دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-227