دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 5-187 
9. جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن)

صفحه 145-166

محمدرضا رضوانی؛ محمد سلمانی؛ علی قنبری نسب؛ حمیدرضا باغیانی