شبیه‌سازی تغییرات اقلیمی آینده در منطقه‌ی جاسک و تأثیر آن بر جنگل‌های حرّا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تالاب­های جزرومدی مانگرو که در منطقه‌ی مرزی بین خشکی و محیط زیست دریایی واقع­شده­اند دارای ارزش اکولوژیکی و اجتماعی- اقتصادی قابل توجهی هستند. در این مطالعه با استفاده از روش ریز مقیاس Lars-WG در دو مدل GCM (HadCM3و MIHR) با سناریو A1Bشبیه‌سازی متغیّرهای اقلیمی دمای حداقل، دمای حداکثر و بارندگی در دوره‌های گذشته و آتی انجام شد. در بررسی عدم قطعیت نتایج نشان از قابلیت بالای مدل Lars-WG در شبیه‌سازی متغیّرهای اقلیمی در اکوسیستم‌های خشک داشت. بر پایه  نتایج ریز مقیاس MIHR دمای حداکثر و حداقل در ماه‌های سرد از نوامبر تا مارس افزایش به میزان تقریبی به ترتیب °C7/4+ و °C21/4+ در حالی که در فصل گرم از جون تا اکتبر افزایش تقریبی  به میزان °C65/3+ و °C55/3+ را نشان داد.
طبق نتایج HadCM3میزان افزایش دمای حداقل در فصل سرد °C03/3+ و °C3/3+ در فصل گرم تا انتهای سال 2100 خواهد بود. بطوری‌که میانگین ماهیانه دمای حداکثر از مرز °C38 در طول فصل گرم در دوره‌ی آتی 2099-2080 خواهد گذشت. همچنین پیش­بینی شد تفاوت دمای شبانه‌روز به حداقل مقدار ممکن برسد که این شرایط بر پروسه‌های بیولوژیک و اکولوژیک مانگروها تأثیر خواهد داشت. رگرسیون خطی داده‌های دمای حداقل مشاهداتی افزایش °C14/3+ در طول 42 سال گذشته را نشان داد. بر پایه‌ی نتایج مدل HadCM3 و MIHR در دوره 2080 تا 2099 شاهد افزایش بارش در ماه‌های گرم و کاهش شدید بارش در ماه‌های سرد خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Future Climatic Changes in Jask Area and Its Impact on Hara Forests

نویسندگان [English]

  • Hana Etemadi
  • Mohammad Sharifikia
  • Seyede Zahra Samadi
  • . Abbas Esmaeili Sari
  • Afshin Danekar
چکیده [English]

Mangrove tide etangs which are placed at border line between the  arid and sea-land, have a considerable ecological  and social–economical value.
This study uses (LARS-WG) along with two GCM models (MIRH and HadCM3) and the A1B scenarios to simulate  climatic variables of minimum and maximum temperature and rainfall in the past and future periods. In reviewing the uncertainties, the  results indicate  the high capability of  LARS-WG model in simulation of  climatic variables simulation specially in arid ecosystems. Based on MIHR downscaling results, minimum and maximum temperatures will increase in cold season from November to March up to ~+4.21°C and +4.7°C respectively. While increasing up to ~+3.62°C and +3.55°C in the warm season from June to October as well. Based on HadCM3 results, minimum and maximum temperatures will increase in cold season up to +3.03°C and +3.3°C in warm season at the end of this century(2100) . Maximum temperature will increase above 38°C during the warm season within the years 2080-2099. It is predicted that the difference between day and night temperature will reach to the minimum level. In this manner, this condition will affect ecological and biological Mangrove processes. The linear regression of observed T-min data shows a +3.14 °C increase over the past 42 years. Based on HadCM3 and MIRH model results, precipitation will increase in warm months and decrease in cold months within the years 2080-2099.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic changes
  • Downscaling technique
  • Uncertainty
  • Mangrove forest
  • Jask