شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت

2 استادیار مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد مدیریت فن¬آوری اطلاعات

چکیده

شکاف دیجیتالی در مناطق روستایی یکی از چالش­های مهم توسعه در هزاره­ی سوم است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم­اکنون به دنبال بهره­گیری از فن­آوری­های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور کاهش و در نهایت حذف شکاف دیجیتالی هستند. ارایه­ی خدمات با استفاده از فن­آوری­های اطلاعاتی و ارتباطی به روستاییان یکی از راهبردهایی است که در راستای کاهش و حذف شکاف دیجیتالی  در دستور کار متولیان توسعه­ی روستایی کشور ما نیز قرارگرفته است. قابل ذکر است که عرضه­ی فن­آوری، شرط لازم و نه کافی برای استفاده و کاربرد فن­آوری است. سرمایه­گذاری­های انجام شده در زمینه­ی فن­آوری، زمانی از بهره­وری لازم برخوردار است که فن­آوری هدف مورد پذیرش کاربران قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در سیزده عامل شناسایی و سپس با رویکرد توصیفی- پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسشنامه است و جامعه­ی آماری این پژوهش خبرگان دانشگاهی و کارشناسان و متخصصان فن­­آوری اطلاعات در سازمان­های دولتی متولی امور روستایی استان سیستان و بلوچستان هستند که با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب
­شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش مقایسه­ی میانگین عامل­ها از روش آزمون t و با استفاده از نرم­افزار spss نسخه 5/11، بررسی یکسان بودن تأثیر عوامل مورد مطالعه با استفاده از آنالیز واریانس
درون­موردی تک فاکتوری و رتبه­بندی عوامل مؤثر با استفاده از تکنیک TOPSIS (یکی از فنون تصمیم­گیری چندشاخصه) انجام شده است. یافته­ها نشان می­دهد که تمام عوامل مورد مطالعه در این تحقیق بر پذیرش خدمات دفاتر ICT روستایی مؤثر هستند اما تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات فن­آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی توسط روستاییان یکسان نیست، از این رو به رتبه­بندی عوامل پرداخته شده و میزان تأثیرگذاری و اولویت آنها تعیین شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

نویسندگان [English]

  • normohamad yagobei 1
  • hasan danaei fard 2
  • roya shakerei 3