جغرافیا، برساخت‌گرایی و تبیین برساخت‌گرایانه ژئوپلیتیک (معرفی رویکرد ژئوپلیتیک برساخت‌گرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ژئوپلیتیک به عنوان دانشی که ضلع سیاسی علم جغرافیا را تشکیل می‌دهد، در طول دوره‌های مختلف از مناظر و دیدگاه‌های مختلف بدان نگریسته شده است. از ژئوپلیتیک سنتی و نظریه‌های فردریک راتزل، هوفر و مکیندر، ماهان، اسپایکمن گرفته تا نظریه‌های کوهن و لاکوست و نهایتاً ژئوپلیتیک انتقادی و پست مدرن، هر کدام براساس اهداف و نحوه‌ی جهان‌بینی و تصورات خود، تأویلی خاص ارائه داده‌اند. اما آنچه باید مدّ نظر هر ژئوپلیتیسین قرار گیرد این است که، به دنبال قلمروهای جدید در ژئوپلیتیک باشند و رهیافت‌های جدید فلسفی را مورد توجه قرار دهند و برای تعالی دانش ژئوپلیتیک، این رشته را براساس رویکردهای نوین فلسفی تبیین کنند و این نظریات را با ماهیّت و هویّتی ژئوپلیتیکی برای تحلیل‌های بنیادی و کاربردی خود مورد استفاده قرار دهند. ژئوپلیتیک امروزه نیازمند گسترش حوزه‌ی نظری و فلسفی خود است. در این راستا نگارندگان در این مقاله سعی دارند که ابتدا با بررسی ‌هارمونی و همسازی که بین جغرافیا و نظریه برساخت‌گرایی وجود دارد و سپس تبیین برساخت‌گرایانه ژئوپلیتیک، به معرفی رویکردی نو در ژئوپلیتیک تحت عنوان ژئوپلیتیک برساخت‌گرا بپردازند. سؤال‌های مطرح در این پژوهش به این شرح است که: چه‌هارمونی و همسازی بین جغرافیا و رویکرد برساخت‌گرایی وجود دارد؟ مفاهیم پایه در تبیین برساخت‌گرایانه از دانش ژئوپلیتیک کدامند؟ در ادامه باید اشاره کرد که این مقاله به شیوه‌‌ای تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geography, Constructivism and Constructivist Explanation of Geopolitics Introduction to Constructivist Geopolitics Approach

نویسندگان [English]

  • Afshin Mottaghi
  • Mostafa Rashidi
چکیده [English]

Geo politics, as a science which forms the political aspect of geography science, has been considered from different aspects and approaches. From traditional geopolitics and theories of Friedrich Ratzel , Hoofer and Mackinder, Mahan , Spikeman up to the theories of Koohan, Lacoste and finally post modern and critical geopolitics, each one has presented an interpretation based on their  own objectives and imaginations. But what shall be followed by geo politics is a new approach in geopolitics and consider the new philosophic strategy for geopolitics and explain this field based on the new philosophic approaches to promote geopolitics science, and use such theories with geopolitics nature for their fundamental and functional analyses.
Today, geopolitics requires to expand his theoretical and philosophical domain. To this end, the writers of this article firstly, try to review the harmony and symmetry which exists between geography and constructivist approach and then by explaining the  constructivist geopolitics, introduce a new approach in geopolitics named  constructivist geopolitics, the questions arise in this regard are as the following: what symmetry and harmony we can find between the geography and the constructivist approach? And what fundamental concepts are required to propose for constructivist explanation of geopolitics science? It is noted that this article is written by analytical –descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Constructivist Geopolitics
  • Geography
  • Geopolitical Structure
  • Geopolitics