بررسی تطبیقی میزان دقت روش¬های AHP فازی و AHP کلاسیک برای رتبه¬بندی شاخص¬های مؤثر بر کیفیت زندگیمطالعه موردی : دهستان مهبان شهرستان نیکشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   کیفیت زندگی از مباحث محوری مد نظر اکثر صاحب­نظران حوزه‌ی برنامه­ریزی و توسعه در سکونتگاه­های انسانی است. این مبحث در کشورهای کمتر توسعه یافته با چالش­های فراوانی روبرو است و عوامل متعددی در ابعاد مختلف بر آن تأثیر می­گذارند. عمده­ترین شاخص­های مؤثر برکیفیت زندگی در این کشورها به ویژه در نواحی روستایی مناطق محروم غالباً حول محور نیازهای اساسی زندگی   می­چرخد که به روش­های مختلفاز جمله تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک (AHP) و تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در این پژوهش پس از گردآوری داده­ها از طریق پرسش­نامه‌ی محقق ساخته از دو روش یاد شده به صورت تطبیقی استفاده شده است. به دلیل تفاوت در  نتایج حاصله، میزان دقت توسط شاخص میانگین مربع خطا (MSE) مورد مداقه مجدد قرار گرفت و  نتایج زیر به دست آمد:
اول؛ در هر یک از دو روش، "درآمد و اشتغال" بیشترین و "مشارکت" کمترین اهمیت و تأثیر را بر کیفیت زندگی مردم محدوده‌ی مورد مطالعه داشته است.
دوم؛ در ارزیابی و تعیین درجه‌ی اهمیت شاخص­ها، بین روش تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک(AHP) و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) تفاوت چشمگیری وجود دارد.
سوم؛ در انطباق با واقعیت‌های موجود، روش فازی در قیاس با روش کلاسیک از میزان دقت  بیشتری برخودار است، و این تفاوت با استفاده از شاخص میانگین مربع خطا (MSE) مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Accuracy rate of Fuzzy AHP and Classical AHP Methods for Ranking Indicators Affecting on the Quality of Life Case study: Mahban Village, Township Nikshahr Township

نویسندگان [English]

  • faramarez bareimanei
  • hadei rasti
چکیده [English]

Quality of life is of the important issues considered by most experts of ​​planning and development of human settlements. This topic, in less developed countries is faced with great challenges and Several factors influence on it in  various dimensions. The most important indicators effective on quality of life in these countries, especially in rural parts of deprived areas, mostly is about the basic needs of life, which are assessed by different methods including AHP and FAHP. In this study, after collecting the data through questionnaires, the two  said methods  have been used as comparative.
Because of  differences in the obtained results, the accuracy rate was reviewed again  by Mean Squared Error(MSE) and the following results were obtained:
Firstly, in both methods the "income and employment," has the highest and "participation" has the least importance and and impact on people’s quality of life.
Secondly, there is a great difference between the classical hierarchical analysis method (AHP) and Fuzzy Analytical Hierarchy (FAHP) in evaluation and determine the degree of importance.
Thirdly, in consistent with available facts, fuzzy methods compared with classical methods has more accuracy and this difference was approved by the mean squared error (MSE).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rankings
  • Quality of life indicators
  • Rural Areas
  • AHP fuzzy
  • AHP classic
  • Mahban sub-district