واکاوی عوامل بنیادین کارآفرینی گردشگری اثرگذار بر توسعۀ پایدار روستایی شهرستان کوهرنگ

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ جغرافیا و علوم برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی این است که جامعه مورد مطالعه باید چه شرایطی را در زمینه کارآفرینی گردشگری داشته باشد تا در مسیر توسعه پایدار حرکت کند. این پژوهش، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جمع آوری داده ها، با استفاده از منابع اسنادی و توزیع پرسشنامه در میان 254 نفر از سرپرستان خانوار انجام شد. تعداد نمونه، با استفاده از نرم افزار Sample power انتخاب و به روش طبقه ای تصادفی، در روستاهای مورد مطالعه انتخاب شد. از روش تحلیل مقایسه کیفی، برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل منفرد نشان داد که شاخص "رشد و توسعه" و "سازگاری زیست محیطی" با هفت تکرار در حالت های مختلف، بیشترین حمایت را از نتیجه دارد. در تحلیل ترکیبی، به طور کلی پنج ترکیب علی شرایط با کفایت نظری مقبول به دست آمد. به ترتیب، ترکیب شرایط "سازگاری اجتماعی-فرهنگی" و "رشد و توسعه" با ضریب پوشش 794/0 و ضریب سازگاری 917/0، بیشترین تاثیر را بر توسعه پایدار روستایی دارد. پس از آن، ترکیب "رشد و توسعه" و " خلاقیت و نوآوری" با ضریب پوشش 783/0 و ضریب سازگاری 895/0 قرار دارد. ترکیب "سازگاری زیست محیطی" و " رشد و توسعه" با ضریب پوشش 78/0 و ضریب سازگاری 888/0، به عنوان سومین ترکیب اثرگذار؛ ترکیب شرایط "سازگاری زیست محیطی" و "سازگاری اجتماعی-فرهنگی" با ضریب پوشش 765/0 و شریب سازگاری 865/0 چهارمین ترکیب را تشکیل داده و در نهایت، ترکیب "سازگاری زیست محیطی" و "خلاقیت و نوآوری" با ضریب پوشش 762/0 و ضریب سازگاری 867/0، ترکیب پنجم اثرگذار بر توسعه پایدار روستایی است. همانطور که از نتایج قابل مشاهده است. بنابراین، برای سنجش تاثیر کارآفرینی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی، باید میزان سازگاری اجتماعی-فرهنگی، سازگاری محیطی، میزان نوآوری و تاثیرات رشد و توسعه ای آن، در زندگی جامعه میزبان را مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the fundamental tourism entrepreneurial factors affecting the sustainable rural development of Koohrang County

نویسندگان [English]

  • Hamid Nazari Sarmazeh 1
  • s.skandar seidaiy 2
1 Department of Geography and Rural Planning - Faculty of Geography and Planning - Isfahan University
چکیده [English]

The present study tries to investigate to move towards sustainable development what conditions the study population should have in the field of tourism entrepreneurship. The research is descriptive and surveys in terms of nature and method and practical in terms of purpose. data collection is used documentary sources and survey method and based on the distribution of questionnaires among 254 head of households living. The number of samples was selected using Sample power software in a random stratified manner following the principle of proportional division. QCA method was used. The singular analysis showed that the index of "growth and development" and "environmental adaptation" with seven repetitions in different cases have the most support for the result. In the composite analysis, five causal combinations were obtained with acceptable theoretical adequacy. The combination of "socio-cultural adaptation" and "growth and development" conditions with a coverage coefficient of 0.794 and a Consistency coefficient of 0.917, respectively, has the highest impact on sustainable rural development. Then, the combination of "growth and development" and "creativity and innovation" with a coverage coefficient of 0.783 and a Consistency coefficient of 0.895. The combination of "environmental compatibility" and "growth and development" with a coverage coefficient of 0.78 and a Consistency coefficient of 0.888, is the third effective combination. Therefore, to measure the impact of tourism entrepreneurship on sustainable rural development, it is necessary to examine the extent of socio-cultural adaptation, environmental adaptation, innovation, and its growth and development effects in the life of the host community.

اکبری، حسین (1390). بررسی تطبیقی تاریخی عوامل و موانع تشکیل اجتماع ملی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران، دانشگاه شهید بهشتی. رساله دکتری جامعه‌شناسی.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ داوود مهدوی؛ مهدی پورطاهری (1389). فرایند بومی‌سازی شاخص‌های توسعۀ پایدارگردشگری روستایی درایران،پژوهش‌های روستایی. دوره 1. شماره 4. صفحات 41-1. http://jrur.ut.ac.ir/article_22685_2168.html 
پاپلی‌یزدی، محمدحسین؛ محمدامیر ابراهیمی (1390). نظریه‌های توسعۀ روستایی، چاپ ششم. تهران. انتشارات سمت.
پورشمسی، صالح؛ حسن  اسماعیل‌زاده؛ خدیجه کریمی (1395). تأثیرات متقابل توسعۀ پایدار گردشگری با توسعۀ پایدار اجتماعات محلی (مورد مطالعه: شهرستان نقده)،جغرافیای فضای‌ گردشگری. دورۀ 6. شماره 21.  صفحات 61-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277161 
جاودان، مجتبی؛  عبدالرضا رکن‌الدین‌افتخاری (1389). اندازه‌گیری شاخص‌های توسعۀ پایدار اجتماعی در حوزه‌های روستایی، مورد: بخش سربند، مجلۀ کاربرد RS . GIS در برنامه‌ریزی، سال اول. شمارۀ 1. صفحات 78- 65. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=172221 
حیدری‌ساربان، وکیل (1391)، اولویت‌بندی موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعۀ موردی: استان اردبیل، مطالعات اجتماعی-روان‌شناختی زنان. دوره 10. شمارۀ 2. پیاپی 36. صفحات 176-159. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=195152 
خسروی، سمیه؛ حسین مهدی‌زاده؛ علی اصغر میرکزاده (1398). راه‌اندازی کارآفرینی سبز به‌عنوان راهکاری درجهت توانمندسازی فقرای روستایی، فصلنامۀ علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. دوره 21. شماره 1. پیاپی80. صفحات 111-99. http://jest.srbiau.ac.ir/article_13776.html 
دستوم، صلاح؛  مهدی سوادی (1396). طراحی چارچوب توسعۀ کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی، فصلنامۀ جغرافیا مجله برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای. دوره 7. شماره 2. صفحات 265- 249.
رحمانی، بیژن؛پگاه مریدسادات؛ سیدحسین شاهد (1397). پتانسیل گردشگری در توسعه کارآفرینی پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان همدان)، نشریه مدیریت شهری. دوره 17. شماره 50. صفحه 97-65. http://www.jgeoqeshm.ir/article_49689.html 
سجاسی‌قیداری، حمدالله؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ عادل آذر (1393). الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. دوره 46. شماره 2. صفحات  292-273. https://jhgr.ut.ac.ir/article_51564_0.html 
شریفی، زهرا؛  مسعود مهدوی حاجیلویی (1390). نقش فقر و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط‌زیست (مرتع ممیزی‌شده شوررود شهرستان زابل)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. دوره 43. شماره 76. صفحات 84-67. http://jhgr.ut.ac.ir/article_24495_43.html 
شمس‌الدینی، علی؛ امین دهقانی؛ فاطمه منوچهری؛ سامان ابی‌زاده (1399). ارزیابی پایداری زیست‌‌‌‌‌‌محیطی و بررسی توزیع فضایی آن در سکونتگاه‌‌‌‌های روستایی استان کرمانشاه، مورد: شهرستان روانسر، فصلنامۀ جغرافیا و توسعه. دوره 8. شماره 58. صفحات 92-75. http://gdij.usb.ac.ir/m/article_5177.html 
شوکتی‌آمقانی، محمد؛ رضا اسحاقی؛ احد ماهری؛ روح‌الله رضیی؛ حسین شعبانعلی‌فمی (1395). بررسی موانع توسعۀ گردشگری در مناطق روستایی شهرستان اسکو(، فصلنامۀ علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی. جدل 16. شماره 53. صفحات 37-23. http://geographical-space.iau-ar.ac.ir/browse.php  
عسگری، رسول؛ علی شمس‌‌الدینی؛ پرویز کردوانی (1397). ارائۀ مدل آینده‌نگر کارآفرینی مبتنی بر بومگردی در روستاهای هدف گردشگری (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف شهرستان خوروبیابانک)، فصلنامۀ برنامه‌‌ریزی منطقه‌ای. دوره 8. شماره 31. صفحات 102-91. https://jzpm.miau.ac.ir/article_3082.html 
کاویانی ابوطالب، بیژن، رحمانی، محمدتقی، رضویان، عباس، علیپورنخی (۱۳۹۷) ارزیابی نقش و تأثیر توسعۀ فضای کسب‌وکار کارآفرینی گردشگری درجهت دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی (نمونۀ موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان)،‎ نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی). دورۀ ۱۰. صفحات 281- 275. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361566 
کریم‌زاده، حسین؛ محمد ولایی؛ رضا منافی‌آذر(1395). نقش تنوع بخشی به فعالیت ها در پایداری اقتصادی روستایی‌(مطالعه موردی دهستان مرحمتآباد میانی شهرستان میاندوآب)، مجله آمایش جغرافیایی فضا. سال 6. شماره 3.  صفحات 141-129. https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/365972
محمدی،سعدی؛ رسول صفیاری؛ رضا خسروی (1399).  تحلیل موانع محیطی مؤثر بر گرایش روستاییان به کسب‌وکارهای خُرد کارآفرینانه مطالعۀ موردی: شهرستان‌‌های مریوان و سروآباد کردستان، فصلنامه جغرافیا و توسعه. دوره 18. شماره 58. صفحات 154-133.https://gdij.usb.ac.ir/article_5189.html?lang=fa
ناجی‌میدانی، علی‌اکبر؛ لطفعلی آذری (1396). ضرورت انطباق کارآفرینی روستایی با رویکردهای زیست‌محیطی، همایش ملی بررسی‌راهکارهای‌مدیریت توسعۀ کارآفرینی روستایی در ایران، سبزوار، ایران. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1065240. html
ولائی، محمد؛ عبدالله عبدالهی؛ رضا منافی آذر؛ نوید صفری (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی- شهرستان میاندوآب)، فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای. دوره 5. شماره 19. صفحه 162-149. http://jzpm.miau.ac.ir/article_920.html?lang=fa
Acs, Z. J. And Szerb, L., 2010, The Global Entrepreneurship & Development Index (GEDI), Paper to be presented at the Summer Conference, on "Opening up Innovation: Strategy, Organization and Technology" at Imperial College London Business School, June 16-18. https://www.researchgate.net/profile/Laszlo-Szerb/publication/228684521_The_Global_Entrepreneurship_and_Development_Index_GEDI/links/02e7e51c94dcd0c613000000/The-Global-Entrepreneurship-and-Development-Index-GEDI.pdf
Acs, Z.J., Audretsch, D.B., Braunerhjelm, P., & Carlsson, B(2012). Growth and entrepreneurship. Small Business Economics, 39(2), 289-300. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11187-010-9307-2.pdf 
Alhaddi, H. (2015). Triple bottom line and sustainability: A literature review. Business and Management Studies, 1(2), 6-10. http://redfame.com/journal/index.php/bms/article/view/752 
Aslam, M. S. M., & Awang, K. W. (2015). Enterprising rural tourism for sustainable rural development in Sri Lanka. International Journal of Economics and Financial Issues, 5. https://www.academia.edu/download/50824023/Aslam___Awang_IJEFI_2015.pdf 
Ateljevic, J., & Page, S. J. (Eds.). (2017). Tourism and entrepreneurship. Routledge, Axford, UK, ISBN: 978-0-7506-8635-8. 
Audretsch, D.B., & Keilbach, M. (2008). Resolving the knowledge paradox: Knowledge spillover entrepreneurship and economic growth. Research Policy, 37(10), 1697–1705. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733308001881 
Doh, J. P., Tashman, P., & Benischke, M. H. (2019). Adapting to grand environmental challenges through collective entrepreneurship. Academy of management perspectives, 33(4), 450-468.https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amp.2017.0056 
Drăgulănescu, I. V., & Druţu, M. (2012). Rural tourism for local economic development. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(1), 196-203. http://hrmars.com/admin/pics/1028.pdf 
Elkington, J. (1998). Cannibals with forks: triple bottom line of 21st century business. Environmental Quality Management,8(1),37-51. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tqem.3310080106 
Farzanegan, MR. (2014). Can Oil Rich Countries Encourage Entrepreneurship, Entrepreneurship and Region Development, 25(9-10), 706-725. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985626.2014.981869 
Goel, P. (2010). Triple bottom line reporting: An analytical approach for corporate sustainability. Journal of Finance, Accounting, & Management, 1(1), 27-42. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=21532818&AN=61996575&h=xvqaxe3E2agnS6TkESC3FczPjM3BZL9OZsSkgJEe7wLjXGuZRARrxprP4qYx8VSdC13gh%2FDcPv8YFioStoeiqw%3D%3D&crl=c 
Hashemi, N., & Ghaffary, G. (2017). A proposed sustainable rural development index (SRDI): Lessons from Hajij village, Iran. Tourism Management, 59, 130-138. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517716301418 
Heikkinen, H. I., Lakomäki, S., & Baldridge, J. (2007). The dimensions of sustainability and the neo-entrepreneurial adaptation strategies. Journal of Ecological Anthropology, 11(1), 25-42. https://scholarcommons.usf.edu/jea/vol11/iss1/2/ 
Isenberg, D (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship,The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Based on an Invited Presentation at the Institute of International and European Affairs, Dublin Ireland. http://www.innovationamerica.us/images/stories/2011/The-entrepreneurship-ecosystem-strategy-for-economic-growth-policy-20110620183915.pdf 
Lebe, S. S., Mulej, M., Crnogaj, K., Rebernik, M., Hojnik, B. B., & Gomezelj, D. O. (2014). Building a model of researching the sustainable entrepreneurship in the tourism sector. Kybernetes. 43, 3/4 377 -393. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/K-07-2013-0155/full/ 
Jianzhong, X. and Smallbone, D(2011). Regional Variations in the Environment for Entrepreneurship Development: a Tale of Three Cities in China, International Council for Small Business (ICSB); 56th World Conference, June 2011. https://www.proquest.com/openview/55add597deeadbba872efb97835e43cd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=39996
Mendel, J.M. and Korjani, M.M. (2013), Theoretical aspects of Fuzzy set qualitative comparative analysis, Information Sciences, 237, 137-161. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025513001655 
Neff, D. (2013) Fuzzy set theoretic applications in poverty research. Policy and Society 32 (2): 319-331.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1449403513000490 
Noseleit, F (2013). Entrepreneurship, structural change, and economic growth. Journal of Evolutionary Economics, 23(4), 735-766. https://link.springer.com/article/10.1007/s00191-012-0291-3 
Petrović, M. D., Vujko, A., Gajić, T., Vuković, D. B., Radovanović, M., Jovanović, J. M., & Vuković, N. (2018). Tourism as an approach to sustainable rural development in Post-Socialist Countries: A Comparative Study of Serbia and Slovenia. Sustainability, 10(1), 54. https://www.mdpi.com/2071-1050/10/1/54 
Ragin, C. C. (2008). Measurement versus calibration: A set‐theoretic approach. In The Oxford handbook of political methodology. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/oxfordhb-9780199286546-e-8 
Iluţiu-Varvara, D. A., Mârza, C. M., Sas-Boca, I. M., & Ceclan, V. A. (2015). The assessment and reduction of carbon oxides emissions at electric arc furnaces–essential factors for sustainable development. Procedia Technology, 19, 402-409. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017315000584
Ihuah, P. W., & Benebo, A. M. (2014). An assessment of the causes and effects of abandonment of development projects on real property values in Nigeria. International Journal of Research in Applied, Natural and social sciences, 2(5), 25-36. https://www.impactjournals.us/index.php/download/archives/2-14-1398221250-3.%20Applied-An%20Assessment%20of%20the%20Causes%20and%20effects-Ihuah,%20Paulinus%20woka.pdf
Oganisjana, K., (2011), Entrepreneurship as a Dynamic System and the Holistic Approach to Its Development, University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, 21 October https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/ihe.2012.0100
Ruschmann, D. V. M. (2001). Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente. (7th ed.). Campinas: Papirus. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kvK5ujzbZdIC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Turismo+e+planejamento+sustent%C3%A1vel:+a+prote%C3%A7%C3%A3o+do+meio+ambiente.&ots=5bT3sAYhAj&sig=gqWrHMVMaLB-fkYc1U0g-1a4pgc 
Salehi Kakhki, M., Jahani, M. Ghanbarzadeh, H. (2019). Identification and prioritization of factors affecting the creation of rural entrepreneurship opportunities in Iran. Journal of Research & Rural Planning, 8(4), 69-90. https://jrrp.um.ac.ir/article/view/76450
Schneider, M. R., Schulze-Bentrop, C., & Paunescu, M. (2010). Mapping the institutional capital of high tech firms: A fuzzy-set analysis of capitalist variety. International Business Studies, 41(2), 246-266. https://link.springer.com/article/10.1057/jibs.2009.36
Shane, S. & Venkataraman, S, (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management review, Vol.25, No (1), PP.217-222. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amr.2000.2791611 
Spence, M, Gherib, J. B. B., & Biwolé, V. O. (2011). Sustainable entrepreneurship: is entrepreneurial will enough? A north- south comparison. Journal of Business Ethics, 99(3), 335-367. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-010-0656-1 
Terziev, V (2016). Entrepreneurship in organic production–an incentive for sustainable rural development.Agricultural&Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2(4). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3154704 
Urbano, D., Toledano, N., & Ribeiro-Soriano, D. (2011). Socio-cultural factors and transnational entrepreneurship: A multiple case study in Spain. International Small Business Journal, 29(2), 119-134. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0266242610391934 
Vernet, A., Khayesi, J. N., George, V., George, G., & Bahaj, A. S. (2019). How does energy matter? Rural electrification, entrepreneurship, and community development in Kenya. Energy Policy, 126, 88 98. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518307365  
Verheul, I., Wennekers, S., Audretsch, D., and Thurik, R., (2001), An Eclectic Theory of Entrepreneurship, Tinbergen Institute Discussion Paper for Development Strategies, Max Planck Institute of Economics, Indiana University.https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47556-1_2
Wang, S., Hung, K., & Huang, W. J. (2019). Motivations for entrepreneurship in the tourism and hospitality sector: A social cognitive theory perspective. International Journal of Hospitality Management, 78, 78-88. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431917309593
Wang, L., & Yotsumoto, Y (2019). Conflict in tourism development in rural China. Tourism Management, 70, 188-200. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517718301900