عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر مهاجرت بین استانی در ایران (بر پایه‌‌ی مدل گرانش بسط یافته طیّ دوره‌ 1385-1375)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مهاجرت داخلی تأثیرات گسترده‌ای بر پویایی‌های جمعیّتی ایران در دهه‌های اخیر داشته است. از میان انواع مهاجرت داخلی، در سال 1375 حدود 35 درصد، بین استان‌های کشور و بقیه در درون استان‌ها صورت گرفته بود؛ درصورتی که در سال 1385 سهم مهاجرت‌های بین استانی به 41 درصد افزایش یافته است؛ بنا بر این به نظر می‌رسد بررسی و تحلیل عوامل پدیده‌ی مهاجرت بین استانی در کشورمان به منظور شناخت جریان‌های مهاجرت و برنامه‌ریزی در جهت بهره‌گیری از این پدیده و جلوگیری از نتایج زیانبار آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. این مقاله به ارائه‌ی یک مطالعه‌ی تجربی پیرامون عوامل مهاجرت بین استانی در ایران پرداخته و با بهره‌گیری از داده‌های سرشماری‌های سال‌های 1375 و 1385، مدل گرانش بسط یافته مهاجرت را برای ایران آزمون نموده و برخی عوامل مهم مهاجرت را شناسایی کرده است. نتایج نشان داد که هر دوی عوامل اقتصادی نظیر تفاوت‌های درآمدی و نرخ‌های بیکاری و همچنین عوامل اجتماعی نظیر وجود شبکه‌های اجتماعی اثر معناداری بر مهاجرت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Socio-Economical Factors Effective on Interprovincial Migration in Iran (Based on Extended Gravity model in 1996-2006)

نویسندگان [English]

  • Hashem Raei
  • Rozita Moayedfar
  • Mostafa Emadzadeh
چکیده [English]

Internal migrations has had a great impact on Iran's population dynamics in recent Decades. During 1996-2006, about 16.7 % of all population of the country have migrated inside the political territory, such rate has an increase of 2.7% comparing with time period of 1986-1996(14%). This shows an increasing trend of migration during the last decades comparing with the previous ones.
Further, According to 1996 population census, just %35 of internal migration was interprovincial whereas in 2006, the share of interprovincial migration has increased to the 41 %. So that the figures seems that the analysis and review of the factors of interprovincial migration in the country for recognizing migration flows and planning for taking advantages of this phenomenon and preventing its harmful results, has a great importance.
The deep and significant social- economical differences between the areas will lead to interprovincial migration. Migration is different from one district to another one depending on the social , economical and geographical structures.
This paper presents an empirical study on the determinants of interprovincial migration in Iran. By using the data from the 1996 and 2006 population censuses, the  extended gravity model of migration was developed. In the current research, by empirical test of migration gravity test for Iran and some main factors of migration , the correctness of this model and the recognition of the main characteristics of interprovincial migrants were studied. The results showed that both the economical factors including income differences and unemployment rates and also social factors such as the existence of social networks has a significant impact on migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interprovincial Migration
  • Gravity Model
  • Human Capital Framework of Migration
  • Social Network