بررسی تأثیر اصالت ادراک‌شده، تصویر مقصد و تجربۀ به‌یادماندنی، بر قصد بازدید مجدد گردشگران (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای انسانی ‌دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی،تهران، ایران

چکیده

تحقیقات نشان دادند که در بلندمدت جذب بازدید مجدد هزینه کمتری نسبت به بازدید بار اول برای مقاصد دارد. بنابراین رشد پایدار بخش گردشگری اتکا بیشتری بر گردشگرانی دارد که بازدید خود را تکرار می کنند. چنین عاملی بر اهمیت مفاهیم موثر بر بازدید مجدد از مقاصد گردشگری شهری افزوده است. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر اصالت ادراک شده، تصویر مقصد و تجربه به یادماندنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران در شهرستان اردبیل، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این تحقیق گردشگران ورودی به شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹8 است. حجم نمونه لازم با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر محاسبه شده است. پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق محقق ساخته بود که شاخص‌های آن از مطالعات و پیشینه مرتبط اخذ و بومی‌سازی شده است. روایی ابزار سنجش تحقیق بر اساس نظرات اساتید متخصص و کارشناسان خبره و پایایی مدل تحقیق و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار SMART PLS انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که اصالت ادراک شده جاذبه‌های گردشگری تاثیر مثبت و معنی-داری بر تصویر مقاصد (572/0 β= و 427/9 T=) و تجربه به یادماندنی (611/0β= و 315/8T=) دارد. همچنین تصویر مقصد تاثیر مثبت و معنی‌داری بر تجربه به یادماندنی (860/0β= و 483/4 T=) دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که تجربه به یادماندنی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر قصد بازدید مجدد (537/0β= و 255/9 T=) دارد. تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات پیشین به تبیین تاثیر ادراک از اصالت و تصویر مقصد بر تجربه به‌یادماندنی و شکل‌گیری آن و تاثیر این مفهوم بر قصد بازدید مجدد گردشگران کمک بیشتری نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of perceived authenticity, destination image and memorable experience on the intention of visiting tourists again (Case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Ali Shakoor 1
  • Mohammad yapang gharavi 2
  • Salman Feizi 2
  • mohammad reza salimi sobhan 3
1 Member of the faculty of Marvdasht Islamic Azad University
2 Researcher
چکیده [English]

urban destinations can achieve a sustainable competitive advantage by increasing the number of new tourist visits. Research has shown that in the long run, attracting re-visits costs less than visiting a destination for the first time. Therefore, the sustainable growth of the tourism sector relies more on tourists who repeat their visits. Such a factor has added to the importance of the concepts affecting the re-visit of urban tourism destinations. In this research, an attempt has been made to evaluate and analyze the effect of perceived originality, destination image and memorable experience on the intention of tourists to visit Ardabil again. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method and the statistical population of this study is incoming tourists to Ardabil in 1398. The required sample size was considered using the Cochran's formula and 384 people. The questionnaire used in the research has been made by a researcher whose indicators have been obtained and localized from related studies and backgrounds. Validity and reliability of the research model and data analysis were performed using structural equation modeling and confirmatory factor analysis in SMART PLS software. Findings showed that the perceived authenticity of tourist attractions has a positive and significant effect on the image of destinations and memorable experience. The destination image also has a positive and significant effect on the memorable experience. Finally, the findings showed that a memorable experience has a positive and significant effect on the intention to visit again.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived originality
  • Destination Image
  • memorable experience
  • intention to visit again
  • Ardabil city
ابراهیم‌‌نیا‌سماکوش، سعید؛ علی خاکساری؛ غلامرضا لطیفی؛محمد دامادی (1392). ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعۀ اقتصادی-محیطی شهر بابلسر. اقتصاد و مدیریت شهری. دوره1. شماره3. صفحات:31-17. http://iueam.ir/browse.php?a_code=A-10-1-16&slc_lang=fa&sid=1
بیشمی، بهار؛ بهناز خدایاری؛ علی پارس‌زاده (1395). ارائۀ مدل برندینگ ملی ایران- ادغام مفاهیم برندینگ و تصویر مقصد. مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری. دوره5. شماره18. صفحات 221-202. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1381.html
خوارزمی، امید‌‌علی؛ لیلی ابراهیمی (1396). تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)، جغرافیا و توسعۀ فضای شهری. دوره 4. شماره1. صفحات: 75-57. https://jgusd.um.ac.ir/index.php/gud/article/view/53763
زارع، رحیم؛ محمد مهدی پورسعید؛ نیما سلطانی‌نژاد (1396). بررسی نقش میانجی تصویر مقصد بر رابطۀ میان ریسک‌ ادراک‌شده و تمایل به بازدید مجدد؛ مورد مطالعه: ارگ بم پس از فاجعۀ زلزله، مطالعات مدیریت گردشگری. دوره 12. شماره 37. صفحات:70-47. http://tms.atu.ac.ir/article_7299.html
شعبانی، عاطفه؛ محمد طالقانی (1392). تأثیر بازدیدهای قبلی و رضایت گردشگران از یک مقصد بر قصد بازگشت مجدد آن‌ها (مطالعۀ موردی: گردشگران سلامت)،  جغرافیا و مطالعات محیطی. دوره2. شماره6. صفحات: 64-55. http://ges.iaun.ac.ir/article_553030.html
شیرمحمدی، یزدان؛ غزاله دارابی؛ زینب هاشمی باغی (1396). اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی (مطالعۀ موردی شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری، دوره12. شماره39. صفحات: 121-95.  http://tms.atu.ac.ir/article_7874.html
کروبی، مهدی؛ محمدمسعود مجیدی‌‌فر (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر جریانات و جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و رابطۀ آن با صنعت گردشگری، فصلنامۀ گردشگری علم و فرهنگ. دوره 5. شماره 8. صفحات: 38-24. http://journal.usc.ac.ir/jot/fa/ManuscriptDetail?mid=799
قاسمی، مهدیه؛ محمد نجارزاده (1394). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیة شفاهی به دیگران (مطالعة موردی گردشگران ورودی شهر اصفهان). نشریۀ گردشگری شهری، دوره2. شماره2. صفحات: 165-153. https://jut.ut.ac.ir/article_55831.html
مافی، عزت‌الله؛ مهدی سقایی (1389). نگاهی به اقتصاد گردشگری در کلان‌شهرها (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد)، جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای. دوره8. شماره15. صفحات: 6-1.https://jgrd.um.ac.ir/article/view/9518
محمودی، سمیه؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی (1394). توسعۀ مدل تصویر ذهنی از ایران به‌عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 8. شماره 28. صفحات: 166-139. http://jmr.usb.ac.ir/article_2244.html
مصطفوی، مائده سادات؛ بهرام رنجبریان؛ حسن قربانی (1395). تحلیل تأثیر فاصلۀ اجتماعی ادراک‌شده بر نیات رفتاری گردشگران بین‌المللی سفرکرده به جزیرۀ آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک‌شده و رضایت‌مندی. پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره 5. شماره 3. صفحات:66-51. http://journals.ui.ac.ir/article_20961.html
ملکی‌مین‌باش‌رزگاه، مرتضی؛ حسین بلوچی؛ حسین فارسی‌زاده (1394) بررسی تأثیر تصویر مقصد و رضایت ازمقصد بر نیت‌های بازدید گردشگران،مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری.دورۀ4. شمارۀ12. صفحات: 33-11. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1053.html
مهندسین مشاور مآب. (1397). طرح آمایش استان اردبیل. فصل پنجم؛ جمع‌‌بندی و نتیجه‌‌گیری از مطالعات وضع موجود، صفحات: 347-1. https://ardabilmpo.ir/index.aspx?pageid=203&pageid=203
علوی، موسوی (1392). مدل‌یابی معادلات ساختاری در پژوهش‌های مرتبط با آموزش علوم سلامت: معرفی روش و کاربرد آن. آموزش در علوم پزشکی، دوره 13. شماره 6. صفحات:530-519. http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=2228&sid=1&slc_lang=fa
نوربخش، سید مرتضی؛ محمد اکبرپور سراسکانرود (1389). نقش گردشگری شهری در توسعۀ اقتصادی کلان‌شهرها. اقتصاد شهر، دوره 3. شماره 8. صفحات: 34-20. http://ensani.ir/file/download/article/20120419183921-8017-20.pdf
هزارجریبی، جعفر؛ ملک محمد نجفی (1391). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی). جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره23.دوره3. صفحات: 146-133.    http://gep.ui.ac.ir/article_18558.html
Adelson JL. Examining Relationships and Effects in Gifted Education Research: An Introduction to Structural Equation Modeling. Gifted Child Quarterly. 2012; 56(1): 47-55. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0016986211424132
Antón, C., Camarero, C., Laguna, M., & Buhalis, D. (2019). Impacts of authenticity, degree of adaptation and cultural contrast on travellers’ memorable gastronomy experiences. Journal of Hospitality Marketing & Management, 1-22. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19368623.2019.1564106
Barnes, S. J., Mattsson, J., & Sørensen, F. (2016). Remembered experiences and revisit intentions: A longitudinal study of safari park visitors.Tourism Management, 57, 286-294. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716301017
Brown, L. (2013). Tourism: A catalyst for existential authenticity. Annals of Tourism Research, 40, 176-190.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738312001211
Bryce, D., Murdy, S., & Alexander, M. (2017). Diaspora, authenticity and the imagined past. Annals of Tourism Research, 66, 49-60. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738317300725
Busby, G., Ergul, M., & Eng, J. (2013). Film tourism and the lead actor: An exploratory study of the influence on destination image and branding. Anatolia- An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 24, 395-404. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2013.783874
Chandralal, L., & Valenzuela, F. (2013). Exploring memhorable tourism experiences: Antecedents and behavioural outcomes. Journal of Economics, Business andManagement,1(2), 177-181. https://www.researchgate.net/profile/Lalith_Chandralal2/publication/270804333_Exploring_Memorable_Tourism_Experiences_Antecedents_and_Behavioural_Outcomes/links/56169e6408ae40a7199a0e0d/Exploring-Memorable-Tourism-Experiences-Antecedents-and-Behavioural-Outcomes.pdf
Chang, R. C., Kivela, J., & Mak, A. H. N. (2011). Attributes that influence the evaluation of travel dining experience: When east meets west.Tourism Management, 32(2), 307-316. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517710000439
Chen C.F& Chen F.S (2010). Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction and Behavioral Intentions for Heritage Tourists, Tour Manage, 31 (1), 29-35. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517709000338
Chen, C. F., & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty. Tourism Management, 36, 269-278. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517712002282
Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism management perspectives, 26, 153-163. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211973617301113
Choo, H., & Petrick, J. F (2014). Social interactions and intentions to revisit for agritourism service encounters. Tourism Management, 40, 372-381.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026151771300143X
Cohen, E., & Cohen, S. A. (2012). Authentication: Hot and cool. Annals of Tourism Research, 39(3), 1295-1314. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738312000333
Debes, T., & Alipour, H. (2011). Culture as a Tourism Resource: The Case of North Cyprus (TRNC). Tourism Culture & Communication, 11(2), 83-101. https://www.ingentaconnect.com/content/cog/tcc/2011/00000011/00000002/art00002
Di Betta, P. (2014). Authenticity as a mental state: A primer. Annals of Tourism Research, 47, 86-88. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143249594
Fu, X. (2019). Existential authenticity and destination loyalty: Evidence from heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 12, 84-94. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X18304335
Gomez, M., & Lopez, C., & Molina, A. (2015) A model of tourism destination brand equity: The case of wine tourism destinations in Spain, Tourism Management, No 51, PP.210-222. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517715001144
Hair, F., Ringle, M., & Sarstedt, M. (2011). PLS -SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2):139-151. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/MTP1069-6679190202
Hargrove, C. M. (2002). Heritage tourism. Cultural Resource Management, 25(1),10-11.http://hisp323.umwblogs.org/files/2013/09/hargrove-cheryl.pdf
Hosany, S; Martin, D. (2012). Self-image congruence in consumer behavior. Journal of Business Research, 65, 685-691. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829631100110X
Hosany, S., & Gilbert, D. (2009). Measuring Tourists's emotional experiences to-wards hedonic holiday destinations. Journal of Travel Research, 49(4), 513-526.  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287509349267
Hung, W.-L., Lee, Y.-J., & Huang, P. H. (2016). Creative experiences, memorability and revisit intention in creative tourism. Current Issues in Tourism, 19, 763-770. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683500.2013.877422
Hudson, S., & Ritchie, J. B. (2009). Branding a memorable destination experience. The case of ‘Brand Canada’. International Journal of Tourism Research, 11(2), 217-228. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jtr.720
Kim, J. H (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism management, 44, 34-45. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517714000399
Kim, J. H., Ritchie, J. R., & Tung, V. W. S. (2010). The effect of memorable experience on behavioral intentions in tourism: A structural equation modeling approach. Tourism Analysis, 15(6), 637-648. https://www.ingentaconnect.com/content/cog/ta/2010/00000015/00000006/art00002
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2015-0284/full/html
Knudsen, D. C., Rickly, J. M., & Vidon, E. S. (2016). The fantasy of authenticity: Touring with Lacan. Annals of Tourism Research, 58, 33-45. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738316300135
Kozak, M., (2001). Repeaters’ behavior at two distinct destinations. Annals of Tourism Research, 28, 784-807. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738300000785
Lau, A.L.S. and Mc Kercher, B (2004): Exploration versus acquisition: a comparison of first-time and repeat visitors”, Journal of Travel Research, 42, 279-85. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287503257502
Lau, R. W. K. (2010). Revisiting authenticityda social realist approach. Annals of Tourism Research, 37(2), 478-498. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738309001480
Lee, Ch.K. Lee, Y.K.; Lee, B. (2005). Korea’s Destination Image Formed By the 2002 World Cup. Annals of Tourism Research, 32(4), 839-858. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738305000812
Lee, T. H. (2009) A structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists, Leisure Sciences, Vol 31, No 3, PP.215-236. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490400902837787
Lego Muñoz, C., & Wood, N. T. (2009). A recipe for success: Understanding regional perceptions of authenticity in themed restaurants. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3(3), 269-280. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17506180910980564/full/html?casa_token=Aw8fjG-MsuwAAAAA:y1RfnXth0eoO9 nlGmCP9b-qelofk7ZN-yqIy48zRi_Tln F6WI1RBzZNv BlWxLDh3uFt6XR7uX62Ml2 qxx88DH2K9EmE3mJgnqGjIFTcPO-1Ia39gvtQ
Leimgruber, W. 2010. ‘Switzerland and the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage’ in Journal of Folklore Research. Vol.47, (1), PP.161-196. https://www.jstor.org/stable/10.2979/jfr.2010.47.1-2.161
Liu, X., Li, J. J., & Yang, Y. (2015). Travel arrangement as a moderator in image–satisfaction–behavior relations: An investigation of Chinese outbound travelers. Journal of Vacation Marketing, 21(3), 225-236. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356766714567797
Manthiou, A., Kang, J., & Chiang, L. (2016). Investigating the effects of memorable ex-periences: An extended model of script theory.Journal of Travel & Tourism Marketing, 33, 362-379. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10548408.2015.1064055
Marine-Roig, E. (2015). Identity and authenticity in destination image construction. Anatolia, 26(4), 574-587. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2015.1040814
Martínez, P. G. (2016). Authenticity as a challenge in the transformation of Beijings urban heritage: The commercial gentrification of the Guozijian historic area. Cities, 59, 48-56. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275116301743
Mingfang, Z. (2011). Examining the structural relationships of tourist characteristics and destination. International Conference on E-business, Management and Economics (PP. 187-191). Hong Kong: IACSIT Press. http://www.ipedr.com/vol3/38-M00072.pdf
Mkono, M. (2013). African and Western tourists: Object authenticity quest? Annals of Tourism Research, 41, 195-214. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738313000078
Mura, P. (2015). Perceptions of authenticity in a Malaysian homestayda narrative analysis. Tourism Management, 51, 225-233. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517715001181
Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2012). Conceptualising technology enhanced destination experiences. Journal of Destination Marketing & Management, 1, 36-46. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X12000091
Oh, H., Fiore, A., & Jeoung, M. (2007). Measuring Experience Economy Concepts: Tourism Applications. Journal of Travel Research, 46 (November), 119-132. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287507304039
Petrick, J. F., Morais, D. B., & Norman, W. (2001). An examination of the determinants of entertainment vacationers’ intentions to visit. Journal of Travel Research, 40, 41-48. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/004728750104000106
Quintal, V. A., & Polczynski, A. (2010). Factors influencing tourists’ revisit intentions. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22, 554-578.https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13555851011090565/full/html?fullSc=1
Ramkissoon, H., & Uysal, M. S. (2011). The effects of perceived authenticity, information searchbehaviour, motivation and destination imagery on cultural behavioural intentions of tourists.Current Issues in Tourism,14(6),537-562. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683500.2010.493607
Ranjbarian, B., & Pool, J. K. (2015). The impact of perceived quality and value on tourists’ satisfaction and intention to revisit Nowshahr city of Iran. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 16, 103-117. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1528008X.2015.966295
Ritchie, J. R. B., Tung, V. W. S., & Ritchie, R. J. B. (2011). Tourism experience management research: Emergence, evolution and future directions.International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(4), 419-438. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09596111111129968/full/html?queryID=32%2F5411769
Seetanah, B., Teeroovengadum, V., & Nunkoo, R. S. (2018). Destination Satisfaction and Revisit Intention of Tourists: Does the Quality of Airport Services Matter? Journal of Hospitality & Tourism Research, 1-16. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1096348018798446
Semrad, K. J., & Rivera, M. (2018). Advancing the 5E's in festival experience for the Gen Y framework in the context of eWOM. Journal of destination marketing & management, 7, 58-67. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X1630172X
Sidali, L. K., & Hemmerling, S. (2014). Developing an authenticity model of traditional food specialties:  Does the self-concept of consumers matter? British Food Journal, 116(11), 1692-1709.https://bia.unibz.it/handle/10863/13065
Stylos, N., Bellou, V., Andronikidis, A., & Vassiliadis, C. A. (2017). Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists. Tourism Management, 60, 15-29. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716302072
Swanson, K. K., & Timothy, D. J. (2012). Souvenirs: Icons of meaning, commercialization and commoditization. Tourism Management, 33, 489-499. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026151771100207X
Tsai, C. T (2016). Memorable tourist experiences and place attachment when consuminglocal food.International Journal of Tourism Research,18(6), 536-548. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jtr.2070
Tung, V. W. S., & Ritchie, J. R. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of Tourism Research, 38 (4), 1367-1386. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738311000557
Um, S., Chon, K., & Ro, Y. H (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of Tourism Research, 33, 1141-1158. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738306000685
UNESCO (2011). Recommendation of historic urban landscape. [Online]   https://whc.unesco.org/en/hul/
Voss, C. (2004). Trends in the experience and service economy: The experience profit cycle. London Business School.2-38. https://www.researchgate.net/profile/Chris_Voss/publication/242274223_Trends_in_the_Experience_and_Service_Economy_The_Experience_Profit_Cycle/links/02e7e532026dedb147000000/Trends-in-the-Experience-and-Service-Economy-The-Experience-Profit-Cycle.pdf
Wang, S., Tsai, C. Y., & Chu, Y. C (2010). Tourist behavior in Hakka Cultural Parks. African Journal of Business Management, 4(14), 2952-2961. https://www.researchgate.net/profile/Chih_Yung_Tsai/publication/267374136_Tourist_behavior_in_Hakka_Cultural_Parks
Yeoman, I., Brass, D., & McMahon-Beattie, U. (2007). Current issue in tourism: The authentic tourist. Tourism Management, 28, 1128-1138. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517706001671
Yi, X., Lin, V. S., Jin, W., & Luo, Q. (2017). The authenticity of heritage sites, tourists' quest for existential authenticity, and destination loyalty. Journal of Travel Research, 56(8), 1032-1048. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287516675061
Zatori, A., Smith, M. K., & Puczko, L. (2018). Experience-involvement, memorability and authenticity: The service provider's effect on tourist experience. Tourism Management, 67, 111-126.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517717302765
Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management, 40, 213-223. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517713001258
Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2017). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of Destination Marketing and Management, June, 1-11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X17300525
Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of Destination Marketing & Management, 8, 326-336. https://www.researchgate.net/publication/318333077_A_model_of_perceived_image_memorable_tourism_experiences_and_revisit_intention
Zhou,L.(2014). Online rural destination images: Tourism and rurality Journal of Destination Marketing & Management.3, 227–240. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X14000195