستیابی به این هدف والا می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از مدلSWOTو ابزار پرسشنامه به تحلیل جایگاه برنامه استراتژیک حکمروایی خوب شهری پرداخته می‌شود. برای تحقق این هدف بر اساس فرمول کوکران، اقدام به تکمیل 385 پرسشنامه از شهروندان و تعداد 32 پرسشنامه از کارشناسان و متخصصان شهرداری و شورای شهر شده است. نتایج نشان داد ازنظر شهروندان، بهترین وضعیت در بین شاخص‌های حکمروایی خوب متعلق به شاخص­های بینش راهبردی و مشارکت بوده و از نظر کارشناسان بهترین وضعیت متعلق به شاخص پذیرش و پاسخ­دهی می‌باشد. نتایج حاصل از تحلیلSWOT  نیز نشان می­دهد موقعیت حکمروایی در شهر زاهدان از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه‌کارانه، رقابتی و تدافعی در موقعیت تدافعی قرار دارد. راهکارهای این بخش به ترتیب اولویّت به شرح زیر است:
جلب مشارکت و توجه به نظرات مردم در تهیه و اجرای طرح‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد جزییات طرح‌ها؛ تمرکز بر تفکر استراتژیک و اجماع مدیران محلی بر اجرای مدیریت یکپارچه‌ی شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمان‌ها؛ توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌ها؛ توجه به مسأله‌ی عدالت در دسترسی مساوی مناطق به امکانات و کاهش شکاف ایجادشده در بین مناطق در این مورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Position of Urban Good Governance and Strategic Planning Case study: Zahedan City

نویسندگان [English]

  • Ali Hajinejad
  • Aboozar Paidar
  • Hamed Arshad
چکیده [English]

The experience of centralized countries showed that one-side and subject view  looking  at the city will cause great problems. Removing such problems is possible through public supervision (responsiveness), collaborative action and promoting the efficiency level of urban functions.  Good urban governing is suggested as the new approach of decision-making system and managing urban affairs and in fact is a process that is formed on one hand, according to interaction between organizations and official foundations of managing city and on the other hand private organizations and organizations of civil society.
The purpose of the recent research is to measure the situation of indices of good urban governing and showing  the role of facilitator of citizens in access to this  great goal. The methodology is descriptive-analytical one and by using SWOT and  questionnaire, the position of the strategic program of good urban governing is analyzed. To this end, based on Cochran formula, 385 questionnaire of citizens and 32 questionnaire of the professionals and experts of municipality and city council were completed. The result showed that according to citizens, the best situation among indices of good governing belongs to the  indices of strategic insight and partnership  and according to experts, the best status belongs to receptiveness and answerability indices.The results obtained from SWOT analysis showed that governing  status in Zahedan city is on defensive status among four statuses of  invasive, conservative, competitive and defensive, procedures are as the following : Attraction of participation  and attention to the  people's view in preparing the plans and information about the details of plans, concentration on strategic thought and gathering local managers on implementation of urban integrated management and the necessity of coordination  between organizations, special attention to environmental issues in the planning, attention to justice issues, equal access of the districts to the facilities and decreasing the created gap between the districts in this regard.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • Participation
  • Responsiveness
  • SWOT
  • Zahedan