دوره و شماره: دوره 19، شماره 63، تابستان 1400، صفحه 1-336 

مقاله پژوهشی

1. تبیین مفهومیِ زمینه‌های عدم‌انطباق فضایی کار و سکونت در فضاهای شهری ‌‌با تأکید بر ایران

صفحه 1-38

تاج الدین کرمی؛ محمد سلیمانی؛ طاهر پریزادی؛ سمیه تیموری


4. بررسی اثر خشکسالی بر روی کیفیت آب و ارزش زمین‌های کشاورزی

صفحه 95-118

مهدی اکبری؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب الله موسوی


11. ارائۀ سیستم هشدار اولیۀ بیابان‌زایی مبتنی بر معیار اقلیم و آب زیرزمینی منطقۀ موردمطالعه: شهرستان آق‌قلا و گمیشان

صفحه 285-306

عبدالحسین بوعلی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ بابک نعیمی