دوره و شماره: دوره 19، شماره 62، بهار 1400، صفحه 1-280 
3. ارائۀ سناریوهای آیندۀ صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414

صفحه 53-78

کیوان پلوئی؛ فرهاد درویشی سه‌تلانی؛ صفر فضلی؛ روح‌الله بیات؛ اسماعیل قادری