دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، مهر 1389، صفحه 5-199