تأثیر سیاست¬های واگذاری زمین و مسکن دولتی درگسترش کالبدی شهرهای ایران (نمونه¬ی موردی : شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.545

چکیده

در سده­ی معاصر تأثیرگذار غالب در  گسترش و توسعه­ی  فیزیکی شهرها، دولت متمرکز بوده  که از طریق دخالت در واگذاری زمین رایگان و یا ارزان قیمت جهت ساخت واحدهای مسکونی، اعطای تسهیلات از طریق سیستم بانکی و تهیه­ی طرح­های توسعه­ی شهری با پیامدهایی چون الحاق اراضی و تغییر کاربری  صورت گرفته است. این مقاله با هدف پی بردن به تأثیر دخالت مستقیم دولت در بخش زمین و مسکن و نهایتاً  گسترش فیزیکی در یک شهر بزرگ منطقه­ای چون کرمانشاه انجام گرفته است. در این راستا این سوال مطرح بوده که چگونه این دخالت صورت گرفته و چه تأثیری در توسعه­ی فیزیکی شهر داشته است؟
روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از تحلیل آمار و اطلاعات موجود در این زمینه و عکس و نقشه­های هوایی شهر کرمانشاه  به این نتیجه رسیده است که سیاست­های دولت به ویژه در قالب زمین شهری، مهم­ترین عامل در تکوین فیزیکی شهر کرمانشاه بوده و نقشه­های مراحل توسعه­ی شهری به همراه مالکیت اراضی دولتی و واگذاری­ها، حاکی از آن است که این امر موجب گسترش افقی شهر و تراکم پایین در آن گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر سیاست¬های واگذاری زمین و مسکن دولتی درگسترش کالبدی شهرهای ایران (نمونه¬ی موردی : شهر کرمانشاه)