بازخوانی نقش و عملکرد مدیریت شهری در تحقق محلّه‌ی تاریخی پایدار موردپژوهی: بافت تاریخی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محلّه آغاز می­شود و محلّه­های شهری به مثابه شاخص­ترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. در نظریه­های توسعه­ی انسان­محور، پایدای در سطح محلات (به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی) و همچنین شهروندمداری، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده­ای هستند که با عنوان پذیرفته شده­ترین و عام­ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه ­معرفی می­شوند؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آن در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می­باشد؛ مدیریتی که در سایه‌ی آن، سه حلقه­ی مجزا اما به هم پیوسته­ی محیط، اجتماع و اقتصاد در امر پایداری محلّه­ای، واجد اصول و معیارهای پایداری باشند. پژوهش حاضر نیز در همین راستا، به سنجش وضعیت پایداری محلّه­ای و نقش مدیریت شهری در تحقق آن، در ناحیه­ی تاریخی شهر یزد، پرداخته است. برای نیل به این هدف روش­های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در قالب تکنیک منطق فازی و آزمون­های آماری همبستگی و رگرسیون خطی به کار رفته است. نتایج حاصله نشان از کم‌لطفی مسؤولین نسبت به محلات بافت تاریخی از نظر معیارهای پایداری دارد، به صورتی که علی­رغم نوسان مقادیر پایداری از  474/0 در محلّه­ی گودال مصلی تا 304/0 در محلّه­ی دولت‌آباد، اما نتایج، شرایط نامساعد پایداری و قرارگیری محلات بافت در طبقه‌ی ضعیف را نشان می­دهد. از سوی دیگر با وجود معنادار بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد پایداری زیست- محیطی محلّه­ای، اما به طور کلی در محدوده­ی مورد مطالعه بین دو متغیّر پایداری محلّه­ای و مدیریت شهری رابطه­ی معنادار و ضرایب همبستگی نسبتاً مناسب و قابل قبولی را شاهد نیستیم و مدیریت شهری نتوانسته است در سایر ابعاد پایداری محلّه­ای نقش مؤثّر خود را ایفا کند. بنابراین توجه به رهیافتی سیستماتیک و کارشناسانه با مشارکت شهروندان می­تواند به الگوی مطلوب پایداری محلّه­ای و نقش فعال مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد و حفاظت از آن منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Role and Function of Urban Planning in Realization of Historic Sustainable Area of Yazd City (Case study: Historic Texture of Yazd City)

نویسندگان [English]

  • mohamad Hossein Saraiee
  • Jila Sajadi
  • Mehdi Alian
  • Ehsan Lashgari
چکیده [English]

Beginning the social life of each urbanite  and communicate with others begins from the neighborhood, and urban neighborhoods as the most distinguished  unit of urban spatial organization play an important role in urban sustainability. In the theory of human-based development, sustainability at the local areas level ( as comprehensive concept of social, economical , environmental and physical c) and also citizenship are the two fundamental accepted principles which are introduced as  the most general conceptual principles in different societies  whether developed or under developing; but implementation of these principles and achieving its appropriate structures  depends on the organization and efficient management system that three separate but interconnected environment, society and economy loops leads to the sustainability of the neighborhood. The present research has studied  the neighborhood sustainability situation and urban management role in its realization in the historic texture  of Yazd. To this aim, descriptive – analytical and monitoring methods have been used in the form of fuzzy logic technique and statistical tests of correlation and linear regression. The results show the negligence of the responsible authorities regarding the  sustainability criteria of historical texture, therefore in spite of  fluctuations sustainability values from 0.474 to 0.312 in the Godale-Mosalla to Zoroastrian neighborhoods, but the results show unsuitable conditions of sustainability and locating the neighboring textures in poor class. On the other hand, despite the impact of urban management in environmental dimension of neighborhood sustainability, but generally relationship between neighborhood sustainability and urban management variables and correlation are not acceptable and urban management in other aspects of neighborhood sustainability is not effective. Thus, paying attention to systematic and professional approaches with citizen participation can lead to an optimum  model for neighborhood sustainability and active role of urban management and conservation of the historic texture of Yazd city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Neighborhood
  • Neighborhood Sustainability
  • Urban Management
  • Historical Tissue of Yazd city