تحولات مورفولوژی زراعی سکونتگاه‌های روستایی دهستان صالحان (شهرستان خمین) دوره 85- 1341

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مورفولوژیزراعیبهعنوانجزئیازساختزراعیسکونتگاه‌هایروستاییکشورتحول‌پذیراست. اینتحولاتکهماهیتیساختاری-کارکردیدارد، پیوستهدر حالوقوعاست. امّا، در جریاناصلاحاتارضیساختزراعیتحولاتناگهانی وسریعیراتجربهنمود. بهدنبالآن،مالکینافزایشیافتند،مکانیزاسیونواردروستاشدوجامعه‌یروستاییواردمرحله‌ی جدیدی از صورت‌بندی اجتماعی- اقتصادی یعنی دنیایسرمایه‌‌داری (البته شبه سرمایه‌داری) شد. اگرچه،تحولخصیصه‌یهرنظامیاست،امّاپیامدهایحاصلازاینتحولاتحائزاهمیتاست.
اینپژوهش،باهدفتوصیفوتحلیلمورفولوژیزراعیدر دهستانصالحانتحتتأثیرعواملونیروهایاجتماعی – اقتصادیانجام گرفته است. روشپژوهشازنوعتوصیفی- تحلیلیاستوبرایجمع‌آوریاطلاعاتازروش‌هایکتابخانه­ایومیدانیوابزارهایی نظیرپرسشنامهونقشهاستفادهگردید. جامعه‌یآماریموردبررسی،دهستانصالحان(شهرستان خمین) می‌باشدکهدارای 9574 نفرجمعیّتدرسال 1385 بودهاست. برایانتخابروستاهاوخانوارهاینمونهازروش‌هاینمونهگیریطبقه‌بندیاحتمالیومکانیاستفادهشدهاست. براساساینروش‌ها،3 روستا (روستاهایمیشیجان‌ علیا،خراوندودیوکن) و 174 بهره‌بردارانتخابگردیدند. نتایجاینپژوهشنشانمی‌دهدکهمورفولوژیزراعی (اعمازاندازهقطعات،شکلقطعاتو غیره) در جریاناصلاحاتارضیمتأثرازتغییردرساختارمالکیّت (بزرگمالکیبهخرده‌مالکی)، تغییردرمنابعآبمورداستفادهوتغییرشیوه‌یکشت (بهعبارتیمتأثرازتحولدرنظامسنتیتولید) تحولیافتهاست که زمینه‌سازافزایشدرآمدواشتغالروستاییانگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of Agricultural Morphology in Rural Settlements of Salehan (Khomeyn) During the Period of (1962-2005)

نویسندگان [English]

  • Hassan Afrakhte
  • Farhad Azizpour
  • Mostafa Bayat
چکیده [English]

 
Agricultural morphology is transformable  as a part of agricultural structure. This structural-functional transformations are happening continuously, however, the agricultural structure experienced sudden transformations in the land reform. Following that, the owners were increased, mechanization was entered in to the village and rural communities were entered  into the capitalist world. Although transformation is an integral part of any system, but the consequences of these transformations are  important. 
This research has been performed with the aim of describing and analyzing the  agricultural morphology in salehan village This research Statistical population is Salehan strict, which owns 9574 population in year 2006. For selecting sample  villages and  families,  classification sampling and locations sampling has been used and mishijan, khoravand and divkan villages were selected as sample villages. Also research method of this study was the descriptive - analytical methods and data collection method as field survey and Library. Which for each of the methods specific tools such as: questionnaires, statistical tables and maps have been used. Results of this study show that Salehan strict also experienced changes from the land reform. Which consequently witnessed the spread of farmers ownership ' in the villages investigated. The phenomenon of private ownership along with rising population and Cultivation practices has changed,  and change of the agriculture water resources were the main changes in agricultural morphology of the area. Such transformations had a direct impact on rural income and livelihood practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transforming
  • Agricultural morphology
  • Land reform
  • Salehan district