واکاوی چالش‌های مدیریت روستایی با رویکرد کیفی تئوری بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بر مبنای آمار موجود، استان کرمانشاه به لحاظ تعداد دهیاری‌ها، پس از استان خراسان رضوی، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که با گذشت 8 سال از شکل‌گیری این نهاد جدید مدیریتی در روستاهای استان، تاکنون مطالعه‌ای در زمینه‌ی بررسی مشکلات و محدودیت‌های این نهاد انجام نشده است.
هدف از انجام پژوهش کیفی حاضر که با بهره‌گیری از روش تئوری بنیانی صورت گرفته، آن است که مشکلات و محدودیت‌های دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه را از دیدگاه دهیاران و در قالب یک مدل شناسایی نماید. جامعه‌ی مورد مطالعه، دهیاران دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه بودند که 12 نفر آنان به روش نمونه‌گیری هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند و گروه‌های متمرکز جمع‌آوری و در قالب سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در قالب 7 مشکل اصلی طبقه‌بندی گردید.
یافته‌های پژوهش نشان داد، دهیاری‌های مورد مطالعه به ترتیب اهمیت با چالش‌هایی نظیر عدم آگاهی مردم و سازمان‌های محلی از وظایف دهیار، نگرش منفی نسبت به وی، عدم همکاری و حمایت سازمان‌های محلی و دولتی با دهیار، تدوین طرح‌های از بالا به پایین از سوی سازمان‌های اجرایی، ضعف روحیه‌ی همکاری و مشارکت خودجوش در مردم، ضعف جایگاه قانونی دهیار و بالاخره، کمبود تجهیزات و منابع مالی مواجه‌اند. نتایج این مطالعه برنامه‌ریزان توسعه‌ی روستایی استان را در برون‌رفت از مشکلات یادشده و تحقق مدیریت روستایی کارآمد در منطقه یاری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Rual Management Challenges by Using Qualitative Approach of Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Moradi
  • Hossein Agahi
چکیده [English]

Based on the available statistics, Kermanshah province is placed at the second rank in terms of the number of village assistant bureaus after Khorasan Razavi province. However, no study has been conducted about the problems and limitations of this foundation after 8 years of establishing this new management foundation in villages of the province. The purpose of this qualitative study, which is performed by using grounded theory method, was to identify the challenges and problems which village assistants are faced with in Bala-Darband County in Kermanshah city from the view point of villagers and in a form of a model. The case study was the village assistants of Bala-Darband County in Kermanshah province which 12 villagers were studied as the purposive sampling.
The research data were collected by using semi-structured interview and in the form of three coding stage i.e. open coding; axial coding and selective coding, were analyzed and classified in the form of seven main problems.
Results revealed that the under studied village assistants, according to their importance, are faced with some challenges including: lack of awareness of public and local organizations from village assistants duties, negative attitudes towards dehyar, lack of cooperation and support of local and governmental organizations, development of top-down programs by executive organizations, lack of participation by local people, weakness of legitimacy of dehyar and lack of equipment and financial resources. The results of this study will assist the planners of rural development in overcoming the above mentioned challenges and realization of efficient rural management in the area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural management
  • Village assistant bureau
  • Challenge
  • Qualitative approach
  • Grounded Theory