ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر با مدل Fuzzy AHP وGIS مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهری در مقابل زلزله و ارائه‌ی تصویری روشن از وقوع احتمالی زلزله و عواقب ناشی از آن ارزیابی پهنه‌های آسیب‌پذیر شهری ضروری است. براین  اساس امروزه وضعیت و شرایط مختلف قبل از رخداد زلزله‌های  احتمالی در شدت‌های مختلف شبیه‌سازی و بر مبنای آن  نقشه‌های پهنه‌بندی آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهری تهیه و مورد ارزیابی  قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد  تا با مدلFuzzyAHP و نرم‌افزارGIS  به‌طراحی سناریوهای زلزله در شدت‌های مختلف به منظور  برآورد آسیب‌پذیری ساختمان‌های منطقه 3 شهرداری  تهران در برابر زلزله ارائه نماید. این پژوهش کاربردیو با روش‌هایتوصیفی-  تحلیلی و پیمایشی است. میزان آسیب‌های وارده به ساختمان‌های این منطقه شهری در پنج گروه شامل: پهنه‌های آسیب‌پذیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و نابودی کامل تقسیم شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در سناریوهای طراحی شده 6 مرکالی به ترتیب 88/53، 77/26، 04/19، 04/0، 25/0 درصد و در 7 مرکالی به ترتیب 28/23، 22/21، 31/9، 42/26، 75/19 درصد و در 8 مرکالی به ترتیب 54/0، 33/22،59/20، 55/9، 97/46 درصد است. بالاترین میزان آسیب‌پذیری بر اساس تعداد ساختمان‌ها به ترتیب در نواحی 2، 3، 5، 4، 1 و 6 منطقه وجود دارد. مهمترین دلایل این وضعیت استفاده از مصالح بی‌دوام  و کم مقاوم در ساخت و سازها،  بالا بودن عمر ساختمان‌ها، مکان‌یابی ساخت و سازها بر روی زمین‌های ناپایدار، عدم رعایت استاندارد‌های ساخت و ساز از جمله آیین‌نامه 2800، تمرکز و تراکم زیاد جمعیّت و برج‌سازی با مطالعات ضعیف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vulnerability Assessment of the City Buildings by Fuzzy AHP Model and use of GIS System Case study: District No. 3 of Tehran

نویسندگان [English]

 • Seyed Mousa Pour Mosavi
 • Ali Shamaiee
 • Mohsen Ahadnejad
 • Ali EShghi Chahar Borj
 • Somaye Khosravi
چکیده [English]

In order to reduce the vulnerability of Tehran, before any planning and decision-making, it is necessary that the earthquake damages based on its different conditions and Status shall be analyzed before its occurrence to obtain a clear vision of probable earth quake happening and its resulting consequences and on the basis of simulating probable earth quake in different intensities, the vulnerability maps is prepared. The current study tries to design earth quake scenarios with different intensities by Fuzzy AHP model and GIS software to present  a proper estimation of vulnerability of Tehran municipality district No.3 against earthquake.
This study is of applicable type and descriptive – analytical. Applied data is of documentary and field type.
 The results of the study  indicate that  the amount of  incurred damages  to the buildings of district No.3 are are divided into five levels of “very low, low, medium, high and complete  destruction; in designed scenarios of  is Scenarios designed 6 Mrkaly 53/88,26/77,19/04,0/04,0/25;  respectively in 7 Mrkaly 23/28, 21/22, 9/31, 26/42, 19/75; 8 Mrkaly 0/54, 59/33, 20/22, 9/55, 46/97, respectively.
 The highest level of vulnerability Based on the number of damaged buildings  are at municipality  districts of 2, 3, 5, 4, 1 and 6 respectively which  is due to the use of undurable and weak materials  construction works, existence of  worn textures and high  age of the existing structures, structures located on qanats , the population centralization in old  and high density textures and  tower construction  without performing  studies regarding comprehensive plans, and  also  lack of following the  common standards in the country including by law 2800.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vulnerability
 • Buildings
 • Earthquake
 • Tehran
 • GIS
 • Fuzzy AHP