سنجش نابرابری در کلانشهر شیراز با استفاده از شاخص پاندی و نتوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نابرابری درآمدی محاسبه شده با استفاده از ضریب جینی دیدگاه محدودی از نابرابری رایج در جامعه را نشان می‌دهد. این پژوهش به سنجش نابرابری در شهرها با استفاده از شاخصی ترکیبی که از نابرابری­های درآمدی، مرگ و میر و استانداردهای زندگی مشتق شده می‌­پردازد و ضمن نقد ضریب جینی روش جدیدی برای اندازه­گیری نابرابری اقتصادی- اجتماعی با استفاده از شاخص ترکیبی کیفیت زندگی ارائه می­دهد. ضریب جینی توزیع درآمد تنظیم شده‌ی کیفی به عنوان معیار نابرابری اقتصادی- اجتماعی معرفی می‌شود. الگوی پیشنهادی با استفاده از داده­های امید به زندگی دهک­های درآمدی در مناطق شهری توضیح داده می‌شود. پژوهش از نوع کمّی- تحلیلی بوده و قلمرو پژوهش را مناطق نه‌گانه‌ی شهر شیراز در سال 1390 تشکیل می­دهند. با استفاده از داده­های میدانی که از سرپرستان خانوار (384 خانوار) جمع­آوری شده، وضعیت دهک­های درآمدی در مناطق کلانشهر شیراز مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری از خانوارهای شهر شیراز که تعداد آنها طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 برابر با 344533 خانوار بوده است، تشکیل   می­شود. حجم نمونه‌ی پژوهش با توجه به دهک­های درآمدی محاسبه ­شده و روش نمونه­گیری به‌صورت تصادفی و متناسب با حجم خانوارها در مناطق نه‌گانه‌ی شیراز بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص نابرابری در منطقه‌ی مورد مطالعه از آنچه با معیار سنتی ‌ضریب جینی و دیگر شاخص­های نابرابری درآمدی نشان داده می­شود، بیشتر است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Inequalities in Shiraz Metropolis by Using Pandey and Nathwani Index

نویسنده [English]

  • Mahmoud Akbari
چکیده [English]

 
Income inequality Calculated by using Gini coefficient presents a narrow view of overall inequality in a society. The research focuses on its much broader definition, referred to as socio-economic inequality, which considers the disparities in income as well as in mortality, and standard of living. This article presents a new method for measuring the socio-economic inequality using a composite social indicator, Life Quality Index, derived from two principal indicators of development, namely, income and the life expectancy at birth. The study method Is Quantitative - analytical and territory of research Is nine regions of Shiraz city  in 2011. Using field data from the heads of households (384 households) have been collected, the state income stratum has been analyzed in Shiraz metropolitan region. Statistical Society of Shiraz is formed of households in the General Population and Housing Census 2006 was equal to 344 533 households. The sample size was calculated according to income stratum and a stratified random sampling of households in nine regions of Shiraz. The results show that the inequality index, showed  that the inequality criteria  in the study area is more than what is showed by   traditional criteria of Gini coefficient and other indicators of income inequality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income
  • Life Expectancy
  • Quality adjusted income
  • Shiraz metropolis