سنجش ضریب ایمنی شاخص‌های کالبدی شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه روند رو به تزاید شهرنشینی و رشد تصاعدی خطرپذیری شهر و شهروندان در ارتباط با مخاطرات محیطی و تکنولوژیک و چالش‌های اجتماعی ضرورت اهتمام به مسأله‌ی ایمنی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم و تعیین‌کننده‌ی یک شهر پایدار بیش از پیش احساس می‌شود. کرج، کلانشهر جوانی که از عمر جدید آن کمتر از نیم قرن می‌گذرد، از جمله شهرهایی است که با توجه به سیر تحول و تطور شتابان خود از سکونتگاه‌های پراکنده‌ی روستایی با جمعیّت 14226 در سال 1335 به کلانشهر امروزین با جمعیّت معادل 1386030 نفر، ضرورت مدیریت ایمنی مؤلفه‌های خطرپذیر را اجتناب‌ناپذیر نموده است.
جهت رسیدن به چشم‌اندازهای برنامه ایمن شهر کرج و کاهش اثرات نامطلوب بحران‌ها و سوانح، شناخت و ارزیابی مؤلفه‌های ایمن ساز کالبدی شهر و مدل‌سازی مکانی- فضایی این مؤلفه‌ها در نواحی سی و چهارگانه به عنوان هدف پژوهش حاضر می‌باشد. تشکیل بانک داده‌های توصیفی، ترکیب آن با داده‌های مکانی و در نهایت مدل‌سازی مکانی- فضایی آن در قالب مدل ترکیبیGIS CellularNetwork  و AHP به عنوان روش‌شناسی مدنظر در این پژوهش می‌باشد.
یافته‌های پژوهش نشان داده‌اند که در بین شاخص‌های ده‌گانه ایمنی کالبدی، شاخص نفوذناپذیری با ارزش وزنی 79/0 از 1 دارای بالاترین امتیاز، ناحیه یک با ضریب ایمنی کالبدی 50/0 از 1 ناامن‌ترین ناحیه و ناحیه 20 با ضریب ایمنی 73/0 ایمن‌ترین ناحیه شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Safety Factor of Physical Indicators of Karaj City

نویسندگان [English]

  • keramatalah Ziyari
  • Mostafa Mohammadi Dehcheshme
  • Ahmad Poorahmad
  • Mohamad Baqer Ghalibaf
چکیده [English]

 Today, considering the increasing trend of urbanization and progressive growth of the city and citizens’ hazards regarding the  environmental and  technological risks and social challenges, the necessity of regarding safety issues as one of the important and determinant factors of a sustainable city is sensed more than before.
Karaj, the young metropolis that less than 50 years is passed from its new life, is of the cities that with respect to its rapid changes  and evolution from scattered rural settlements with 14’226 population in 1335 to the current metropolis with population of 1’386’030, has made inevitable the safety management of hazardous phenomenon.
To obtain the perspective of Karaj safety plan and decreasing the undesirable effects of crisis and events, recognizing and evaluation of physical safety of the city and spatial modeling of these components in 34 regions are the aims of this research. Establishment of descriptive data bank, Combining it with spatial data and finally its spatial modeling in the form of  GIS Cellular Network  and AHP are  the considered methodology in this study.
The research findings showed that among the tenth physical safety indicators, impermeability with weighting value of 0.79 out of 1 has the highest rank, district No.1 with physical safety coefficient of 0.50 of 1 is the most unsafe district and district No.20 with safety coefficient of 0.73 has been recognized as the safest region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical safety
  • GIS cellular network
  • Safe city
  • Karaj