مکان‌یابی بهینه‌ی جهات توسعه‌ی فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از موارد بسیار مهم و پیچیده برای برنامه­ریزان­شهری، تصمیم­گیری در مورد مکان­های مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین اراضی مناسب توسعه می­باشد که این مهم تنها با نگاهی جامع نسبت به تمام عوامل تأثیرگذار در جهت­یابی توسعه­ی فیزیکی شهر، محقق خواهد شد.­ در این راستا، پژوهش حاضر نیز که از نوع توسعه­ای-کاربردی می­باشد، با هدف تعیین مکان­های مناسب جهت گسترش آینده­‌ی شهر سرخنکلاته در استان گلستان، به مطالعه‌ی این مهم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. بدین منظور از روش­ ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط  GISاستفاده شده و طیّ این فرایند،13 شاخص طبیعی و انسانی شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه‌ی حاصل گویای آن است که اراضی مناسب توسعه با مساحت 61/33% عموماً در قسمت‌های جنوبی و جنوب شرقی و غربی و اراضی با تناسب کم و بسیار کم با مساحت 42/38% در قسمت‌های شمالی و شمال شرقی و غربی قرار گرفته­اند که با تدوین استراتژی‌های مناسب توسعه و هدایت مراکز سکونت و فعالیّت به سوی اراضی مناسب می‌توان از گسترش سکونتگاهها در اراضی نامناسب ممانعت نموده و ضمن حفاظت از اراضی کشاورزی منطقه از منابع موجود به نحو مطلوب‌تری استفاده کرد. در نهایت با اعمال رابطه‌ی جبری همه‌ی نقشه­های عامل با هم در محیط GIS مورد هم­پوشانی قرار گرفتند و نقشه‌ی پتانسیل اراضی مناطق واقع در محدوده‌ی طرح هادی شهر سرخنکلاته جهت توسعه‌ی شهر کلاس­بندی شد. در نهایت پیشنهاد اساسی یافته­های حاضر، بر تمرکز توسعه‌ی فیزکی آتی شهر در قسمت‌های شمالی، شمال‌شرقی و غربی، با توجه به وضعیت مناسب موجود جهت توسعه‌ی آتی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Locating for Physical Development of Sorkhankalate City, Using Analytic Hierarchy Process Method )AHP)

نویسندگان [English]

  • Ahmad PurAhmad
  • Fardin Ahmadzadeh
  • Masomeh Mahdian Bahnamiri
  • Ali Mahdi
چکیده [English]

Today, one of the most important and complex issues for urban programmers and  decision making is locating  suitable places for future development of cities and determining suitable lands, which this objective will obtain  with a comprehensive  view on all the effective factors   on the physical urban development. To do this, the present research which is a developmental-applicable type, with the purpose of determining suitable locations for future  development  of Sorkhankalate city in Golestan province  has studied this issue by descriptive- analytical method. For this purpose, multi-criteria  evaluation method  based on Analyzing Hierarchical Process (AHP) in GIS environment is used, and during this period, 13 natural and anthropological criteria have been  used.
The obtained results show that suitable developing lands with the area of 33.61 percent are mainly located in the south and southeast and southwest parts , and the  lands with low and very low suitability with an area of 38.42 percent are located in northern and northeastern and northwestern. With the application of proper strategies of development and leading residential and activity centers to suitable lands, it is possible to stop development of residential areas in unsuitable lands and use resources in better ways along side with preserving agricultural lands of the area. Finally, with the application of the algebraic relation, all agent plans were overlapped together with  GIS environment and the lands' potential plan of the areas in the limit of the Hadishahr  project of Sorkhankalate city was classified for city development. Finally, the basic suggestion of the present findings is concentrating on the future development of the city in the northern, northeastern, and northwestern, considering the suitable existing situation.            
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical development
  • Analytic Hierarchy Processes
  • Geography information system
  • Sorkhankalate city