بررسی ظرفیت و قابلیت¬های مشارکت شهروندان در امور شهری مطالعه موردی: شهر فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از نیمه‌ی دوم قرن بیستم مفهوم مشارکت با نگرشی نو به موضوعی کلیدی در برنامه‌های توسعه، خصوصاً برنامه­های توسعه‌ی شهری بدل شده است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه­ریزی، شناخت عوامل مؤثر بر این امر ضروری است. مشارکت در کشور ما پدیده‌‌ی تازه­ای نیست اما با رشد شهرنشینی، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارایه الگوی مناسب با نیازهای امروزی شهروندان احساس می­گردد.
 شهر فسا با 92020 نفر جمعیّت در سال 1385 از شهرهای پرجمعیّت استان فارس است، از مشکلات فراروی مدیریت شهر فسا را که مرتبط با عدم مشارکت فعال شهروندان است می­توان به عدم همکاری برخی از شهروندان در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداری، عدم آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خود در امور مربوط به شهر اشاره کرد. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی ظرفیت و قابلیت­های مشارکت شهروندان فسایی در امور شهری است. در این تحقیق که از نوع کاربردی و توسعه­ای است، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی برای پاسخبه سؤالات و ارایه‌ی راه­حل برای مسأله‌ی مورد نظر استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مختلف اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا به مطالعه­ی ادبیات مربوطه پرداخته شد، پس از شناخت نظریات و الگوهای مختلف، در تحقق عملی مشارکت دو پیش‌شرط ضروری یعنی: 1-گرایش و تمایل به مشارکت و 2-امکان مشارکت، تشخیص داده شد. در نتیجه تمرکز اصلی این مقاله بر میزان گرایش و تمایل به مشارکت (ظرفیت مشارکتی شهروندان) معطوف شد. سپس جهت شناسایی و سنجش متغیّرهای ضروری نشان‌دهنده‌ی ظرفیت مشارکت شهروندان در امور شهری هشت متغیّر اصلی تشخیص داده شد که در کل برای سنجش این هشت متغیّر 34 سؤال طرح گردید. بر این اساس، پرسشنامه­ی سنجش متغیّرهای ظرفیت مشارکت شهروندان فسایی تدوین، اجرا و تجزیه و تحلیل شد.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می­دهد که شهروندان فسایی دارای ظرفیت مشارکت­پذیری متوسط به بالا هستند و در بین شاخص­های مشخص‌کننده‌ی ظرفیت مشارکت شهروندان، فقط در شاخص­های اوقات فراغت، اعتماد اجتماعی و تصور از خویشتن رتبه‌ی متوسط و در بقیه‌ی شاخص­ها رتبه بیش از حد متوسط کسب کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Potential and Capabilities of Citizens’ Participation in Urban Affairs Case study: Fasa township

نویسندگان [English]

  • Hossein Yaghfoori
  • Zohre Hadiyani
  • Sajad Rafieyan
چکیده [English]

From the second half of the twentieth century, partnership concept with a new approach has been changed to a key issue in developmental programs, especially in urban developmental programs.
To strengthen and develop the participation of people in planning, recognition of the effective factors is essential. Participation in our country is not a new phenomenon, but due to urbanization growth, the need to revise the concept and presenting an appropriate  model based on  the needs of citizens seems necessary.
Fasa, with 92,020 population in 2006 is  one of the most populated cities of Fars province.
The problems that the management of Fasa is confronted with regarding the lack of active participation of citizens can be referred as the lack of cooperation of citizens for payment of their municipality duties and   lack of citizens’ awareness about their urban  rights and duties .
The main objective of the present study is to review the participation potentials and capabilities of Fasa  citizens in municipal affairs.
In this research, which is of applied and development type, for answering the questions and presenting appropriate solution for the considered issue, analytical –descriptive method has been used. For collecting data, two different methods of documentary and surveying have been used.
In this research, firstly the relevant literature was studied. After recognizing  different theories and patterns, in practical realization of partnership , two required and necessary prerequisites were diagnosed :1) tendency and willingness to participation and 2) possibility of partnership, consequently, this paper focused on the level of tendency and willingness  for participation( potential of citizens’ participation).
Then for recognizing and identifying the necessary variables which show the potential of citizens’ participation in urban affairs, eight (8) main variables were recognized, and in total , 34 questions were indicated to measure these 8 variables.
 Accordingly, the evaluation questionnaire of citizen participation variables of Fasa was developed, executed and analyzed.
The results of this study show that Fasa citizens has a partnership potential of  moderate to  upward and among the indices which show the citizens partnership, only in the indices of leisure  time, social reliance and self  imagination have  a moderate rank and in the remaining ones   have obtained  more than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Urban Affairs
  • The potential of citizen participation
  • Fasa