سنجش میزان آگاهی عمومی ساکنان به حقوق و قوانین شهری نمونه موردی: محله‌ی عامری شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بالا بردن میزان آگاهی عمومی ساکنان یک شهر نسبت به حقوق و قوانین شهری از جمله عوامل مهمی است که برای رسیدن به یک شهر پایدار و مطلوب باید به آن توجه کرد. آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آنها در نظر می‌گیرد. قوانین و مقررات شهری را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود. به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره‌ی امور شرکت دهند. در این پژوهش هدف شناخت میزان آگاهی ساکنان محله‌ی عامری نسبت به حقوق و قوانین شهری است که با استناد به داده‌های پژوهشی به توصیف میزان این آگاهی در بین ساکنان محله‌ی مورد نظر پرداخته شد. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. و یک نمونه 370 نفری در بین ساکنان محله انتخاب و میزان آگاهی در بین آنها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج  نشان می‌دهد میزان آگاهی از حقوق و قوانین شهری در بین ساکنان محله اندک بوده است. از سوی دیگر شاخص مذکور با جنسیت و فعالیّت شغلی ساکنان ارتباط معناداری داشته و میزان تحصیلات و سن بر این شاخص تأثیرگذار نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Public Awareness of Residents about the Civil Rights and Regulations Case study: Ameri District in Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Masoud Safaeepour
  • Fatemeh Piri
چکیده [English]

Raising public awareness of the residents of a city about the civil  rights and regulations is the  main important factors which  should be considered for achieving  a sustainable  and desirable city. Citizens' awareness allows them to enjoy the rights which society has considered for them.
civil laws and regulations can be regarded as one of the main connecting points  between the urban management and citizens . In a better word, the main actors  of urban management in the light of urban  rules and regulations, while defining duty for themselves  and other Users can participate  citizens in managing the civil affairs. This study aims to understand the knowledge of  Ameri's residents about the urban  rights and regulations which based on the research data, the  awareness level  of people among the residents were described. This research is a descriptive analytical study which was done by using SPSS software and a sample of 370 people among neighborhood residents was selected and the  level of knowledge was evaluated. Results indicated that the public awareness about the rights and laws of the local residents were low. On the other hand, the index had a significant correlation with genderr and  job  activities and level of education and age of the residents of these indicators has no effect on this index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public awareness
  • Civil rights and Regulations
  • Sustainable city
  • Ahvaz
  • Ameri district