ارزیابی نقش تعاونی‌های فرش دستباف روستایی در توانمندسازی زنان قالیباف مطالعه موردی: استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعاونی­های فرش دستباف روستایی از مهمترین تشکل­های فعال در صنعت فرش کشور هستند که با هدف حمایت از قشر محروم و مولد قالیباف کشور و سازماندهی آنها در قالب نظام تعاون به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی در این هنر و صنعت ملی تشکیل شده­اند و تعداد زیادی از زنان قالیباف زیر نظر این تعاونی­ها مشغول به فعالیّت هستند. با توجه به اهداف تشکیل تعاونی­های فرش دستباف، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش این تعاونی­ها در توانمندسازی زنان قالیباف استان همدان انجام شده است. بدین  منظور 202 نفر از زنان قالیباف عضو تعاونی­های فرش دستباف استان همدان برمبنای فرمول کوکران انتخاب شدند و به منظور بررسی نقش تعاونی­ها در توانمند­سازی آنها به تعداد برابر (202 نفر) از زنان قالیباف غیر عضو تعاونی نیز انتخاب و توانمندی دو گروه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و حرفه­ای مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که اختلاف معنی­داری بین دو گروه به لحاظ توانمندی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و حرفه­ای در سطح 1 درصد وجود دارد و میزان توانمندی زنان قالیباف عضو تعاونی در ابعاد چهارگانه بیش از زنان قالیباف غیر عضو است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین شاخص­های تشکیل‌دهنده هر یک از ابعاد توانمندی نیز بیانگر وجود تفاوت معنی­­دار بین دو گروه در سطح 1 درصد است و تنها در شاخص میزان شرکت در دوره­های آموزشی تفاوت معنی­داری بین دو گروه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Hand-Made Carpet Cooperatives in Empowering Women in Hamadan Province

نویسندگان [English]

  • Somaye Latifi
  • Heshmatolah Saadi
  • Hossein Shabanali Fami
چکیده [English]

 
Handmade carpet cooperatives have been established with the aim of both supporting the vulnerable carpet weavers of country and organizing them into a cooperative system in order to achieve social and economic justice in this art and national industry. Rural hand-made carpet cooperatives are among the most important and active organizations in carpet industry of country, and a large number of carpet–weaver’s women are working in these cooperatives. Thus, the main objective of present investigation is to assess the role of rural hand-made carpet cooperatives in empowering the carpet- weaver’s women in Hamadan province. For this purpose, 202 carpets -weaver’s women who were members of carpet cooperatives were selected according to Cochran’s formula, and to study the role of these cooperatives in their empowerment, 202 non-members women were selected as control group and their economic, social, family and professional capability have been compared. The analyses results revealed that there is a significant difference (1percent) between two groups in economic, social, family and professional capability. And empowerment of member carpet weavers women in the four above  mentioned aspects are  higher than that of non-member ones. Also, the results of comparison among the indices forming all factors of empowerment reveals a significant difference between two groups (1%). Only regarding the index related to the rate of participation in educational course, no significant difference was observed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carpet-Weaver Women
  • Hand-Made Carpet Cooperatives
  • Empowerment
  • Hamadan Province