بررسی اثر خشکسالی بر روی کیفیت آب و ارزش زمین‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

خشکسالی به‌عنوان مخاطره‌آمیزترین سانحه طبیعی، یک نوع ناهنجاری اقلیمی می‌باشد که علاوه بر کیفیت آب بر عملکرد محصول نیز تأثیر می‌گذارد. لذا جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، بایستی وضعیت اقلیمی مناطق نیز مشخص گردد. با توجه به ای رویکرد، در مطالعه حاضر، به ارزیابی اثرات خشکسالی بر کیفیت آب‌های سطحی (شوری) و تأثیر خشکسالی و شوری بر رانت زمین‌های کشاورزی پرداخته شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از شاخص SPI طبقات خشکسالی در منطقه مشخص و با استفاده از مدل QUAL2K به شبیه‌سازی شوری در رودخانه طالقان پرداخته شد. در ادامه با استفاده از رهیافت ریکاردین در قالب داده‌های ترکیبی تأثیر متغیرهای اقلیمی، شوری، متغیرهای اقتصادی و اثرات متقابل آن‌ها بر رانت زمین‌های کشاورزی ارزیابی گردید. نتایج حاصل از مدل QUAL2K نشان می‌دهد که وقوع خشکسالی رابطه مستقیم و غیرخطی باکیفیت آب‌های سطحی دارد به‌گونه‌ای که با کاهش دبی رودخانه در طی طبقات خشکسالی متوسط، شدید و خیلی شدید، شوری به ترتیب 20.51، 41.27 و 57.77 درصد کاهش می‌یابد. بر اساس نتایج مدل ریکاردین، متغیرهای شوری و دما با رانت زمین‌های کشاورزی رابطه عکس و با بارش رابطه مستقیم دارد. نتایج حاصل از تغییرات رانت زمین‌های کشاورزی (درآمد خالص) بر اساس خشکسالی و کیفیت آب نیز نشان داد که در طی طبقات خشکسالی متوسط، شدید و خیلی شدید، رانت به میزان 17.71، 32 و 42.43 درصد کاهش می‌یابد که عدد قابل توجهی می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد به‌منظور جلوگیری از کاهش درآمد کشاورزان در طی طبقات خشکسالی، الگوی کشت منطقه بر اساس رانت زمین‌های کشاورزی تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of drought on water quality and agricultural land value

نویسندگان [English]

  • mehdi akbari 1
  • Hamed Najafi Alamdarlo 2
  • s.hbibolah mosavi 2
2 Agricultural Economic Department, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In addition to yield, drought also affects water quality. Therefore, for long-term agricultural planning, the climatic situation of the regions must be determined. Therefore, in the present study, while evaluating the effects of drought on the quality of surface water salinity, the effects of drought and water salinity on the rent of agricultural lands were examined. For this purpose, by using SPI index, drought classes in the region were determined and by using QUAL2K model, water salinity was simulated in Taleghan river. Then, using Ricardian's approach, the effect of climatic, salinity and economic variables and their interactions on agricultural land rent were evaluated. The results of the QUAL2K model show that the drought has a direct and non-linear relationship with surface water quality, so that with decreasing river flow during moderate, severe and very severe drought classes, salinity decreases by 20.5, 41.3 and 57.8%, respectively. Based on the results of the Ricardin model, agricultural land rent is inversely related to water salinity and temperature, and is directly related to rainfall. The results of changes in the rent of agricultural land also showed that during the middle, severe and very severe drought classes, land rent decreased by 17.7, 32 and 42.4 percent, respectively. Therefore, it is suggested that farmers' compensation be determined on the basis of the amount of "lost rent", as it provides an accurate estimate of the actual amount of drought damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Rent
  • Drought
  • Water Quality
  • Qazvin plain
 اداره کل مدیریت بحران استانداری اصفهان. (1390). گزارش وضعیت خشکسالی کشور. http://hoshdarisf.ir/index.aspx?page_=download&lang=1&tempname=daftarbohran&sub=44&PageID=285&PageIDF=45&BlockName=tool_download_sample_daftarbohran_block1464
 باقری سیدشکری، سجاد؛ عباس علی‌پور؛ سامان معروف‌پور؛ مصطفی هاشمی (1397). توسعۀ مدل‌‌های مناسبات نرم در برآورد کیفیت جریان رودخانه با استفاده از ترکیب ورودی‌‌های مختلف، نشریۀ علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌‌ریزی، دوره 22. شماره 63. صفحات 25-1. https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_7446.html?lang=fa     
 بوستانی، فردین؛ احسان گوهرگانی (1393). شبیه‌سازی کیفیت آب رود بشار در محدودۀ شهر یاسوج با استفاده از شبیه QUAL2K، نشریۀ مهندسی منابع آب. دوره 7. شماره 23. صفحات 98-85. http://journals.miau.ac.ir/article_736.html      
 بی‌نام(1386).مرکز آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی. https://daj.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/amarnamehJ1-85-86.pdf
 بهرامی، مهدی؛ هادی معاضد؛ حیدر زارعی؛ عدنان صادقی لاری (1388). بررسی تأثیر سازند گچساران بر کیفیت آب رودخانۀ زهره در کهگیلویه و بویراحمد، هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه. اهواز. دانشگاه شهید چمران اهواز. https://civilica.com/doc/86357      /
 پیش‌‌بهار، اسماعیل؛ سیامک دارپرنیان؛ محمد قهرمان‌‌زاده (1394). بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر عملکرد ذرت دانه‌ای در ایران: کاربرد رهیافت اقتصادسنجی فضایی با داده‌های پانلی، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. دوره 7. شماره 2. صفحات 106-83. http://jae.miau.ac.ir/article_865.html 
 چکشی، بهاره (1379). بررسی جنبه‌های زیست‌محیطی پدیدۀ خشکسالی و سیل، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب. جلد اول. https://civilica.com/doc/81226     /
 چنار، علیرضا (1388). ارزیابی و نظارت بر خشکسالی در استان‌‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل با استفاده از تصاویر AVHRR، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد سنجش‌از‌دور و GIS. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9436098fea1f7ad2c1f3e0e7fb247290/search/b90af98164e81a9f40ec958787bad16d
 خدام‌محمدی، محمدمهدی؛ فردین بوستانی (1395). ارزیابی توان خودپالایی و نقش اکسیژن محلول در کیفیت آب رودخانۀ کُر (مطالعۀ موردی: پایین‌دست سد درودزن تا دریاچۀ طشک- بختگان)، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مهندسی منابع آب. دوره 9. شماره 30. صفحات 96-87. http://journals.miau.ac.ir/article_2119.html      
 خلیلیان، صادق؛ کتایون شمشادی؛ ابوالقاسم مرتضوی؛ مجید احمدیان (1393). بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییر اقلیم بر روی محصول گندم در ایران، نشریۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی. دوره 28. شماره 3. صفحات 300-292. https://jead.um.ac.ir/article_32642.html
 خوب، نازنین؛ بابک امین‌‌نژاد؛ امین امیدی (1396). پایش کیفی و تعیین سهم رودخانه‌های واریزی بر افزایش شوری رودخانۀ قزل‌اوزن در محدودۀ استان زنجان با استفاده از نرم‌افزار عددی QUAL2K، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مهندسی منابع آب. دوره 10. شماره 32. صفحات 33-4. http://wej.miau.ac.ir/article_2300.html?lang=fa
 رضییی، طیب؛ پیمان دانش‌‌کارآراسته؛ روح‌انگیز اختری؛ بهرام ثقفیان (1386). بررسی خشکسالی‌های هواشناسی (اقلیمی) در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نمایۀ SPI و مدل زنجیرۀ مارکف، نشریۀ تحقیقات منابع آب ایران. دوره 3. شماره 1. صفحات 35-25. http://iwrr.sinaweb.net/article_15467.html
 زراء‌نژاد، منصور؛ ابراهیم انواری (1384). کاربرد داده‌های ترکیبی در اقتصادسنجی، فصلنامۀ اقتصاد مقداری. دوره 2. شماره 4. صفحات 52-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=79770
 ساعدی، زهرا؛ مه‌نوش مقدسی؛ شهلا پایمزد؛ امیرحسین  فراهانی (1398). بررسی رابطۀ خشکسالی هیدرولوژیکی در واکنش به خشکسالی هواشناسی و اثرات مخزن (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز زاینده‌رود)، نشریۀ تحقیقات آب و خاک ایران دوره 50. شماره 9. 2353-2341. https://ijswr.ut.ac.ir/article_74717.html
 سلطانی گردفرامرزی، مهدیه؛ غلامعلی مظفری؛ شهاب شفیعی (1397).تحلیل اثرات خشکسالی‌های اقلیمی اخیر بر میزان شوری آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین‌آماری و GIS در دشت یزد- اردکان، فصلنامۀ علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی. دوره 27. شماره 106. صفحات 199-179. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357791
 سلیمانی، سمیه؛ محمدحسین محمودی قرایی؛ فرشته قاسم‌‌زاده؛ علیرضا سیاره (1392). بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS. فصلنامۀ علمی- پژوهشی علوم زمین، دوره 23. شماره 89. صفحات 182-175. http://www.gsjournal.ir/article_53601.html
 شفیعی، مجتبی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ محمدباقر شریفی (1390). شبیه‌‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر، مجلۀ مدیریت آب و آبیاری. دوره 1. شماره 1. صفحات 13-1. https://jwim.ut.ac.ir/article_23381.html?lang=fa
 صبحانی‌‌نسب، یوسف (1388). اثرات زیست‌محیطی و اقتصادی- اجتماعی خشکسالی، مجموعه مقالات همایش منطقه‌‌ای بحران آب و خشکسالی، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی رشت. صفحات 799-795. https://civilica.com/doc/64602/
 قربانی، حمید؛ عباسعلی ولی؛ هادی زارع‌‌پور (1398). پیش‌بینی و بررسی روند خشکسالی با استفاده از سری زمانی SARIMA و شاخص SPI در استان اصفهان،  نشریۀ علوم آب و خاک. دوره 23. شماره 4. صفحات 328-313. https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-3840-fa.html
 قنبری، سیروس؛ حبیب‌الله بیاد (1395). تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خشکسالی سال 1386 بر کشاورزی مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان اسماعیلی سفلی، شهرستان جیرفت)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. دوره 6. شماره 23. صفحات 88-64. http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/browse.php?a_code=A-10-944-1&slc_lang=fa&sid=1
 کشاورز، مرضیه؛ عزت‌الله کرمی (1387). سازه‌های اثرگذار بر مدیریت خشکسالی کشاورزان و پیامدهای آن: کاربرد مدل معادلات ساختاری، نشریۀ علوم آب‌وخاک. دوره 12. شماره 23. 283- 267. https://jstnar.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2-836&slc_lang=fa&sid=1          
 کیانی، علیرضا؛ مجتبی خوش‌روش (1390). آب و امنیت غذایی. مجله علمی تخصصی کشاورزی زیتون. دوره 31. شماره 215. صفحات 201-180. http://pr.maj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=73c7cb1c-4776-4642-a293-edfc12f235ba           
 مجاوریان، مجتبی؛سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین روان (1394). کاربرد روش ریکاردین در بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر رانت زمین‌‌های کشاورزی، مجلۀ تحقیقات و اقتصاد کشاورزی ایران. دوره 46. شماره 3. صفحات 491-481. https://ijaedr.ut.ac.ir/article_55521.html      
 مساعدی، ابوالفضل؛ مجتبی خلیلی‌‌زاده؛ امین محمدی استادکلایه (1387). پایش خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان، نشریۀ علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 15. شماره 2. صفحات 182-176. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=82398          
 مساعدی، ابوالفضل؛ محمد قبائی سوق (1390). تصحیح شاخص بارش استانداردشدۀ (SPI) براساس انتخاب مناسب‌ترین تابع توزیع احتمال، نشریۀ علوم و صنایع کشاورزی. دوره 25. شماره 2. صفحات 1216-1206. https://jsw.um.ac.ir/article_35477.html
 مصطفی‌‌زاده، رئوف؛ محسن ذبیحی (1395). تحلیل و مقایسه شاخص‌‌های SPI و SPEI در ارزیابی خشکسالی هواشناسی با استفاده از نرم‌افزار R (بررسی موردی: استان کردستان)، نشریۀ فیزیک زمین و فضا. دوره 42. شماره 3. صفحات 643-633. https://jesphys.ut.ac.ir/article_57881.html
 ملکی‌نژاد، حسین؛ مهدی سلیمانی مطلق (1390). بررسی شدت خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیک در حوضۀ چغلوندی، مجلۀ پژوهش آب ایران. دوره 5. شماره 9. صفحات 71-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=178384
 نصیر احمدی، کامران؛ ذبیح‌‌الله یوسفی؛ احمد ترسلی (1391). پهنه‌بندی کیفیت آب رودخانۀ هراز براساس شاخص NSFWQI.، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 22. شماره 92. صفحات 72-64. http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=1304&sid=1&slc_lang=fa
 نوشادی،مسعود؛محمدرضا حاتمی‌زاده (1389).اندازه‌‌گیری و شبیه‌‌سازی کیفی رودخانۀ کُر با استفاده از مدل QUAL2K، نشریۀ آبیاری و زهکشی ایران. دوره 4. شماره3. صفحات 349- 338.  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=204748
 واثقی، الهه؛ عبدالکریم اسماعیلی (1387). بررسی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران: روش ریکاردین: مطالعۀ موردی گندم، مجلۀ علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 12. شماره 42. صفحات 696-685. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94402
 واثقی، الهه؛ عبدالکریم اسماعیلی (1387). اثر تغییرات اقلیم بر رانت زمین کشاورزی: مطالعۀ موردی ذرت، نشریۀ اقتصاد کشاورزی. دوره 2. شماره 3. صفحات 67-47. https://jstnar.iut.ac.ir/browse.php?a_id=952&sid=1&slc_lang=fa
 وفاخواه، مهدی؛ حمیدرضا صادقی (1388). ارتباط بین پارامترهای شیمیایی کیفیت و دبی آب رودخانۀ هراز. همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی). دوره 5. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=12637
 مریدی، علی؛ رضا کراچیان؛ محمد ذکایی (1395). تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دورۀ 1383 تا 1393)، نشریۀ تحقیقات منابع آب ایران. دوره 12. شماره 4. صفحات 23-3.http://iwrr.sinaweb.net/article_42102.html
 هاتف، بهادر؛ ابوذر غفاری؛ شراره دانشخواه؛ راضیه ایمانی (1388). تأمین و توزیع آب شرب در مناطق روستایی با توجه به بحران‌‌های زلزله و خشکسالی با دیدگاه بررسی استان فارس، همایش ملی مدیریت بحران آب. https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=6400
 هدی‌پورنیک‌تراش،پگاه؛ حسام قدوسی؛ کیومرث ابراهیمی (1397). شبیه‌سازی و بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه طالقان با استفاده از مدل ریاضی، نشریه علون آب و خاک. دوره 22. شماره 4. صفحات 410-399.  https://jstnar.iut.ac.ir/browse.php?a_id=3543&sid=1&slc_lang=fa
 هاشمی، حسین؛ الهام قاسمی زیارانی؛ یوسف رنجکش (1390). سهم‌بندی بار آلودگی ورودی از زیرحوضه‌ها به مخزن سد امیرکبیر با استفاده از مدل QUAL2K، نشریۀ محیط‌شناسی. دوره 37. شماره 57. صفحات 8-1. https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=6400
Amiraslany, A. (2010). The impact of climate change on Canadian agriculture: A Ricardian approach. Citeseer.https://central.bac-lac.gc.ca/.item?id=NR92042&op=pdf&app=Library&oclc_number=1019490513 
Aslam, M., Zamir, M., Afzal, I., Yaseen, M., Mubeen, M. and Shoaib, A. (2013). Drought stress, its effect on maize production and development of drought tolerance through potassium application. Cercetări Agronomice în Moldova, 46(2): 99-114. https://www.uaiasi.ro/CERCET_AGROMOLD/CA2-13-09.pdf
Attrill, M.J. and Power, M. (2000). Modelling the effect of drought on estuarine water quality. Water Research, 34(5): 1584-1594. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004313549900305X
Barnwell Jr, T.O., Brown, L.C. and Whittemore, R.C  (2004). Importance of field data in stream water quality modeling using QUAL2E-UNCAS. Journal of Environmental Engineering, 130(6): 643-647.https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)0733-9372(2004)130:6(643)
Barros, M.C., Mendo, M.J.M. and Negrao, F.C. (1995). Surface water quality in Portugal during a drought period. Science of the total environment, 171(1-3): 69-76.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0048969795046717
Benhin, J.K. (2008). South African crop farming and climate change: An economic assessment of impacts. Global Environmental Change, 18(4): 666-678. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378008000472
Bonaccorso, B., Bordi, I., Cancelliere, A., Rossi, G. and Sutera, A. (2003). Spatial variability of drought: an analysis of the SPI in Sicily. Water resources management, 17(4): 273-296. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1024716530289
Chapra, S.C. (2008). Surface water-quality modeling: Waveland press. https://www.researchgate.net/profile/Steven-Chapra/publication/48447645_Surface_Water-Quality_Modeling/links/0fcfd510a6a96a337b000000/Surface-Water-Quality-Modeling.pdf
Dracup, J.A., Lee, K.S. and Paulson Jr, E.G. (1980). On the definition of droughts. Water Resources Research, 16(2): 297-302. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/WR016i002p00297
Drolc, A. and Končan, J.Z. (1999). Calibration of QUAL2E model for the Sava River (Slovenia). Water Science and Technology, 40(10): 111-118.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273122399006812
Edwards, D.C. (1997). Characteristics of 20th century drought in the United States at multiple time scales: Aair Force Inst of Tech Wright-Patterson AFB OH. https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA325595
Eid, H.M., El-Marsafawy, S.M. and Ouda, S.A. (2007). Assessing the economic impacts of climate change on agriculture in Egypt: a Ricardian approach. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1004407
Fezzi, C. and Bateman, I. (2012). Non-linear effects and aggregation bias in Ricardian models of climate change: CSERGE working paper. https://www.econstor.eu/handle/10419/121953
Fontaine, F.J., Wilcock, W.S., Foustoukos, D. E. and Butterfield, D. A. (2009). ASi‐Cl geothermobarometer for the reaction zone of high‐temperature, basaltic‐hosted mid‐ocean ridge hydrothermal systems. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 10(5).https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2009GC002407
Gbetibouo, G.A. and Hassan, R. (2005). Measuring the economic impact of climate change on major South African field crops: a Ricardian approach. Global and planetary change, 47(2-4): 143-152. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921818104001948
Gupta, K. and Gupta, M. (2003). The Woes of Women in Drought Social Environmental and Economic Impacts. Women and Environments International: 12-13. https://www.researchgate.net/publication/284099411_The_woes_of_women_in_drought_social_environmental_and_economic_impacts
Iran Second National Communication to UNFCCC. (2010). Climate change office. Department of environment. Islamic Republic of Iran. https://unfccc.int/resource/docs/natc/iranc2.pdf
Kannel, P.R., Lee, S., Lee, Y.-S., Kanel, S. and Pelletier, G. (2007). Application of automated QUAL2Kw for water quality modeling and management in the Bagmati River, Nepal. ecological modelling, 202(3-4): 503-517. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304380007000051
Kurukulasuriya, P., Mendelsohn, R., Hassan, R., Benhin, J., Deressa, T., Diop, M., Eid, H.M., Fosu, K.Y., Gbetibouo, G. and Jain, S. (2006). Will African agriculture survive climate change? The World Bank Economic Review, 20(3): 367-388. https://academic.oup.com/wber/article-abstract/20/3/367/1664186
Liu, H., Li, X., Fischer, G. and Sun, L. (2004). Study on the impacts of climate change on China's agriculture. Climatic Change, 65(1-2): 125-148. https://link.springer.com/article/10.1023/B:CLIM.0000037490.17099.97
Mathew, M., Yao, Y., Cao, Y., Shodhan, K., Ghosh, I., Bucci, V., Leitao, C., Njoka, D., Wei, I. and Hellweger, F.L. (2011). Anatomy of an urban waterbody: A case study of Boston’s Muddy River. Environmental pollution, 159(8-9): 1996-2002. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749111000923
McKee, T.B., Doesken, N.J. and Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. Paper presented at the Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology. https://climate.colostate.edu/pdfs/relationshipofdroughtfrequency.pdf
Mendelsohn, R., Nordhaus, W.D. and Shaw, D. (1994). The impact of global warming on agriculture: a Ricardian analysis. The American Economic Review: 753-771. https://www.jstor.org/stable/2118029
Nairizi, S. (2017). Drought and Water Scarcity. https://www.icid.org/drought_pub2017.pdf
Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(S1): 653-670. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0084.0610s1653?casa_token=hHN9Nu WIjdMAAAAA:VyhuwGJ3sFa21UvJCwgn_VpIlxDp18Ir8IjF0-CYRker-76tQy13INE24N5js3PwJ_ bIqHlt1Sc5AhZz
Polsky, C (2004). Putting space and time in Ricardian climate change impact studies: agriculture in the US Great Plains, 1969–1992. Annals of the Association of American Geographers, 94(3): 549-564. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8306.2004.00413.x
Rashed, A.A. and El-Sayed, E. (2014). Simulating agricultural drainage water reuse using QUAL2K Model: case study of the Ismailia canal catchment area, Egypt. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 140(5): 05014001. https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000715
Ribeiro, C.H. and Araújo, M. (2002). Mathematical modelling as a management tool for water quality control of the tropical Beberibe estuary, NE Brazil Nutrients and Eutrophication in Estuaries and Coastal Waters (pp. 229-237): Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-2464-7_20
Ricardo, D. (1817). On the principles of political economy and taxation. John Murray, London. https://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html
Ricardo, D. (1822). On the protection in agriculture. John Murray, London. https://books.google.de/books?hl=en&lr=&id=y8wxAQAAMAAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=On+the+protection+in+agriculture&ots=YesZoP5mY6&sig=sBCv5Ne2BhQQ3BjhlPJEl7uWcQ&redir_esc=y#v=onepage&q=On%20the%20protection%20in%20agriculture&f=false
Tsakiris, G. and Vangelis, H. (2004). Towards a drought watch system based on spatial SPI. Water resources management, 18(1): 1-12. https://link.springer.com/article/10.1023/B:WARM.0000015410.47014.a4
Van der Molen, M.K., Dolman, A.J., Ciais, P., Eglin, T., Gobron, N., Law, B.E., Meir, P., Peters, W., Phillips, O.L. and Reichstein, M. (2011). Drought and ecosystem carbon cycling. Agricultural and Forest Meteorology, 151(7): 765-773. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168192311000517
Van Loon, A. Laaha, G. (2016). Hydrological drought severity explained by climate and catchment characteristics. Journal of Hydrology, 49(6): 3-14. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169414008543
Vlček, O. and Huth, R. (2009). Is daily precipitation Gamma-distributed?: Adverse effects of an incorrect use of the Kolmogorov–Smirnov test. Atmospheric Research, 93(4): 759-766. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809509000854
Wilhite,D.A(2000.) Drought: A Global Assessment,  Routledge press,  London and New York, Volume I. https://www.worldcat.org/title/drought-a-global-assessment-vol-i-and-ii/oclc/959037886
Wilhite, D.A. and Wood, D.A. (2001). Revisiting Drought Relief and Management Efforts in the West: Have We Learned from the Past? https://digitalcommons.unl.edu/droughtfacpub/52/
Wu, H., Svoboda, M.D., Hayes, M.J., Wilhite, D.A. and Wen, F. (2007). Appropriate application of the standardized precipitation index in arid locations and dry seasons. International Journal of Climatology, 27(1): 65-79. https://core.ac.uk/download/pdf/188114318.pdf 
Zhang, R., Qian, X., Yuan, X., Ye, R., Xia, B. and Wang, Y (2012). Simulation of water environmental capacity and pollution load reduction using QUAL2K for water environmental management. International journal of environmental research and public health, 9(12): 4504-4521. https://www.mdpi.com/1660-4601/9/12/4504
Zhang, R., Gao, H., Zhu, W., Hu, W. and Ye, R. (2015). Calculation of permissible load capacity and establishment of total amount control in the Wujin River Catchment-a tributary of Taihu Lake, China. Environmental Science and Pollution Research, 22(15): 11493-11503. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-015-4311-3.