ارزیابی شاخص‌های اجتماعی فضاهای سبز شهری از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: ایرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال مختلف آن قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه‌ی شهری و پیچیدگی معضلات زیست محیطی ناشی از آن موجودیت محیط سبز و گسترش آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است. فضای سبز که بخشی از سیمای شهر را شکل می‌دهد، به عنوان یکی از پدیده‌های واقعی از نخستین مسائلی است که انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود.بنابراین پژوهش حاضر با ماهیت توسعه‌ای-کاربردی ؛ فضای سبز شهری را در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روانی و امنیتی و با روش توصیفی- تحلیلی و کمّی، با استفاده از اطلاعات و داده‌های اسنادی- کتابخانه‌ای و میدانی مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فضاهای سبز ایرانشهر علاوه بر آثار مثبتی مثل تجمعات دوستانه، برقراری ارتباطات اجتماعی شهروندان ایرانشهری، قابلیت‌های فرهنگی پارک‌ها، کاهش افسردگی و استرس و نشاط‌آور بودن آنها، دارای تبعات منفی مثل افزایش جرم و جنایت، فروش مواد مخدر، تجمع معتادین و افراد بزهکار و کاهش ورود زنان و دختران نیز می‌شوند. این آثار منفی بیشتر در پارک‌های ناحیه‌ای و محله‌ای مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Social Indicators of Urban Landscape from the Perspective of Citizens Case Study: Iranshahr

نویسندگان [English]

  • Saeid Maleki
  • Vahid Rahimi
  • Edris Nouri
  • Davoud Hatami
چکیده [English]

Today, the concept of cities without the existence of effective  green spaces in its various forms can not be considered. The consequences of urban development and the complexity of its resulting environmental problems has caused the presence of green spaces and its spread to be inevitable. Green space that forms part of the city feature, as one of the  real phenomenon is the first issues that man has always been and will be faced with it .Therefore, the present research with an  applied-development  nature has studied the  urban green space in social, cultural, psychological and security dimension  and by analytical-descriptive and  quantitative method and by using library-documentary  and field  data. The findings of the studies  show that Iranshahr green spaces in  addition to having  positive effects, such as friendly gatherings, social communications Iranshahr's citizens, cultural capabilities of parks, deduction of  depression and stress and their refreshing, have  negative consequences such as increase of crime, drug purchasing ,  gathering of addicts and criminals and also decrease of entering  women and girls. The negative impacts can be seen in regional and local parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • Socio-cultural
  • Psychological and security aspects
  • Iranshahr's citizens