تحلیل تیپ‌های هوای زابل و ارتباط آنها با الگوهای گردشی تراز500 هکتوپاسکال دکتر امیرحسین حلبیان فرشته رزمجویی استادیار اقلیم¬شناسی دانشگاه پیام نور استان اصفهان کارشناس ارشد اقلیم¬شناسی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.546

چکیده

در این پژوهش به منظور تحلیل تیپ­های هوای زابل 7 متغیّر از اول فروردین­ماه 1358 تا بیست و نهم اسفندماه 1382 در ایستگاه سینوپتیک زابل بررسی گردید. انجام تحلیل خوشه­ای بر روی آرایه­ی داده­های استاندارد شده (Stnd9088:18) و ادغام روزها براساس روش "وارد" نشان داد؛ زابل دارای 6 تیپ هوا می­باشد که عبارتند از: 1- تیپ معتدل 2- تیپ بارشی 3- تیپ بسیار گرم و خشک 4- تیپ گرم، خشک و بادی 5- تیپ سرد و بادی و 6- تیپ بادی. بر اساس یافته­های این پژوهش تیپ هوای سرد و بادی و تیپ بادی فراوان­ترین و بادوام­ترین، تیپ بارشی، کم بسامدترین و تیپ بسیار گرم و خشک،کم­دوام­ترین تیپ­های هوای زابل هستند. در ادامه برای هر تیپ یک روز به عنوان روز نماینده انتخاب گردید. فراوانی ماهانه و سالانه­ی هر کدام از تیپ‌ها نیز محاسبه و مشخص گردید که فراوانی سالانه­ی تیپ‌ها در سه دهه گذشته تغییر کرده است. در پایان به بررسی ارتباط این تیپ‌ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو پرداخته شد و آشکار گردید که رخداد هر کدام از تیپ‌ها متأثر از الگوهای گردشی خاصی است. تحلیل همدید ارتباط تیپ‌های هوای زابل با الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال نشان داد که تیپ بادی(تیپ 6) به عنوان گرمترین تیپ غالباً متأثر از الگوهای گردشی 14، 15 و 17 و تیپ‌های سرد و بادی (تیپ 5) و بارشی (تیپ 2) عمدتاً متأثر از الگوی گردشی 1، 2 و 16 می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل تیپ‌های هوای زابل و ارتباط آنها با الگوهای گردشی تراز500 هکتوپاسکال