تبیین مفهومیِ زمینه‌های عدم‌انطباق فضایی کار و سکونت در فضاهای شهری ‌‌با تأکید بر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ‌‌ایران

چکیده

نظریه عدم انطباق فضایی در زمره نظریه‌هایی است که به تحلیل فقر و نابرابری در ساختار اجتماعی - فضایی شهرها می‌پردازند. این نظریه در خاستگاه خود (آمریکا)، نبود تناسب بین دستیابی به کار مناسب و دسترسی به مسکن مطلوب را در متنی از نابرابری‌های نژادی - قومی مورد توجه قرارداده‌است. هدف تحقیق حاضر «‌تبیین مفهومی زمینه‌های عدم انطباق فضایی کار و سکونت‌» به ویژه در شهرهای کشورهای درحال‌توسعه و ایران بوده‌است. این تحقیق به لحاظ ماهیت هدف نظری - کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. به‌علاوه از روش تحلیل گفتمان برای تبیین زمینه‌های شکل‌گیری ‌عدم انطباق فضایی استفاده‌ شده‌است. براساس یافته‌های تحقیق، عدم انطباق فضایی در کلان‌ترین زمینه‌ها (تغییرات جهانی و فراگیر همچون بسط روابط فوردی‌ -‌کینزی و پسافوردی - نئولیبرالی) و عینی‌ترین لایه آن (نبود تناسب بین دستیابی کار مناسب و دسترسی به مسکن مطلوب در ساختار و فضای شهری) مشابه است. با این وجود، به لحاظ موقعیت جغرافیایی، به عکس شهرهای آمریکایی، کانون‌های عدم انطباق فضایی در کشورهای درحال‌توسعه، بیشتر در حاشیه شهرها مستقرند. درحالی‌که عدم انطباق فضایی در آمریکا، متأثر از متن نابرابر نژادی - قومی، توسعه فناوری حمل‌و‌نقل، حومه‌نشینی، استقرار صنایع و کارخانه‌ها بوده، اما در کشورهای در حال توسعه عمدتاً نیروی پیش‌برنده خود را از "ساختار نابرابر اقتصاد سیاسی روابط بین‌الملل"، "اجرای راهبردهای توسعه برون‌زا در ساخت نابرابر اجتماعی - فضایی"، "گرفتاری در مصائب تله‌های توسعه" (بی‌ثباتی سیاسی، خام‌فروشی منابع طبیعی، سرایت پیامدهای بی‌ثباتی همسایگان، حکمروایی ناکارآمد)، "تله‌های فقر و فساد" و "الگوی ناپایدار توسعه شهری" می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Explanation of Spatial Mismatch Fields of Job and Residence in urban spaces with emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • tajoddin Karami 1
  • mohamad soleimani 2
  • taher parizadi 1
  • somayeh teimory 3
1 Kharazmi University
چکیده [English]

Spatial Mismatch theory is one of the theories that examine poverty and inequality in the social-Spatial structure of cities. The aim of the present study was to "conceptually explain the grounds for Spatial Mismatch of work and residence", especially in the cities of developing countries and Iran. This research is theoretical-applied in nature and descriptive-analytical in terms of method. In addition, discourse analysis has been used to explain the fields of formation and the lack of Spatial Mismatch. 
According to the findings of the present study, Spatial Mismatches in the Great Fields (global and Inclusive changes such as the expansion of Ford-Keynesian and neoliberal , Post Fordism) and its most objective layer (the inequality between access to Appropriate work and access to housing in urban structure and space), are similar.
However, geographically, the focus of Spatial Mismatch in developing countries, in contrast to the US, is mostly on the suburb of cities.
While Spatial Mismatch in the United States is influenced by unequal racial-ethnic contexts, development of transportation technology, suburbanization, industrialization, and the establishment of industries and factories, in developing countries it is mainly due to its "unequal structure of international economic relations," "implementation." External development strategies include "unequal socio-spatial construction", "getting caught up in the traps of development traps" (political instability, selling natural resources, spreading the consequences of neighborly instability, inefficient governance), and “traps of poverty and corruption" and “unstable pattern of urban development".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Adjustment Programs
  • Uneven Development
  • Fordism
  • Post Fordism
  • Spatial Mismatch
 
 اسدی، مرتضی (1371). تمرکز سیاسی- اداری و مراحل رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران. پاییز و زمستان. شماره 46. صفحات 76-55. قابل بازیابی از:https://jte.ut.ac.ir/article_25835_c7a5973b9ebd9d4991ceae62ac41d3aa.pdf.
 ادل، ماتیو (1380). اقتصاد سیاسی شهری و منطقه‌ای، ترجمه فریبرز رئیس دانا. تهران. انتشارات  قطره. قابل بازیابی‌ از: http://www.lib.ir/book/78379208/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
 اطهاری، کمال (1395). گزارش مدیریتی گونه‌بندی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی و  بازنمایی محلات غیررسمی در شهر تهران، وزارت راه و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دفتر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری. قابل بازیابی از: http://drive.mrud.ir/ms/sokonatgah/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%201%20%D9%88%202.pdf?ver=1396-11-04-135619-030
 آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری (‌1397). مصوبه شماره 29906/ت54963 ه/ تاریخ 10/ 3/ 1397- هیأت وزیران، قابل دسترس در آدرس الکترونیکی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1060556
 بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1396). نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری ایران سال 1396، قابل ‌بازیابی از:  https://www.cbi.ir/simplelist/1600.aspx.
 بهداد، سهراب؛ فرهاد نعمانی (1386). طبقه و کار در ایران، ترجمۀ محمود متحد. تهران. نشر آگاه. https://www.agahbookshop.com/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_13103.
برک‌پور،ناصر؛ ایرج اسدی (1388). مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر تهران. https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&author=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%DA%A9+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
 پاتر، رابرت. ب، ایونز، سلی‌لوید (1384). شهر در جهان درحال‌توسعه، ترجمۀ کیومرث ایراندوست، مهدی دهقان منشادی و میترا احمدی. تهران. انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. http://www.lib.ir/book/53794617/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC% D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
 پژویان، جمشید؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی ‌جهرمی (1383). کلیات علم اقتصاد، تهران. دانشگاه پیام ‌نور. http://www.aloketab.net/product/7304/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8 %A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF% D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1
 پیران، پرویز (1370). دیدگاه‌های نظری در جامعه‌شناسی شهر و شهرنشینی: اقتصاد سیاسی فضا، مجلۀ اطلاعات سیاسی-اقتصادی. آذر و دی. شمارۀ 51 و 52‏. صفحات 81-75. قابل ‌بازیابی از:
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/5193.
 رضویان، محمدتقی؛ آرام کریمی؛ رامین شریفی (1397). استراتژی مسکن عمومی شهری در کشورهای درحال‌توسعه: پارادایم‌‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها، فصلنامۀ پژوهش‌های نوین علوم جغرافیایی، معماری، شهرسازی. سال دوم. شمارۀ 17. صفحات 148-129. قابل ‌بازیابی از:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 1428894.
 رئیس‌دانا، فریبرز (1381). اقتصاد سیاسی توسعه، تهران، انتشارات نگاه.
https://www.gisoom.com/book/1226529/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9 %82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9 %87/
 ژرژ، پیر (1370). جهان نابرابر، جغرافیای نابرابری‌ها، ترجمۀ فروزان خزائنی. نشر نیکا. مشهد.
https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/853041
 دینی‌ترکمانی،علی (1384). یارانه‌ها، رشد و فقر، فصلنامۀ رفاه اجتماعی. سال پنجم. شمارۀ 18. صفحات 30-1. قابل ‌بازیابی از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=28621.
 سعیدنیا، احمد (1375). ساختار ناسازگار تهران، مجلۀ معماری و شهرسازی. شمارۀ 36 و 37. مهر، آبان، آذر و دی. قابل ‌بازیابی از:
http://ahmadsaeednia.blog.ir/1397/01/22/ncstructureoftehran.
 شریف‌زادگان، محمدحسین؛ حسین قانونی (1396). تحلیل و مفهوم‌سازی نظری تأثیرات دولت رانتی بر عاملیت و ساختار جامعه و اقتصاد شهری در ایران، مجلۀ اقتصاد شهری. دورۀ 2. شمارۀ 1. توالی 2. صفحات 18-1. قابل ‌بازیابی از:  http://ue.ui.ac.ir/article_22297.html.
 شکویی، حسین (1374). دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، تهران. انتشارات سمت.
https://www.gisoom.com/book/1257110/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1
 شکویی، حسین (1382). اندیشه‌های نو در جغرافیا، فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، تهران. مؤسسۀ جغرافیایی‌ و کارتوگرافی ‌گیتا‌شناسی.  https://www.gisoom.com/book/11146874/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2
 عبداللهی، حسین (1397). جهانی‌شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران، تهران. نشر ثالث. https://www.gisoom.com/book/11435469/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85% D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
 عظیمی (آرانی)، حسین (1388). مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران. نشر نی. چاپ دهم. https://www.gisoom.com/book/11009459/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
 فاضلی، نعمت‌اله (1375). ارزیابی انتقادی نظریۀ نوسازی، مجلۀ مطالعات فرهنگ- ارتباطات. تابستان. پیش‌شمارۀ 1. صفحات 266-245. قابل ‌بازیابی از:
http://ensani.ir/fa/article/280915.
 کرمی، تاج‌الدین (1399). تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچۀ کلان‌شهری از منظر امنیت انسانی، نشریۀ دانش انتظامی. دورۀ 22. شمارۀ 86. صفحات 34-1. قابل ‌بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_93688.html.
 گیدنز، آنتونی (1391). سیاست‌‌های تغییرات اقلیمی، ترجمۀ زهرا پیشگاهی‌فرد، محمدصادق یحیی‌پور، سجاد کریمی پاشاکی. تهران. نشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. چاپ ‌اول. https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/802577
 گیدنز، آنتونی (1384). جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری. نشر نی. تهران. چاپ چهاردهم. https://www.gisoom.com/book/1399054/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
 مرتضوی، اسدالله (1377). تعدیل ساختاری، فاز نوین لیبرالیسم آثار و نتایج سیاست‌های تعدیل در ایران، نشریۀ بانک و اقتصاد. شمارۀ 1. صفحات 62-58. قابل‌بازیابی از:
http://ensani.ir/fa/article/243577.
 مهدی‌زاده، جواد و همکاران (1382).‌‌ برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، انتشارات حوزۀ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی. تهران. چاپ اول. https://www.gisoom.com/book/1947720/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1% D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3% D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1 %DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8% DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE% DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7% D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7% DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
 مصلی‌نژاد، عباس (1384). دولت و توسعۀ اقتصادی در ایران،تهران.انتشارات‌قومس. https://www.gisoom.com/book/1321984/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF% D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5% D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8% B1-%D8%A7%DB%8C% D8%B1%D8%A7%D9%86/
 میرترابی، سعید (1395). نفت، سیاست و دموکراسی، تهران.‌ نشر قومس. چاپ ‌سوم. https://www.gisoom.com/book/1873343/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%81% D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8% B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF% D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1% D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C% D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88% D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
 مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران. (1388). مجموعۀ ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران،. قابل‌بازیابی از: https://sazeplus.com/mosavbat-shahrsazi.
 نظریان، اصغر (1384). منطقۀ کلان‌شهری و بازتاب فضایی آن، مورد تهران، فصلنامۀ جغرافیایی سرزمین. سال دوم. شمارۀ 7. پاییز. قابل ‌بازیابی از: http://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_6012_0f6a68ffc835a3ac14ceb36ed49257cb.pdf.
 وبستر، فرانک (1383). نظریه‌‌های جامعۀ اطلاعاتی، ترجمۀ اسماعیل قدیمی. تهران. انتشارات قصیده‌سرا. چاپ دوم. https://www.gisoom.com/book/1280547/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8% B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC% D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
 هاروی، دیوید (1386). نئولیبرالیسم تاریخ مختصر، ترجمۀ محمود عبدالله‌زاده. تهران. نشر اختران. چاپ اول. https://www.gisoom.com/book/11284935/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8 %AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9% 84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85/
 هاروی، دیوید (1390).وضعیت پسامدرنیته- تحقیق در خاستگاه‌‌های تحول فرهنگی، ترجمۀ عارف اقوامی‌مقدّم. تهران. نشر پژواک. چاپ‌ اول. https://www.gisoom.com/book/1994323/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B6% D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3% D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD% D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
 هاروی، دیوید (1392). پاریس پایتخت مدرنیته، ترجمۀ عارف اقوامی‌مقدّم. نشر پژواک. چاپ اول. تهران. https://www.gisoom.com/book/1929728/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE% D8%A7% D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7% DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9 %85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87/
 هاروی، دیوید (1394). هفده تضاد و پایان سرمایه‌‌داری، ترجمۀ عارف اقوامی‌مقدّم. تهران. نشر اختران. چاپ اول.
https://www.gisoom.com/book/1929728/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE% D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9% BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8% B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
  هبیتات (1388). شهرها در فرایند جهانی‌شدن گزارش جهانی در رابطه با اسکان بشر، ترجمۀ مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی‌‌شهرتهران. https://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=130
 یورگنسن، ماریان و فیلپس لوئیز (1393). ‌‌نظریه و روش در تحلیل گفتمان‌‌، ترجمۀ هادی جلیلی. تهران. نشر نی. چاپ‌چهارم. https://www.gisoom.com/book/1865241/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8% D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1% D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA% D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF %D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/
Barufi, Ana Maria Bonomi, Haddad, Eduardo Amaral. (2017). Spatial mismatch, wages and unemployment in metro-politan areas in Brazil, Journal Region, Volume4, Number 3, PP:175e200. https://ideas.repec.org/a/wiw/wiwreg/region_4_3_171.html.
Bird, K. (2019). Addressing Spatial Poverty Traps. CPAN is hosted at the Overseas Development Institute, London. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Spatial-poverty-traps-policy-responses-2019.pdf.
Bollens, S. (2001). ‘‘City and soul: Sarajevo, Johannesburg, Jerusalem, Nicosia,’’ City, 5 (2), PP:169e187.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604810120092454.
Berg, Bruce F .(2007). New York City Politics: Governing Gotham, Rutgers University PRESS, New Brunswick, New Jersey and London. https://www.amazon.com/New-York-City-Politics-Governing/dp/0813541913.
Cooke, T. J & Shumway, J. M. (1991). Developing the spatial mismatch hypothesis: problems of accessibility to employment for low-wage central city labor. Urban Geography, 12(4),PP: 310e323. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2747/0272-3638.12.4.310.
Collier, Paul (2007). The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be done about it. Drakakis-Smith, 1987, PP: 112e140. https://www.sfu.ca/content/sfu/dean-gradstudies/events/dreamcolloquium/SpringColloquium/Readings/Readings/_jcr_content/main_content/download_47/file.res/Paul%20Collier. 
Ellwood, D. (1986). The spatial mismatch hypothesis: are there teenage jobs missing in the ghetto? In R. B. Freeman, & H. J. Holzer (Eds.), The black youth employment crisis Chicago: University of Chicago Press. https://www.nber.org/papers/w1188.
Gobillon, L., & Selod, H (2014). Spatial mismatch, poverty, and vulnerable populations. Handbook of regional science. http://laurent.gobillon.free.fr/page_web/articles/gobillon_selod_2014_handbook.pdf.
Gobillon, L., Selod, H., & Zenou, Y. (2003). Spatial mismatch: From the hypothesis to the theories. IZA Discussion Papers 693. Institute for the Study of Labor (IZA). https://www.researchgate.net/publication/45129065_Spatial_Mismatch_From_the_Hypothesis_to_the_Theories.
Gobillon, L & Selod, H. (2014). Spatial mismatch, INED, PSE, CREST, and CEPR, Paris, France, The World Bank, PSE-INRA, and CREST, Paris, France, PP:5e10.  https://voxeu.org/users/ aurent-gobillon
Gobillon, L, Selod, H & Zenou, Y. (2007). The mechanisms of spatial mismatch, Journal of Urban Studies, 44 (12), PP: 2401 e 2427.  https://econpapers.repec.org/article/saeurbstu/v_3a44_3ay_3a2007_3ai_3a12_3ap_3a2401-2427.htm.
Harvey, D. (1991). The condition of postmodernity (Vol. 14). Oxford: Blackwell. Hollweg, 2014, PP:6-7. https://www.amazon.com/Condition-Postmodernity-Enquiry-Origins-Cultural/dp/0631162941.
Horner, M. W & Mefford, J. N. (2007). Investigating urban spatial mismatch using job e housing indicators to model home-work separation, Environment and Planning A, 39, PP:1420e1440. https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a37443
Houston, D.S.(2005a). Methods to test the spatial mismatch hypothesis. Economic Geography 81,PP: 407e434. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1944-8287.2005.tb00281.x.
Houston, D. (2005b). Employability, skills mismatch and spatial mismatch in metropolitan labour markets. Urban Studies, 42(2), PP:221e 243. https://econpapers.repec.org/article/saeurbstu/v_3a42_3ay_3a2005_3ai_3a2_3ap_3a221-243.htm. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/00420989120080231?journalCode=usja.
Ihlanfeldt, K. R, & Sjoquist, D. L. (1990). Job Accessibility and Racial Differences in Youth Employment Rates. American Economic Review, 80 (1), PP: 267e276.  https://econpapers.repec.org/article/aeaaecrev/v_3a80_3ay_3a1990_3ai_3a1_3ap_3a267-76.htm.
Ihlanfeldt, K. R. (1993). Intra-urban job accessibility and Hispanic youth employment Rates, Journal of Urban Economics, 33, PP:254e271. https://econpapers.repec.org/article/eeejuecon/v_3a33_3ay_3a1993_3ai_3a2_3ap_3a254-271.htm.
Ihlanfeldt, K. R. (1997). Information on the Spatial Distribution of Job Opportunities within Metropolitan Areas. Journal of Urban Economics, 41,PP: 218e242. https://econpapers.repec.org/article/eeejuecon/v_3a41_3ay_3a1997_3ai_3a2_3ap_3a218-242.htm.
Jayne, Mark.(2006).Cties and Consumption, London and New York, Routledge. https://www.amazon.com/Consumption-Routledge-Critical-Introductions-Urbanism/dp/0415327342.
Kain, J. F. (1992). The spatial mismatch hypothesis, three decades later, Housing Policy Debate,3,PP:371e460.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10511482.1992.9521100.
Kain, J. F. (2004). A pioneer's perspective on the spatialmismatchliterature. Urbanstudies,41(1),  PP: 7e32.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/0042098032000155669?journalCode=usja.
Khan, A. R & Riskin, C. (2001). Inequality and poverty in China in the age of globalization,New York: Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/inequality-and-poverty-in-china-in-the-age-of-globalization-9780195136494?cc=us&lang=en&Kilroy, A. (2009). Intra-Urban Spatial Inequality: Cities as" Urban Regions".
Kilroy, A. (2009). Intra-Urban Spatial Inequality: Cities as" Urban Regions". https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9144/WDR2009_0009.pdf?sequence=1.
Klitgaard, K. (2019). Economy and Development in Modern Cities. In Understanding Urban Ecology, PP: 10e116, Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11259-2_5.
Kim, Sukkoo.(2008). Spatial Inequality and Economic Development: Theories, Facts, and Policies,The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank On behalf of the Commission on Growth and Development. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28050?locale-attribute=es.
Knox and Pinch(2000). Urban Social Geography: an introduction, Prentice Hall, P:3. https://is.muni.cz/el/1431/jaro2015/Z0132/um/54979481/_Paul_Knox_and_Steven_Pinch__Urban_Social_Geograph_BookFi.org_.pdf.
Leonard, J. S. (1987). The interaction of residential segregation and employment discrimination. Journal of  Urban Economics, 21(3),PP: 323e346. https://ideas.repec.org/a/eee/juecon/v21y1987i3p323-346.html.
Lovering, J .(2009). “Fordism, Post-Fordism and Flexible Specialization” in International Encyclopedia of human Geography, Editors- in- chief, Rob kitchin and Nigel thrift, Elsevier Radarweg 29, po Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands Linacre House, Jordan Hill, Oxford Ox2  8DP, UK. https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/SOC584/um/Nigel_Thrift__Rob_Kitchin-International_Encyclopedia_of_Human_Geography__Twelve-Volume_Set__Volume_8_2009_.pdf.
Ming, Lu.(2019). Besetting Sin of Chines Economy: Spatial Mismatch, Journal of  Shenzhen University (Humanities & Social Sciences),Vol. 36,Issue(1):PP:77e85. http://xb.szu.edu.cn/EN/abstract/abstract645.shtml.
Pacione, M. (2013). Urban geography: A global perspective.Routledge.https://www.routledge.com/Urban-Geography-A-Global-Perspective/Pacione/p/book/ 9780415462020.
Qi, Yunlei, et al.(2018). "Decade-long changes in spatial mismatch in Beijing, China: Are disadvantaged populations better or worse off?." Environment and Planning A: Economy and Space 50.4. PP: 848 e 868. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0308518X18755747.
Raphael, S and Stoll, M. (2001). Can boosting minority car-ownership rates narrow inter-racial employment gaps? Brookings-Wharton Papers on Urban Economics Affairs, 2: PP:99e145. https://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/RS2001PB.pdf.
Ruef, Martin & Grigoryeva, Angelina (2015).‌‌ Jim Crow and the Spatial Mismatch Hypothesis, Department of Sociology, Duke University, Durham, NC, PP: 27708e 0088. https://www.icos.umich.edu/sites/default/files/lecturereadinglists/Spatial_Mismatch.pdf.
Shaw, I. G. R., Dixon, D. P., & Jones III, J. P. (2010). Theorizing our world. Research methods in geography,PP:9e23.https://www.academia.edu/26069607/Theorizing_Our_World.
Smith, Neil. (2001). Uneven Development, Geography of. International encyclopedia of the social & behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier.
https://www.amazon.com/Uneven-Development-Nature-Capital-Production/dp/082033099X.
Squires, G.D, Kubrin, C. E (2005). Privileged places: race, uneven development and the geography of opportunity in urban America, Journal of  Urban Studies42(1),PP:47e68.https://pdfs.semanticscholar.org/e15a/4f7cfcd354e93a8c7462230ba38712f12c97.pdf.
Theys, Tobias, Deschacht Nick, Adriaenssens Stef, Verhaest Dieter (2018). The evolution of inter-regional spatial mismatch in the USA: The role of skills and spatial structure, Journal Urban Studies Limited2018,PP:1e16.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098018803017.
Webster, M. (2008). Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary. Springfield: Merriam-WebsterInc.https://www.merriam-webster.com/shop-dictionaries/learners-dictionaries/advanced-learners-td.
Williamson, J. (1994). The political economy of policy reform. Washington DC:Institute of International Economics. https://books.google.com/books/about/The_Political_Economy_of_Policy_Reform.html?id=cm-3mnvjEl8C.
Williamson, J. (2004). The strange history of the Washington consensus. Journal of Post Keynesian Economics, 27(2),PP:195e206.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01603477.2004.11051438.
Wisudawati,A,F. Setyani, N. I. (2018). Critical discourse analysis of global warming public service advertisement: implication for students. EduLite: Journal of English Education, Literature and Culture, 3(2),PP:149e160. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/edulite/article/view/2833.
Wilson, W. J .(1987). The Truly Disadvantaged. Chicago: University of Chicago Press. https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/T/bo13375722.html.
Zhou. Suhong, Liu. Yang, Kwan. Mei-Po. (2016). Spatial mismatch in post-reform urban China: A case study of a relocated state-owned enterprise in Guangzhou, Journal Habitat International 58, PP:1e11.https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-3d9458d4-16e4-3b1a-888a-edf21e9301cf.
Zhou, S., Wu, Z., & Cheng, L. (2013). The impact of spatial mismatch on residents in low-income housing neighbourhoods: A study of the Guangzhou metropolis, China. Urban Studies, 50(9), PP:1817e1835.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098012465906.
 اسدی، مرتضی (1371). تمرکز سیاسی- اداری و مراحل رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران. پاییز و زمستان. شماره 46. صفحات 76-55. قابل بازیابی از:https://jte.ut.ac.ir/article_25835_c7a5973b9ebd9d4991ceae62ac41d3aa.pdf.
 ادل، ماتیو (1380). اقتصاد سیاسی شهری و منطقه‌ای، ترجمه فریبرز رئیس دانا. تهران. انتشارات  قطره. قابل بازیابی‌ از: http://www.lib.ir/book/78379208/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
 اطهاری، کمال (1395). گزارش مدیریتی گونه‌بندی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی و  بازنمایی محلات غیررسمی در شهر تهران، وزارت راه و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دفتر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری. قابل بازیابی از: http://drive.mrud.ir/ms/sokonatgah/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%201%20%D9%88%202.pdf?ver=1396-11-04-135619-030
 آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری (‌1397). مصوبه شماره 29906/ت54963 ه/ تاریخ 10/ 3/ 1397- هیأت وزیران، قابل دسترس در آدرس الکترونیکی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1060556
 بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1396). نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری ایران سال 1396، قابل ‌بازیابی از:  https://www.cbi.ir/simplelist/1600.aspx.
 بهداد، سهراب؛ فرهاد نعمانی (1386). طبقه و کار در ایران، ترجمۀ محمود متحد. تهران. نشر آگاه. https://www.agahbookshop.com/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_13103.
برک‌پور،ناصر؛ ایرج اسدی (1388). مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر تهران. https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&author=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%DA%A9+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
 پاتر، رابرت. ب، ایونز، سلی‌لوید (1384). شهر در جهان درحال‌توسعه، ترجمۀ کیومرث ایراندوست، مهدی دهقان منشادی و میترا احمدی. تهران. انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. http://www.lib.ir/book/53794617/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC% D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
 پژویان، جمشید؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی ‌جهرمی (1383). کلیات علم اقتصاد، تهران. دانشگاه پیام ‌نور. http://www.aloketab.net/product/7304/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8 %A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF% D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1
 پیران، پرویز (1370). دیدگاه‌های نظری در جامعه‌شناسی شهر و شهرنشینی: اقتصاد سیاسی فضا، مجلۀ اطلاعات سیاسی-اقتصادی. آذر و دی. شمارۀ 51 و 52‏. صفحات 81-75. قابل ‌بازیابی از:
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/5193.
 رضویان، محمدتقی؛ آرام کریمی؛ رامین شریفی (1397). استراتژی مسکن عمومی شهری در کشورهای درحال‌توسعه: پارادایم‌‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها، فصلنامۀ پژوهش‌های نوین علوم جغرافیایی، معماری، شهرسازی. سال دوم. شمارۀ 17. صفحات 148-129. قابل ‌بازیابی از:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 1428894.
 رئیس‌دانا، فریبرز (1381). اقتصاد سیاسی توسعه، تهران، انتشارات نگاه.
https://www.gisoom.com/book/1226529/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9 %82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9 %87/
 ژرژ، پیر (1370). جهان نابرابر، جغرافیای نابرابری‌ها، ترجمۀ فروزان خزائنی. نشر نیکا. مشهد.
https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/853041
 دینی‌ترکمانی،علی (1384). یارانه‌ها، رشد و فقر، فصلنامۀ رفاه اجتماعی. سال پنجم. شمارۀ 18. صفحات 30-1. قابل ‌بازیابی از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=28621.
 سعیدنیا، احمد (1375). ساختار ناسازگار تهران، مجلۀ معماری و شهرسازی. شمارۀ 36 و 37. مهر، آبان، آذر و دی. قابل ‌بازیابی از:
http://ahmadsaeednia.blog.ir/1397/01/22/ncstructureoftehran.
 شریف‌زادگان، محمدحسین؛ حسین قانونی (1396). تحلیل و مفهوم‌سازی نظری تأثیرات دولت رانتی بر عاملیت و ساختار جامعه و اقتصاد شهری در ایران، مجلۀ اقتصاد شهری. دورۀ 2. شمارۀ 1. توالی 2. صفحات 18-1. قابل ‌بازیابی از:  http://ue.ui.ac.ir/article_22297.html.
 شکویی، حسین (1374). دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، تهران. انتشارات سمت.
https://www.gisoom.com/book/1257110/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1
 شکویی، حسین (1382). اندیشه‌های نو در جغرافیا، فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، تهران. مؤسسۀ جغرافیایی‌ و کارتوگرافی ‌گیتا‌شناسی.  https://www.gisoom.com/book/11146874/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2
 عبداللهی، حسین (1397). جهانی‌شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران، تهران. نشر ثالث. https://www.gisoom.com/book/11435469/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85% D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
 عظیمی (آرانی)، حسین (1388). مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران. نشر نی. چاپ دهم. https://www.gisoom.com/book/11009459/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
 فاضلی، نعمت‌اله (1375). ارزیابی انتقادی نظریۀ نوسازی، مجلۀ مطالعات فرهنگ- ارتباطات. تابستان. پیش‌شمارۀ 1. صفحات 266-245. قابل ‌بازیابی از:
http://ensani.ir/fa/article/280915.
 کرمی، تاج‌الدین (1399). تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچۀ کلان‌شهری از منظر امنیت انسانی، نشریۀ دانش انتظامی. دورۀ 22. شمارۀ 86. صفحات 34-1. قابل ‌بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_93688.html.
 گیدنز، آنتونی (1391). سیاست‌‌های تغییرات اقلیمی، ترجمۀ زهرا پیشگاهی‌فرد، محمدصادق یحیی‌پور، سجاد کریمی پاشاکی. تهران. نشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. چاپ ‌اول. https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/802577
 گیدنز، آنتونی (1384). جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری. نشر نی. تهران. چاپ چهاردهم. https://www.gisoom.com/book/1399054/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
 مرتضوی، اسدالله (1377). تعدیل ساختاری، فاز نوین لیبرالیسم آثار و نتایج سیاست‌های تعدیل در ایران، نشریۀ بانک و اقتصاد. شمارۀ 1. صفحات 62-58. قابل‌بازیابی از:
http://ensani.ir/fa/article/243577.
 مهدی‌زاده، جواد و همکاران (1382).‌‌ برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، انتشارات حوزۀ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی. تهران. چاپ اول. https://www.gisoom.com/book/1947720/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1% D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3% D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1 %DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8% DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE% DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7% D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7% DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
 مصلی‌نژاد، عباس (1384). دولت و توسعۀ اقتصادی در ایران،تهران.انتشارات‌قومس. https://www.gisoom.com/book/1321984/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF% D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5% D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8% B1-%D8%A7%DB%8C% D8%B1%D8%A7%D9%86/
 میرترابی، سعید (1395). نفت، سیاست و دموکراسی، تهران.‌ نشر قومس. چاپ ‌سوم. https://www.gisoom.com/book/1873343/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%81% D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8% B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF% D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1% D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C% D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88% D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
 مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران. (1388). مجموعۀ ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران،. قابل‌بازیابی از: https://sazeplus.com/mosavbat-shahrsazi.
 نظریان، اصغر (1384). منطقۀ کلان‌شهری و بازتاب فضایی آن، مورد تهران، فصلنامۀ جغرافیایی سرزمین. سال دوم. شمارۀ 7. پاییز. قابل ‌بازیابی از: http://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_6012_0f6a68ffc835a3ac14ceb36ed49257cb.pdf.
 وبستر، فرانک (1383). نظریه‌‌های جامعۀ اطلاعاتی، ترجمۀ اسماعیل قدیمی. تهران. انتشارات قصیده‌سرا. چاپ دوم. https://www.gisoom.com/book/1280547/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8% B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC% D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
 هاروی، دیوید (1386). نئولیبرالیسم تاریخ مختصر، ترجمۀ محمود عبدالله‌زاده. تهران. نشر اختران. چاپ اول. https://www.gisoom.com/book/11284935/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8 %AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9% 84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85/
 هاروی، دیوید (1390).وضعیت پسامدرنیته- تحقیق در خاستگاه‌‌های تحول فرهنگی، ترجمۀ عارف اقوامی‌مقدّم. تهران. نشر پژواک. چاپ‌ اول. https://www.gisoom.com/book/1994323/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B6% D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3% D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD% D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
 هاروی، دیوید (1392). پاریس پایتخت مدرنیته، ترجمۀ عارف اقوامی‌مقدّم. نشر پژواک. چاپ اول. تهران. https://www.gisoom.com/book/1929728/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE% D8%A7% D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7% DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9 %85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87/
 هاروی، دیوید (1394). هفده تضاد و پایان سرمایه‌‌داری، ترجمۀ عارف اقوامی‌مقدّم. تهران. نشر اختران. چاپ اول.
https://www.gisoom.com/book/1929728/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE% D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9% BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8% B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
  هبیتات (1388). شهرها در فرایند جهانی‌شدن گزارش جهانی در رابطه با اسکان بشر، ترجمۀ مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی‌‌شهرتهران. https://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=130
 یورگنسن، ماریان و فیلپس لوئیز (1393). ‌‌نظریه و روش در تحلیل گفتمان‌‌، ترجمۀ هادی جلیلی. تهران. نشر نی. چاپ‌چهارم. https://www.gisoom.com/book/1865241/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8% D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1% D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA% D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF %D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/
Barufi, Ana Maria Bonomi, Haddad, Eduardo Amaral. (2017). Spatial mismatch, wages and unemployment in metro-politan areas in Brazil, Journal Region, Volume4, Number 3, PP:175e200. https://ideas.repec.org/a/wiw/wiwreg/region_4_3_171.html.
Bird, K. (2019). Addressing Spatial Poverty Traps. CPAN is hosted at the Overseas Development Institute, London. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/03/Spatial-poverty-traps-policy-responses-2019.pdf.
Bollens, S. (2001). ‘‘City and soul: Sarajevo, Johannesburg, Jerusalem, Nicosia,’’ City, 5 (2), PP:169e187.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604810120092454.
Berg, Bruce F .(2007). New York City Politics: Governing Gotham, Rutgers University PRESS, New Brunswick, New Jersey and London. https://www.amazon.com/New-York-City-Politics-Governing/dp/0813541913.
Cooke, T. J & Shumway, J. M. (1991). Developing the spatial mismatch hypothesis: problems of accessibility to employment for low-wage central city labor. Urban Geography, 12(4),PP: 310e323. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2747/0272-3638.12.4.310.
Collier, Paul (2007). The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be done about it. Drakakis-Smith, 1987, PP: 112e140. https://www.sfu.ca/content/sfu/dean-gradstudies/events/dreamcolloquium/SpringColloquium/Readings/Readings/_jcr_content/main_content/download_47/file.res/Paul%20Collier. 
Ellwood, D. (1986). The spatial mismatch hypothesis: are there teenage jobs missing in the ghetto? In R. B. Freeman, & H. J. Holzer (Eds.), The black youth employment crisis Chicago: University of Chicago Press. https://www.nber.org/papers/w1188.
Gobillon, L., & Selod, H (2014). Spatial mismatch, poverty, and vulnerable populations. Handbook of regional science. http://laurent.gobillon.free.fr/page_web/articles/gobillon_selod_2014_handbook.pdf.
Gobillon, L., Selod, H., & Zenou, Y. (2003). Spatial mismatch: From the hypothesis to the theories. IZA Discussion Papers 693. Institute for the Study of Labor (IZA). https://www.researchgate.net/publication/45129065_Spatial_Mismatch_From_the_Hypothesis_to_the_Theories.
Gobillon, L & Selod, H. (2014). Spatial mismatch, INED, PSE, CREST, and CEPR, Paris, France, The World Bank, PSE-INRA, and CREST, Paris, France, PP:5e10.  https://voxeu.org/users/ aurent-gobillon
Gobillon, L, Selod, H & Zenou, Y. (2007). The mechanisms of spatial mismatch, Journal of Urban Studies, 44 (12), PP: 2401 e 2427.  https://econpapers.repec.org/article/saeurbstu/v_3a44_3ay_3a2007_3ai_3a12_3ap_3a2401-2427.htm.
Harvey, D. (1991). The condition of postmodernity (Vol. 14). Oxford: Blackwell. Hollweg, 2014, PP:6-7. https://www.amazon.com/Condition-Postmodernity-Enquiry-Origins-Cultural/dp/0631162941.
Horner, M. W & Mefford, J. N. (2007). Investigating urban spatial mismatch using job e housing indicators to model home-work separation, Environment and Planning A, 39, PP:1420e1440. https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a37443
Houston, D.S.(2005a). Methods to test the spatial mismatch hypothesis. Economic Geography 81,PP: 407e434. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1944-8287.2005.tb00281.x.
Houston, D. (2005b). Employability, skills mismatch and spatial mismatch in metropolitan labour markets. Urban Studies, 42(2), PP:221e 243. https://econpapers.repec.org/article/saeurbstu/v_3a42_3ay_3a2005_3ai_3a2_3ap_3a221-243.htm. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/00420989120080231?journalCode=usja.
Ihlanfeldt, K. R, & Sjoquist, D. L. (1990). Job Accessibility and Racial Differences in Youth Employment Rates. American Economic Review, 80 (1), PP: 267e276.  https://econpapers.repec.org/article/aeaaecrev/v_3a80_3ay_3a1990_3ai_3a1_3ap_3a267-76.htm.
Ihlanfeldt, K. R. (1993). Intra-urban job accessibility and Hispanic youth employment Rates, Journal of Urban Economics, 33, PP:254e271. https://econpapers.repec.org/article/eeejuecon/v_3a33_3ay_3a1993_3ai_3a2_3ap_3a254-271.htm.
Ihlanfeldt, K. R. (1997). Information on the Spatial Distribution of Job Opportunities within Metropolitan Areas. Journal of Urban Economics, 41,PP: 218e242. https://econpapers.repec.org/article/eeejuecon/v_3a41_3ay_3a1997_3ai_3a2_3ap_3a218-242.htm.
Jayne, Mark.(2006).Cties and Consumption, London and New York, Routledge. https://www.amazon.com/Consumption-Routledge-Critical-Introductions-Urbanism/dp/0415327342.
Kain, J. F. (1992). The spatial mismatch hypothesis, three decades later, Housing Policy Debate,3,PP:371e460.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10511482.1992.9521100.
Kain, J. F. (2004). A pioneer's perspective on the spatialmismatchliterature. Urbanstudies,41(1),  PP: 7e32.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/0042098032000155669?journalCode=usja.
Khan, A. R & Riskin, C. (2001). Inequality and poverty in China in the age of globalization,New York: Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/inequality-and-poverty-in-china-in-the-age-of-globalization-9780195136494?cc=us&lang=en&Kilroy, A. (2009). Intra-Urban Spatial Inequality: Cities as" Urban Regions".
Kilroy, A. (2009). Intra-Urban Spatial Inequality: Cities as" Urban Regions". https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9144/WDR2009_0009.pdf?sequence=1.
Klitgaard, K. (2019). Economy and Development in Modern Cities. In Understanding Urban Ecology, PP: 10e116, Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11259-2_5.
Kim, Sukkoo.(2008). Spatial Inequality and Economic Development: Theories, Facts, and Policies,The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank On behalf of the Commission on Growth and Development. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28050?locale-attribute=es.
Knox and Pinch(2000). Urban Social Geography: an introduction, Prentice Hall, P:3. https://is.muni.cz/el/1431/jaro2015/Z0132/um/54979481/_Paul_Knox_and_Steven_Pinch__Urban_Social_Geograph_BookFi.org_.pdf.
Leonard, J. S. (1987). The interaction of residential segregation and employment discrimination. Journal of  Urban Economics, 21(3),PP: 323e346. https://ideas.repec.org/a/eee/juecon/v21y1987i3p323-346.html.
Lovering, J .(2009). “Fordism, Post-Fordism and Flexible Specialization” in International Encyclopedia of human Geography, Editors- in- chief, Rob kitchin and Nigel thrift, Elsevier Radarweg 29, po Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands Linacre House, Jordan Hill, Oxford Ox2  8DP, UK. https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/SOC584/um/Nigel_Thrift__Rob_Kitchin-International_Encyclopedia_of_Human_Geography__Twelve-Volume_Set__Volume_8_2009_.pdf.
Ming, Lu.(2019). Besetting Sin of Chines Economy: Spatial Mismatch, Journal of  Shenzhen University (Humanities & Social Sciences),Vol. 36,Issue(1):PP:77e85. http://xb.szu.edu.cn/EN/abstract/abstract645.shtml.
Pacione, M. (2013). Urban geography: A global perspective.Routledge.https://www.routledge.com/Urban-Geography-A-Global-Perspective/Pacione/p/book/ 9780415462020.
Qi, Yunlei, et al.(2018). "Decade-long changes in spatial mismatch in Beijing, China: Are disadvantaged populations better or worse off?." Environment and Planning A: Economy and Space 50.4. PP: 848 e 868. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0308518X18755747.
Raphael, S and Stoll, M. (2001). Can boosting minority car-ownership rates narrow inter-racial employment gaps? Brookings-Wharton Papers on Urban Economics Affairs, 2: PP:99e145. https://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/RS2001PB.pdf.
Ruef, Martin & Grigoryeva, Angelina (2015).‌‌ Jim Crow and the Spatial Mismatch Hypothesis, Department of Sociology, Duke University, Durham, NC, PP: 27708e 0088. https://www.icos.umich.edu/sites/default/files/lecturereadinglists/Spatial_Mismatch.pdf.
Shaw, I. G. R., Dixon, D. P., & Jones III, J. P. (2010). Theorizing our world. Research methods in geography,PP:9e23.https://www.academia.edu/26069607/Theorizing_Our_World.
Smith, Neil. (2001). Uneven Development, Geography of. International encyclopedia of the social & behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier.
https://www.amazon.com/Uneven-Development-Nature-Capital-Production/dp/082033099X.
Squires, G.D, Kubrin, C. E (2005). Privileged places: race, uneven development and the geography of opportunity in urban America, Journal of  Urban Studies42(1),PP:47e68.https://pdfs.semanticscholar.org/e15a/4f7cfcd354e93a8c7462230ba38712f12c97.pdf.
Theys, Tobias, Deschacht Nick, Adriaenssens Stef, Verhaest Dieter (2018). The evolution of inter-regional spatial mismatch in the USA: The role of skills and spatial structure, Journal Urban Studies Limited2018,PP:1e16.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098018803017.
Webster, M. (2008). Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary. Springfield: Merriam-WebsterInc.https://www.merriam-webster.com/shop-dictionaries/learners-dictionaries/advanced-learners-td.
Williamson, J. (1994). The political economy of policy reform. Washington DC:Institute of International Economics. https://books.google.com/books/about/The_Political_Economy_of_Policy_Reform.html?id=cm-3mnvjEl8C.
Williamson, J. (2004). The strange history of the Washington consensus. Journal of Post Keynesian Economics, 27(2),PP:195e206.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01603477.2004.11051438.
Wisudawati,A,F. Setyani, N. I. (2018). Critical discourse analysis of global warming public service advertisement: implication for students. EduLite: Journal of English Education, Literature and Culture, 3(2),PP:149e160. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/edulite/article/view/2833.
Wilson, W. J .(1987). The Truly Disadvantaged. Chicago: University of Chicago Press. https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/T/bo13375722.html.
Zhou. Suhong, Liu. Yang, Kwan. Mei-Po. (2016). Spatial mismatch in post-reform urban China: A case study of a relocated state-owned enterprise in Guangzhou, Journal Habitat International 58, PP:1e11.https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-3d9458d4-16e4-3b1a-888a-edf21e9301cf.
Zhou, S., Wu, Z., & Cheng, L. (2013). The impact of spatial mismatch on residents in low-income housing neighbourhoods: A study of the Guangzhou metropolis, China. Urban Studies, 50(9), PP:1817e1835.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098012465906.