مدیریت شهری جمع‌آوری مواد زاید خانگی با استفاده از مدل swot مورد: نورآباد فارس دکتر جواد بذرافشان ، مریم احمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2014.246

چکیده

واضح است که تنها رسیدگی به زیبایی شهرها، احداث خیابان‌ها،تعریض معابر و... توسعه‌ی همه‌جانبه شهرها را باعث نمی‌شود بلکه نگرش سیستمی به عناصر شهری و اهمیت دادن به این عناصر و ایجاد هماهنگی میان آنها معضلات شهری را کاهش می‌دهد. یکی از این عناصر موضوع جمع‌آوری مواد زاید خانگی است که در شهر نورآباد همانند هر شهر دیگری قسمت قابل توجهی از بودجه‌ی شهرداری  را صرف خود می‌کند. متأسفانه علیرغم هزینه‌ی سنگینی که هر ساله بابت جمع‌آوری و دفع  این مواد زاید انجام می‌شود به دلیل فقدان طرح و برنامه‌ی مشخص، کمبود امکانات و تجهیزات، جایابی نامناسب محل دفن زباله‌ها و... نتایج قابل قبولی که موجب توسعه‌ی پایدار شهری را فراهم کند، حاصل نشده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای بهبود وضعیت مدیریت مواد زاید خانگی در شهر نورآباد می‌باشد.
روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از شیوه‌های میدانی  (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و اسنادی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمام خانوارهای شهر نورآباد بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 125 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. همچنین در راستای تحلیل عوامل مؤثر بر موضوع پژوهش از مدل swot استفاده گردیده است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که ضعف مدیریتی و عدم کفایت بودجه، کمبود تجهیزات، بالا بودن تعداد مهاجران روستایی عمده‌ترین موانع اعمال مدیریت کارآمد در زمینه‌ی جمع‌آوری مواد زاید خانگی شهر نورآباد می‌باشد.
از سوی دیگر انگیزه‌های فراوان مشارکت مردمی، امکان سرمایه‌گذاری، علاقمندی بخش خصوصی، مستعد بودن شهر برای ایجاد کارخانه کمپوست و علاقمندی مردم به تفکیک زباله در مبدأ به عنوان عواملی شناخته شدند که می‌تواند در فرآیند توسعه‌ی پایدار شهر نورآباد به عنوان نقاط قوت لحاظ شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on Soil Erosion and Sedimentation in Meshkin Chai Catchment Area by EPM Method Dr. Mousa Abedini Associate Professor of Geomorphology University of Mohaghegh Ardabili Sheno Shabrang M. Sc of Geomorphology University of Mohaghegh Ardabili Dr. Abazar Esmaeli Assistant Professor of Pasture and Watershed Treatment University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

MeshkinChaie watershed basin with an area of 521.9 km2are including some parts of northern slope of Sabalan-Ghusha Dagh and located some parts of the structural subsidence valley of Meshkin-Ahar. According to dominating of semi cold-moist climate with average rainfall of 372.9mm annually, the slope’s almost high gradient slope, and sensitive formation to erosion, caused the study basin area to strongly prone to soil erosion. In addition to in spite to the mentioned natural factors, the effects of human activities (Impact) by changing the land use caused the erosion to be intense in the basin by different ways. The main purpose of this research is to study and recognizing the sediment situation of MeshkinChaie watershed basin in related to effective factors in producing sediment. In this direction, Arc GIS software, Indian satellite pictures (IRS), dates of hydrometric stations, climatology, topographic maps, geology, have been used to do the EPM model. The result of this Study is shows topographic; litology and land use those three important factors s in controlling and intensifying soil erosion. The amount of coefficient of erosion (Z) is number 2, these in formations were enhanced that:
The average of total amount of sediment is 10123764 cube meter per year, discharge of special sediment is 19397.9 and special erosions 21553/3, that shows the very intense erosion in the study watershed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meshkin Chaie basin
  • Soil erosion
  • EPM model
  • GIS