تحلیل روند دما در برخی از ایستگاه‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور دکتر علی‌اکبر سبزی پرور ، زهرا سیف ، فرشته قیامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2014.247

چکیده

تغییر اقلیم و افزایش دما از مسایل مهم زیست‌محیطی بشر به حساب می­آید. با بررسی روند تغییرات میانگین دمای هوا می­توان تغییرات اقلیمی در منطقه را ردیابی نمود. پژوهش­های انجام شده در جهان به طور عمده بیانگر افزایش تدریجی دمای متوسط است. در این تحقیق به منظور شناسایی تغییرات زمانی پارامتر­های دمایی (حداقل، حداکثر و متوسط) از مشاهدات 10 ایستگاه سینوپتیک در دوره 1384-1335 در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور استفاده شده است. در این تحقیق از روش رگرسیون خطی و نیز با توجه به ماهیت غیرخطی بودن عناصر اقلیمی از روش نا­پارامتریک من-کندال بهره گرفته شده ‌است، که معنی‌داری در هر دو روش، نتایج تقریباً یکسانی را نشان می­دهد.
    نتایج در دوره‌ی مشترک آماری نشان داد که در دمای حداکثر، حدود 70 درصد ایستگاه­ها و در دمای متوسط و حداقل حدود 90 درصد ایستگاه­­ها شاهد روند معنی‌دار مثبت سالانه بودند. بیشترین تغییرات در بین پنج دهه‌ی مورد مطالعه، به میزان 49 درصد در دهه‌های سوم و چهارم به وقوع پیوسته است. روند افزایشی دما به خصوص برای میانگین­های ماهیانه دمای حداقل شبانه مشهودتر بود. نتایج نشان داد که استثنائاً در شهر بیرجند، در بعضی ماه­ها روند معنی‌دار منفی به وقوع پیوسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Management of Collecting Waste Material Using SWOT Model Case study: Norabad fars Dr. Javad Bazrafshan Assistant Professor of Rural Planning Geography University of Sistan and Baluchestan Maryam Ahmadi M.Sc of Rural Planning Geography University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

 It is apparent that the absolute attention on beauty of cities, construction of streets, widening of side walks and collection of waste home material and ... can not be the only cause of full development of cities but also systematic attention to the urban elements and emphasizing on all these elements and creating coordination between them can reduce urban difficulties.
 One of these elements is collecting waste home materials. In Noorabad city, like any other cities , a large amount of municipal budget is consumed for the system of urban waste material management. Unfortunately, in spite of the huge expenses which annually is paid for collecting and throwing away the rubbishes, due to the lack of a determined program and plan, lack of facilities and equipment, improper location for burring waste materials and ..., an acceptable consequences which provides the sustainable urban development, has not been obtained. 
Based on this fact , the purpose of this project is presenting  soultion for improving the statues of management on waste house material in Noorabad. The research in this survey is descriptive - analytic method which has used field (including questionnaire, interview and visit) and documentary methods for collecting the required data. statistical society of this research consisting all householders of Noorabad city which based on kokaran formul, 125 households were used as the volume. This study results show that the city management administrative weakness and lack of budget sufficiency, lack of equipments, great number of rural immigrants are the main difficulties for effective management in the field of collecting waste house materials in Noorabad city.
However, high motivation of people’s participation, possibility of investment, motivation and interest of private sector, proper condition of the city for construction compost plant and people’s interest for waste material separation on origin, are known as the elements which can be considered as strong points in sustainable development of Noorabad city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Waste house material swot model
  • Noorabad