تحلیل نقش عوامل بیوکلیمایی شیوع بیماری سالک جلدی در سطح دشت یزد- اردکان دکتر غلامعلی مظفری دکتر داریوش مهرشاهی استادیار اقلیم¬شناسی دانشگاه یزد استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه یزد فاطمه بخشی¬زاده کلوچه کارشناس ارشد اقلیم¬شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.563

چکیده

 لیشمانیوز بیماری انگلی است که به وسیله نیش پشه خاکی ماده به انسان انتقال می­یابد، دو نوع اصلی آن لیشمانیای جلدی و احشایی است. شیوع و انتشار این بیماری تحت تأثیر مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه شرایط محیطی و اکولوژیکی است. در تحقیق حاضر شرایط بیوکلیمائی  زمان گسترش و شیوع این بیماری در سطح دشت یزد-اردکان واقع در استان یزد  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای انجام این تحقیق از داده­های روزانه عناصر هواشناسی 3 ایستگاه هواشناسی یزد، اردکان و میبد طیّ دوره­ی آماری 1376 تا 1388 استفاده به عمل آمد و اطلاعات مربوط به میزان شیوع این بیماری طی این دوره­ی زمانی در سطح مناطق آلوده نیز از مراکز بهداشتی و درمانی جمع­آوری گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که بروز حداکثر بیماری در شش ماه دوم سال به ویژه در فصل پاییز به وقوع می­پیوندد. یک همبستگی مثبت ضعیف با رطوبت نسبی، یک همبستگی معکوس قوی با متوسط دما، حداقل و حداکثر دما و حداکثر سرعت باد و یک همبستگی معکوس ضعیف بین میزان ساعات آفتابی و موارد بروز بیماری وجود دارد که البته از این حیث تفاوت­هایی درسطح شهرستان­های واقع در سطح دشت­یزد- اردکان قابل مشاهده است، تفاوت معنی­دار نیز بین میزان شیوع بیماری در سطح سه شهرستان در سطح آلفای 05/0 مورد تأیید قرار گرفت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل نقش عوامل بیوکلیمایی شیوع بیماری سالک جلدی در سطح دشت یزد- اردکان