تحلیلی بر کیفیت مسکن محلات شهری راهکاری جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: محلات شهر دهگلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اصولاً کیفیت زندگی شهری و ارتقای آن مهم­ترین رویکرد در برنامه­ریزی شهری می­باشد. مسکن شهری به‌عنوان نیاز اولیه‌ی انسان، با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست­محیطی و کالبدی خود تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی و توسعه‌ی پایدار شهری دارد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت مسکن و سطح­بندی محلات شهر از این منظر، به‌منظور پی‌جویی راهبردهای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین شهر دهگلان انجام گرفته­است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره‌گیری از چهار شاخص تراکمی، ریزدانگی، زیست‌محیطی و تسهیلات با استفاده از تکنیک TOPSIS این پژوهش صورت گرفته­است. جهت سطح­بندی نهایی محلات شهر از نظر کیفیت زندگی، از روش VIKORاستفاده شده­است. در عین حال جهت وزن‌دهی از روشAHPو جهت بی‌مقیاس‌سازی داده­ها از روش بی‌مقیاس‌سازی خطی بهره‌برداری شده است.
نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری و تفاوت معنادار در بین محلات شهر دهگلان می­باشد، بگونه­ای که در شاخص نهایی مسکن تنها 3/27 درصد محلات در وضعیت مطلوب قرار دارند و 3/36 درصد محلات در وضعیت نامطلوب قرار داشته و نیازمند توانمندسازی می­باشند. همچنین تفاوت معناداری در وضعیت مسکن در محلات قدیمی و تازه تأسیس به‌چشم می­خورد که ناپایداری و کیفیت پایین محلات قدیمی این تفاوت را سبب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Quality of Housing in Urban Districts, A Guideline to Improve the Guality of Citizens' life Case Study: Dehgolan Districts

نویسندگان [English]

  • Issa Ebrahimzadeh
  • Jamil Ghadermarzi
چکیده [English]

Clearly,  quality of urban life and its development  is the main and important approach in  the urban planning and Housing as the basic requirement of human  and with its expanded economic, social, cultural, environmental, and physical aspects has a great and effective impact on the life quality and  sustainable urb
an development. This study with the aim of  assessing  the quality of housing and grading the city districts from this point of view has been conducted to investigate solutions for promotion and   improvement  the quality of life in Dehgolan city. The research method is descriptive- analytical one which is made by using TOPSIS technique and 4 indicators of Density, Nano particles, environmental and life facilities. VIKOR method was used for final grading of the city districts from the view point of life quality.
In this study, AHP method was used for data weighing  and Linear de scaling  method used for data de scaling . Results of the findings analysis  show significant differences and inequality between different districts in Dehgolan city, so that in the final index of  housing,  only 27.3% of districts are placed in a desirable condition and 36.3% of districts in undesirable conditions which  need to be empowered. Furthermore, there is a significant  difference between housing in new and old districts which the instability and low quality of old districts has caused such a difference and inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing quality
  • Life Quality
  • Neighborhoods
  • Dehgolan city