طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر شاخص‌های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعه موردی: کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی به سرعت در حال رشد است. رقابت تنگاتنگی میان کشورهای مقاصد گردشگری برای جذب تعداد بیشتری از گردشگران وجود دارد. این مقاله در پی یافتن مهم‌ترین عوامل مؤثر بر جذب گردشگران خارجی بوده است. جامعه‌ی مورد مطالعه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی و گروه 77 بودند. نهایتاً 32 کشور از کشورهای عضو در سازمان تجارت و توسعه و 73 کشور از کشورهای گروه 77 انتخاب شدند که نمونه‌ای برابر با 105 کشور به دست آمد.
دوره‌ی زمانی مطالعه برابر با 14 سال در نظر گرفته شد که از سال 1995 تا سال 2008 میلادی را شامل می‌شود. پس از تشکیل ماتریس داده‌ها، آنالیز از طریق همبستگی متغیّرها و نرم‌افزار آماری Minitab انجام شد. همچنین آنالیز مؤلفه‌های اصلی گردشگری خارجی انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که علاوه بر امکانات زیرساختی کشور، پتانسیل‌های تاریخی- مذهبی و طبیعی کشور مهم‌ترین عوامل در جذب گردشگران خارجی هستند. شرایط سیاسی- اقتصادی کشور رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این نتایج به دست آمده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی، شاخص‌های گردشگری را بر اساس دو گروه کشور به دو دسته تقسیم کرد که این امر نشان داد که کشورهای عضو OECD درآمد گردشگری و تعداد گردشگران بیشتری را از کل  گردشگری جهان به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل کشورهای عضو گروه 77 شاخص‌های رشدی را از آن خود کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of factors affecting on economic indicators of International tourism

نویسندگان [English]

  • Abbasali Abounoori
  • zahra akbarei
چکیده [English]

Tourism industry, as an economic sector is growing rapidly. There is an intense competition among tourist destinations to attract more tourists. This article aims at finding the most important factors for attracting foreign tourists. The society under investigation consisted of The OECD member countries and the Group of 77. In total, 32 countries from among OECD countries and 73 countries from among G77 countries were selected and a case of 105 countries was obtained.  The study period was considered equal to 14 years from 1995 to 2008 AD. After forming matrix of data, the analysis was done using variables correlations and Minitab statistical software. Also, this software was used to Principal Component Analysis (PCA) in world tourism industry. The results showed that in addition to the country's infrastructure facilities, the natural and historical – religious potentials are the most important factors in attracting foreign tourists. The country’s political and economical conditions rank the next factors. Moreover based on data of two groups, the results of PCA categorized the tourism indicators in two kinds of indicators. This categorization indicated that OECD countries own the biggest part of world tourism benefits. On the other hand, G77 countries have the most growth in tourism indicators in 14 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • International Tourism
  • Economic Indicators of Tourism
  • Factors affecting Tourism
  • JEL classification: L83